دانلود رایگان

دانلود روشهای آماری و شاخص های بهداشتی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود جزوه روشهای آماری و شاخص های بهداشتی منطبق با کتاب روشهای آماری کاظم محمد حاوی تمامی نکات کلیدی و کنکوری pdf

دانلود رایگان دانلود روشهای آماری و شاخص های بهداشتی دانلود جزوه آموزشی روشهای آماری و شاخص های بهداشتی
کاملا منطبق بر 6 فصل اول کتاب روشهای آماری کاظم محمد
حاوی تمامی نکات کلیدی و کنکوری این کتاب مبنا
به جای صرف انرژی و وقت فراوان برای مطالعه این کتاب قطور = (تنها 42 اسلاید بخوانید)
چند سطر از کتاب :
1صفت اسمی:نتیجه سنجش پاره ای ازخصوصیات چنان است که تنهامی توان براساس آن شیئی یا فردموردمطالعه رابه گروهی منتسب نمود(گروه خونی- جنس).●.2صفت رتبه ای:درپاره ای ازمشاهدات می توان نتیجه سنجش یک خاصیت رابابیان رتبه فردیا شیئی دررابطه با سایرافرادبیان کردبدون آنکه بتوان فاصله دورتبه رامتمایزویانسبت اندازه بین آنهارا مشخص نمود (بیمارخفیف ، متوسط وشدید).●.3صفت فاصله ای:درنوعی دیگرازمشاهدات می توان بابکاربردن یک مبداءقراردادی نتیجه سنجش رابرحسب واحدهای ثابت ومعین اندازه گیری کرد.ودرنتیجه فاصله دوشیئی یادوفردراازنظرصفت موردبررسی معین کرد ولی نظربه اینکه این نوع اندازه گیری فاقدصفرذاتی می باشد،نمی تواننسبت اندازه خاصیت موردمطالعه رادرافراد مشخص کرد.(درجه حرارت اشیاء). 1صفت اسمی:نتیجه سنجش پاره ای ازخصوصیات چنان است که تنهامی توان براساس آن شیئی یا فردموردمطالعه رابه گروهی منتسب نمود(گروه خونی- جنس).●.2صفت رتبه ای:درپاره ای ازمشاهدات می توان نتیجه سنجش یک خاصیت رابابیان رتبه فردیا شیئی دررابطه با سایرافرادبیان کردبدون آنکه بتوان فاصله دورتبه رامتمایزویانسبت اندازه بین آنهارا مشخص نمود (بیمارخفیف ، متوسط وشدید).●.3صفت فاصله ای:درنوعی دیگرازمشاهدات می توان بابکاربردن یک مبداءقراردادی نتیجه سنجش رابرحسب واحدهای ثابت ومعین اندازه گیری کرد.ودرنتیجه فاصله دوشیئی یادوفردراازنظرصفت موردبررسی معین کرد ولی نظربه اینکه این نوع اندازه گیری فاقدصفرذاتی می باشد،نمی تواننسبت اندازه خاصیت موردمطالعه رادرافراد مشخص کرد.(درجه حرارت اشیاء). جهت تمایل به مطالعه بیشتر این محصول از لینک های زیر استفاده نمایید.

آمار


روش


شاخص


بهداشت


دانلود


کاظم محممد


ترجمه


فارسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کاظم محمد (Author of روش های آماری و شاخص های بهداشتی) - Goodreads

کاظم محمد is the author of روش های آماری و شاخص های بهداشتی (3.40 avg rating, 25
ratings, 0 reviews)

حل المسائل روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی - کتابخانه دیجیتال

کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - حل المسائل روشهای آماری و
شاخصهای بهداشتی,Isbn: 0-109-456-964,Author: زعیم کهن، حمید.,Publisher:
تیمورزاده: نشر ...

روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌

Radif: ﺭﻭﺵﻩﺍﯼ ﺁﻡﺍﺭﯼ ﻭ ﺵﺍﺥﺹ ﻩﺍﯼ :Title. ﺏﻩﺩﺍﺵﺕﯼ. ﻡﺡﻡﺩ، ﮎﺍﻇﻢ :Author. ﺕﻩﺭﺍﻥ :Location.
ﺱﻝﻡﺍﻥ :Nasher. Year: Shomareh Rahnama: WA,۹۰۰,۱۳۸۰,ﺭ۳۳۸ﻡ. Keywords:

ح‍ل‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ و ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ب‍ه‍دا

Radif: ﺡﻝ ﺍﻝﻡﺱﺍﺉﻝ ﺭﻭﺵﻩﺍﯼ ﺁﻡﺍﺭﯼ ﻭ :Title. ﺵﺍﺥﺹﻩﺍﯼ ﺏﻩﺩﺍﺵﺕﯼ. ﺯﻉﯼﻡ ﮎﻩﻥ، ﺡﻡﯼﺩ :Author.
Location: ﺕﯼﻡﻭﺭ ﺯﺍﺩﻩ :Nasher. Year: Shomareh Rahnama: Keywords:

آدینه بوک: روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی ~کاظم محمد، وارتکس ...

روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی ~کاظم محمد، وارتکس نهاپتیان، حسین ملک افضلی (
مترجم) - 964-91035-2-X - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ...

دانلود - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر ... منابع اصلی تدریس
درس مورد نظر: روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی (چاپ چهادهم) نویسندگان: دکتر کاظم ...

پاورپوینت “ شاخص های بهداشتی و آماری در سلامت ” : ppt – بانک ...

پاورپوینت “ شاخص های بهداشتی و آماری در سلامت ”. دی ۱۳, ۱۳۹۱ ... جهت دانلود بر روی
لینک های زیر کلیک کنید : لینک دانلود کلیک کنید ... روش تحقیق در مدیریت.

ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ازﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ « ﻃﺮح درس دوره » ﻣﻔ

آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ. ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري. ﮔﺮوه ﻓﺮاﮔﯿﺮ. : داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم. دوم ﭘﺮﺳﺘﺎري. ﻧﯿﻤﺴﺎل. : اول.
91. -. 90. ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ... ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻣﺎر و اﻫﻤﯿﺖ آن در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . -2. اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﻫﺪات
... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ، وارﯾﺎﻧﺲ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
اﻧﺠﺎم. دﻫﺪ . -5. ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎي ... آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ دو ﺟﻤﻠﻪ اي و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺣﺘﻤﺎل در اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ. ﻫﻔﺘﻢ. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ.

حل المسائل روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی - Ardabil University of ...

حل المسائل روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی. by زعیم کهن ، حمید. [ book (فارسی) ]
Additional authors: نادری مقدم ، فاطمه Published by : تیمورزاده ؛ طیب ، (تهران :) ,
1380 ...

روشهای آماری و شاخص‌های بهداشتی - :: فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه ...

روشهای آماری و شاخص‌های بهداشتی نویسندگان: کاظم محمد، حسین ... لازم پرداخته است.
چنانچه سوالی در مورد نحوه خرید کتاب در سایت دارید لطفا راهنمای خرید را ببینید.

آشنايي با روشهاي آماري و نحوه تعاملات سازماني - معاونت بهداشتي

هاي آماري و. نحوه تعامال. ت. سازماني تهيه شده است . به منظور. درك مناسب. و صحيح از
اهميت صحت و دقت داده. هاي جمع. آوري شده و نقش آن در توليد شاخص. هاي سالمت و حتي ...

دانلود پاورپوینت روش های اماری و شاخص های بهداشتی.ppt - مگ ایران

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روش های اماری و شاخص های بهداشتی.
ppt توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روش های ...

AMIR SALARI

آمار. منبع. اصلي. كتاب. روشهاي. آماري. و. شاخصهاي. بهداشتي. دكتر. كاظم. محمد. و. دكتر.
ملك. افضلي. به. همراه. تستهاي. آمار. سالهاي. گذشته. مي. باشد . •. براي. درس. مديريت.

راهنمای نحوه محاسبه ها های بهداشتی و پوشش مراقبت شاخص

راهنمای نحوه محاسبه. شاخص. های بهداشتی و پوشش مراقبت. ها. )پوستر شاخص. های
بهداشتی(. تهیه کننده: واحد آمار و رایانه. )سمیه حسانی با همکاری گروهی از کارشناسان ...

شاخصهای ملی سلامت - دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت

بازديدکنندگان آنلاین : 2. زمان بارگزاری : 0.27 ثانیه. موقعیت: صفحه اصلي > دفتر
آمار و فناوري اطلاعات > آمار > صفحه اصلي آمار > شاخصهای ملی سلامت. » شاخصهای ملی ...

اهم شاخصهای آماری - دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت

شاخصهای استخراج شده از آمار تسهيلات بهداشتی درمانی در سالهای 1377 - 1386 ·
شاخصها و نماگرهای جمعيتی مرکز آمار ايران · دانلود فایل : Melli.xls حجم فایل 175 KB ...

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

33, مطالعه و تحلیل نحوه بهره گیری از عناصر بصری مرتبط با واسط کاربر در ایران
..... 132, بررسی روش‌های آنالیز خطی و غیرخطی بر روی شاخص‌های انعطاف و تعادل در
ورزش ...... 336, شناسایی فرصت های طراحی کالا و یا خدمات در زمینه بهداشت دهان و دندان
...... از نگاره¬های چاه براساس روش زمین آمار در یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب غرب
ایران ...

حل المسائل روش های آماری و شاخص های بهداشتی مرجع ... - بانک کتاب ناهید

خرید کتاب حل المسائل روش های آماری و شاخص های بهداشتی مرجع واحد آمار دانشجویان
علوم پزشکی ویراست جدید اثر دکتر حمید زعیم کهن - مهندس فاطمه نادری مقدم - هومن ...

میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با تمرکز بر شاخص‌های بخش بهداشت

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﮐﺸﻮر در. ﺳﺎل. 1391. ﺑﻮد. اﺑﺰار ﺟﻤﻊ. آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و
ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻮد ... ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﺑﻮد . ﻧﺘﺎ. ﺞﯾ. روش ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ازﻟﺤﺎظ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و. درﻣﺎن، ...... (ﻧﺤﻮه وزن دﻫﯽ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده.

روش هاي آماري در پژوهش مراقبت هاي بهداشتي – eshraghie

تمرکز کتاب بیشتر بر روی تفسیر روش-های آماری نظیر شاخص های مرکزی، شاخص ...
مترجمان نحوه ی حل کردن تمرینات کاربردی را با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس ...

جزوات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

مقدمات آمار زیستی, روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی دکتر محمد و دکتر ملک افضلی,
دکتر سولماز طالبی-دکترسیناشهیدزاده, دانلود جزوات آمار زستی. اصطلاحات پزشکی .

٭روز و ساعت برگزاری:

ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ : ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ... ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ... ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﻛﺘﺮ ﻛﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ
ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ،.

سیدرضا مجدزاده - دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران

... هدف افزايش دانش و مهارت دانشجويان در روش شناسي اپيدميولوژي و آشنايي با روش هاي
آماري مورد ... 1- به احاطه مناسبي از دانش پژوهش و كاربردهاي پژوهش و نيز نحوه تفسير
نتايج حاصل از پژوهش، در حيطه هاي مديريتي و يا ... 3)، شاخص‌هاي رخداد بيماري (chap.

معاونت امور بهداشتی - فرم ها و دستورالعمل ها

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری - بازنگری اول · فرم های برنامه ...
دستورالعمل نحوه تكميل فرم جمع بندي آمار اطلاعات مراقبت كودك بیمار(مانا) در خانه های
بهداشت.

Slide 1 - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

نحوه تكميل جداول زيج حياتي را شرح دهيد. شاخصهاي قابل استخراج از زيج حياتي را
محاسبه كنيد. بتواند بدون کمک با .... پس ازجمع آوری اطلاعات در خانه بهداشت به شکل
آمار فرمهای آماری به مرکز بهداشتی درمانی ارسال میگردند. آمارها در قالب عملکرد مرکز ...

مقايسه اقلام آماري سرشماري هاي نفوس و مسكن ايران

تعاريف و مفاهيم استاندارد. آماري. براي استفاده در طرح. ها و گزارش. هاي آماري. ويرايش
سوم ... اﺧﺘﻼف در ﺳﺮﺟﻤﻊ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮراﺳﺖ ﻛ. ﺮدن ارﻗﺎم اﺳـﺖ . ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ. ﻧﺴـﺒﺖ. ﻫـﺎ و ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎ ﻗﺒـﻞ
از. ﺳﺮراﺳﺖ ﻛﺮدن ارﻗﺎم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .... بهداشت و مددكاري اجتماعي. 30. -. آموزش و ... بخش
و به. ترتيب درج در صفحات كتاب، به دنبال يکديگر آمده و در مقابل هر واژه، شماره.
صفحه.

زمانبندی ثبت نام mph - معاونت بهداشتی

الف) مهلت اعلام اسامي به معاونت بهداشت وزارت متبوع و دانشگاه مورد نظر براي ثبت نام
... مطالعه و ساير سئوالات پيرامون ثبت نام، زمان و نحوه دريافت كارت ورود به آزمون و . ....
سوالات آمار در سطح کتاب روشهای آماری و شاخص های بهداشتی تالیف آقای دکتر محمد ...

کارگاه شاخص های آماری

معتبر بودن (باتوجه به تعيين كننده هاي بهداشتي); قابل اندازه گيري باشد (بلحاظ
كيفي و كمي); حساس بودن (در ... روش تولید شاخص های عملکردی در بیمارستان .... عوامل
محاسباتی :نحوه تحلیل جداول و گزارشات آماری; تعداد پزشک به ازای هر صد تخت; تعداد
...

آمار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانشهای تجربی انسانی با استفاده .... و
تشخیص و همچنین اصول پزشکی و تصمیم‌گیری به پرسنل بهداشتی آموزش داده شود.
.... این مقیاس به ما اجازه می دهد، میانگین و انحراف معیار پاسخ های مرتبط با متغیر های
..... برگرفته از «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=آمار&oldid=21263741».

روش ها و تحلیل های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی

روش ها و تحلیل های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی. موضوع:
علوم اجتماعي و اقتصاد. نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي. نام نویسنده: ابراهیم ...

دریافت فایل

21 دسامبر 2011 ... ﺑﻬﺪاﺷﺖ،. درﻣﺎن. و. آﻣﻮزش. ﭘﺰﺷﻜﻲ. •. اﻧﺠﻤﻦ. ﺟﻤﻌﻴﺖ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. اﻳﺮان. •. اﻧﺠﻤﻦ. آﻣﺎر. اﻳﺮان. •. ﻣﺆﺳﺴﻪ. ي.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ... ي ﻣﻮردي ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وراﻣﻴﻦ. 3 ....... ) ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ازدواج در
اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ .... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺤﻮه. ي آي. ﻳﻮ. . دي . ﮔﺬاري.

شاخص‌هاي سلامتي جامعه - مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

شاخص ها، اگرچه ريشه در اقلام آماري دارند، ليكن خود ابزاري هستند كه مي توانند داده .....
سياست هاي بهداشتي جامعه و نحوه ارائه خدمات نيز در سلامت افراد جامعه نقش اساسي دارد.

تعیین و مقایسه شاخصهای بهداشتی دهان و دندان در دانش آموزان 15 ساله پسر م

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎري ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و. دﻧﺪان ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. 15. ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷـﺎﺧﺺ. DMFT. در. ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﯾﺰد. در ﺳﺎﻟﻬﺎي. 1380. و. 1387. ﺑﻮده اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﯽ. : اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
...

معاونت امور بهداشتی | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان

اعزام تیم های بهداشتی دانشگاه به مناطق زلزله زده کرمانشاه ... انتخاب معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان در همایش روز ملی آمار . ... مدیریت بحران در شرایط
اضطرار آموزش مهارتهای زندگی (فرزند پروری و حل مسئله، تفکر نقادانه، برقراری
ارتباط و . ... بهبود مستمر و کیفی شاخص های سلامت( زندگی طولانی، قدرت جسمی، ذهنی
، روحی، ...

رتبه بندی و خوشه بندی استان های کشور بر اساس شاخص های زیج ...

رتبه بندی و خوشه بندی استان های کشور بر اساس شاخص های زیج حیاتی مناطق
روستایی با استفاده از روش های چندمتغیره آماری · قدرت اله روشنایی، ملیحه صفری، ...
نتایج تحلیل خوشه ای نیز استان های مشابه از نظر شاخص های بهداشتی و اجتماعی را
در یک گروه قرار داد. نتیجه گیری: همان طور که ... Download citation: BibTeX | RIS |
EndNote ...

فرم های آماری بهداشت حرفه ای

فرم های آماری بهداشت حرفه ای. ... معاونت بهداشت دانشگاه. يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ - 4:00:19
بعد از ظهر. عزم ملی برای دسترسی عادلانه به خدمات سلامت ...

بررسی میزان ثبت صحت و دقت شاخص های آمار بیمارستانی در ...

Download citation: ... علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی. ... هدف از انجام پژوهش حاضر
بررسی میزان ثبت، صحّت و دقّت شاخص‌های آماری بیمارستانی ... روش جمع آوری اطلاعات،
مراجعه حضوری به واحدهای آمار بیمارستانی و اخذ اطلاعات از مسئولین مربوطه بوده است.

آشنايي با روش‌هاي آماري مورد استفاده در پايان نامه | علمي و پژوهشي

مقاله هاي علمي-پژوهشي را با روش ها و آزمون هاي آماري مورد استفاده مي شناسند ... هنر مديران
و کارشناسان در نحوه استفاده از روشهاي آماري و تحليل اطلاعات به دست آمده تجلي پيدا
مي کند. ... پارامتر شاخص بدست آمده از جامعه آماري با استفاده از سرشماري است و شاخص
.... با پايگاههاي اطلاعاتي- پرتال منابع دیجیتال پزشکی وزارت بهداشت (PMDR) ...

آموزش شاخص های بهداشت خانواده - سایت علمی دانشجویان ایران

28 جولای 2009 ... فرمول شاخص های بهداشت خانواده و چگونگی استخراج آنها بخش اول جهت تعیین ... در این
مورد بایستی کل آمار زایمانهای شهرستان را که در بیمارستانهای ...

کاربرد آمار و کامپیوتر در پزشکی - DrToussy-ToussySoftware

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺘﻲ ..... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻴﮕﺎﺭ، ﺳﻦ
ﺷﺮﻭﻉ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪ. ...... ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﭼﺎپ
ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ.

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آمار بیمارستانی و شاخص های بهداشتی

9 ا کتبر 2016 ... "دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آمار بیمارستانی و شاخصهای بهداشتی "دانلود
رایگان نمونه سوالات استخدامی آمار بیمارستانی و شاخصهای بهداشتی ...

برنامه عملیاتی رابطین

5- آموزش بهداشت مواد غذايي مثل نحوه صحيح استفاده از سبزيجات ، مواد لبني ، مواد ....
به معاونت بهداشتی; ارسال شاخص های آماری مربوط به برنامه رابطین به صورت فصلی ...

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام > گروه سلامت خانواده و ...

جمع آوری آمار و تجزیه و تحلیل شاخص های مربوط به باروری سالم در سطح استان ... آموزش
و بازآموزی نیروهای بهداشتی درمانی در خصوص دستورالعملهای روشهای پیشگیری از ...

کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی

اﺳﺎﺳﻲ، ﺻﻒ ﻣﻨﻈﻢ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺮﻛﺰي ، داده ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺪه، ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي. داده ﻫﺎ ...
روش ﻫﺎي آﻣﺎري وﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ..... داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اداﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده.

آمار بیمارستانی * مفاهیم آماربیمارستانی * شاخص های آماربیمارستانی

سازمان جهانی بهداشت ( (WHOدر سال 1963 در گزارش خود آمار بیمارستانی را به دو بخش
تقسیم ... آمارهای مربوط به چرخه حرکت بیمار: این آمار بیانگر شاخصهای اندازه گیری
بهره ..... مسئولیت آموزش نحوه تکمیل فرم شماره 1 توسط منشی های بخشها به عهده مسئول
...

دانلود - انجمن آمار ایران

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺁﻣﺎﺭ. ۱۶. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﻫﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭ. ۱۸. ﻣﻌﺮﻓﻲ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎﺏ. ۱۹. ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺁﻣﺎﺭﻱ. ۲۲. ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ..... اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه • ... ﮐﺎرﮔﺎه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
روﺷﻬﺎي آﻣﺎري در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و •. درﻣﺎن ..... ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺎده ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد داراي اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ، اﻧﺪازة.

فرم هاي بهداشت مدارس :: - معاونت بهداشتي

خدمات الکترونيک. خدمات دانشگاه. معاونت بهداشتي گروه هاي فني و تخصصي مديريت
سلامت خانواده، جمعيت و مدارس · گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس · فرم ها ...

SID.ir | مقايسه شاخص هاي عملکردي يکي از بيمارستان هاي تهران با ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مقايسه شاخص هاي عملکردي يکي از
بيمارستان هاي تهران با استانداردهاي کشوري. ... مركز تحقيقات بهداشت و تغذيه،
دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله (عج)، تهران، ايران ... روش ها: در اين مطالعه توصيفي -
مقطعي تعدادي از شاخص هاي عملکرد چند ... داده ها با آزمون آماري کاي دو و نرم افزار SPPS
17 تحليل شد.

بررسی شاخص‌های بهداشت محیط و ایمنی مدارس استان مازندران - مجله ...

بررسی شاخص‌های بهداشت محیط و ایمنی مدارس استان مازندران ... اطلاعات بدست آمده با
استفاده از نرم افزار Excel-2007 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته‌ها: ...

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - فرم های مورد نیاز

در خصوص ارسال آمار و شاخصهای سالیانه بهداشت حرفه ای سال 1393، با توجه به عدم
تکمیل نهایی ... چک لیست کاردان وکارشناس مسئول در برنامه های بهداشت حرفه ای
دانلود ...

واحد بهداشت خانواده

نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي بهداشت مادران،كودكان و تنظيم خانواده در سطح شهرستان.
6. ... جمع آوری آمار و تجزیه و تحلیل شاخص های مربوط به تنظیم خانواده در سطح استان

ﺩﻓـﺘﺮﭼـﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎﻱ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺁﺯﻣـــﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ...

6 روز پیش ... وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. با همكاري سازمان ... 10. -7. نحوه پذیرش داوطلبان و
اعالم نتیجه. -7. 1. ( امتوازات. و. سهمو. های. خامومی و محوه ..... دارای شاخص توده ودمی. BMI
..... و وا توج و آمار شركا كنندگان، طسب مورد در مراكو استان. ها و ورخی ...

مطالعه تطبیقی مدیریت خدمات بهداشت مادر و کودک در کشورهای ...

كشــورهای مورد مطالعه با مقايسه شــاخص های بهداشت مادر و كودک كشورها و. به روش نمونه ...
و داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی تحلیل و الگوی نهايی استخراج شد. در
مجموع تعداد ... هدف از این پژوهش بررسی نحوه ی مدیریت مراقبت های بهداشتی. مادر و
کودک ...

ﺤﻠﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮ - نشریات علمی دانشگاه

8 مارس 2013 ... ﻣﺰاﯾﺎي. ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي از اﯾﻦ روش، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روش ... ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ. درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ..... ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ، ﺑﻪ.

مقایسه شاخص های بهداشتی پایگاه های بهداشتی دولتی و واگذار شده به ...

مقایسه شاخص های بهداشتی پایگاه های بهداشتی دولتی و واگذار شده به بخش ... روش
بررسی: در ‌این مطالعه توصیفی-تحلیلی دو پایگاه از پایگاه‌‌های غیر‌ دولتی با دو ...
یافته‌‌ها مبتنی بر اطلاعات موجود در واحد‌‌های ارائه خدمات بوده و جهت ارائه داده‌ها و تحلیل آنها
از آمار توصیفی و آزمون کای دو در نرم افزار Mini tab استفاده شد. ... Download citation
:

منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 97-96 - گروه آموزشي نخبگان

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد اقتصادبهداشت، جزوات ارشد اقتصاد بهداشت، دانلود جزوات
ارشد، دانلود جزوه ... روشهای آماری و شاخص های بهداشتی / دکتر کاظم محمد و همکاران.

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان : آخرین اخبار و رویدادهای مهم حوزه
سلامت، بهداشت و ... نوبت دهی اینترنتی و تلفنی کلینیک های عمومی و تخصصی
دانشگاه ... مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ... نحوه محافظت در برابر wannacry و
wannacrypt .

رفرنس کارشناسی ارشد رشته هاي مختلف علوم بهداشتي - Iran - Shiraz ...

حالا که من در مقطع کارشناسی ارشد قبول شدم با خودم گفتم که رفرنس های آزمون را در
اینجا براتون گذاشته باشم. البته می ... روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی . دکتر محمد
...

پورتال-دانشگاه علوم پزشکی قزوین-صفحه اصلی دانشگاه

پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه های تحصیلات تکمیلی کشور · پایگاه نتایج پژوهش
های سلامت کشور ... فرم های الکترونیکی پژوهشی · فرم های قابل دانلود پژوهشی ... آمار و
فناوری ... شاخص های وبومتریک ... وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی · JCR) ISC) ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

به گزارش وب دا؛ یوسف علیپوریان مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت
های پزشکی شهرستان فسا گفت: اولین تیم عملیاتی اورژانس 115 فسا با پایان ...

شاخص هاي قابل محاسبه از زيج حياتي.docx

ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ. ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ. درﺻﺪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ زﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎل. *100. ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎل. ﮐﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺖ. درﺻﺪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ زﯾﺮ. 5. ﺳﺎل. *100. ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ. 5. ﺳﺎل. ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ. درﺻﺪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ زﯾﺮ. 15.

اصل مقاله - فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی « سپهر

مرکـز آمـار ایـران گـردآوری شـده اند. داده هـا براسـاس ... لذا بررسـی شـاخص های بهداشـتی و
نحـوه پراکنـش آنها در ... اختـالف سـطح برخورداری در زمینه شـاخص های بهداشـتی.

دانلود مقاله : اندازه گیری عملکرد عملیاتی سیستم مدیریت ایمنی و ...

اندازه گیری عملکرد عملیاتی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی: انتخاب نمایشی
از رهبری شاخص های کلیدی عملکرد مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ...

ارزیابی کیفیت خاک در کاربری‌های مختلف زمین با استفاده از روش‌های ...

این بررسی به‌منظور بررسی اثر کاربری‌های مختلف اراضی بر برخی شاخص‌های
کیفیت خاک با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره انجام گردید. در جنگل‌های زاگرس
واقع در ...

فرمول شاخص های بهداشت خانواده و چگونگی استخراج آنها – سایت پزشکان ...

ایدزو اچ آی وی AIDS · تبلیغات در سایت · تحصيل درخارج · دانلود تولبار سایت
پزشکان بدون ... فرمول شاخص های بهداشت خانواده و چگونگی استخراج آنها: ... برای
تعیین این شاخص کل استفاده کنندگان روشهای پیشگیری به استثنای روش طبیعی
در ..... در این مورد بایستی کل آمار زایمانهای شهرستان را که در بیمارستانهای دولتی
وخصوصی ...

شاخص و آمار بیمارستانی - ده شاخص مهم بیمارستانی

شاخص و آمار بیمارستانی - ده شاخص مهم بیمارستانی - معرفی شاخص های ... در
بيمارستانهايي كه به روش علمي مديريت مي شوند، معمولاً اين درصد اشغال تخت بالاتر
.... طبق اعلام وزارت بهداشت فاصله چرخش تخت کمتر از ۲ مطلوب،۲ تا ۳ متوسط .... دانلود
اندروید ...

سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران

راهنمای نحوه ی ثبت سامانه های آبرسانی در سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت ... و
صدور آمار و استخراج شاخص ها به میزان 90درصد و به صفر رساندن خطای انسانی را ... و
ارائه بهینه خدمات مردم ، ارزیابی بهداشتی اماکن و بهبود شاخص های بهداشت محیط به ...

دانشگاه علوم پزشکی زنجان - Vice-Chancellor for Health - معاونت بهداشت

معاونت بهداشت, awt-yekta, Vice-Chancellor for Health .... به اثر بخشی سرمایه
گذاری در حوزه بهداشت در راستای ارتقاء شاخص های سلامت و افزایش امید به زندگی
مطالبی ...

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران

آمار بازديد. تعداد بازدید از سایت 79952 تعداد بازدید از صفحه 59401 تعداد بازدید
امروز صفحه 18 افراد آنلاین 62 ... برگزاري آزمون هاي غير حضوري دفتر آموزش و پژوهش.

تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان با ...

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : [embeddoc url="http://download-thesis.
... در اين تحقيق شهرستانهاي استان کرمان، از نظر شاخصهاي مصرف آب شهری ،آموزش ،
اصناف، بانکداری، تامين اجتماعي ، مصرف برق، بهداشت و درمان، تقسیمات کشوری .....
از اينرو آمار و اطلاعات مورد استفاده تمامأ مربوط به سال 1390 بوده و براي تهيه شاخصها
از ...

کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت های فرسوده شهری

استفاده از متون معتبر جهانی در ارتباط با شاخص های فرسودگی از یک سو و روش
تحلیل داده های. ثانویه مربوط به بلوک های شهری در محیط نرم افزارهای تحلیل آماری و
سیستم های اطالعات ..... )Cramer Hill Redevelopment, 2004( همچنین قانون بهداشــت.

بررسی میزان استفاده از شاخص های روابط انسانی توسط معلمان احمد ولی پور

867. 0/. محاسبه شد. در این پژوهش از دو روش. آمار توصیفی وآمار استنباطی ب. رای
تجزیه و تحلیل داده. ها استفاده شده است. سواالت. تحقیق از طریق آزمون t. مورد بررسی
قرار ...

کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی و کاربرد SPSS در ...

خرید اینترنتی کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی و کاربرد SPSS در
تحلیل داده ها | دانلود کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی و کاربرد ...

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی حوزه معاونت سالمت تعاريف آيتم هاي ...

تعاريف آيتم هاي موجود در آمار فعاليت بيمارستان در راستاي حاکميت خدمات بالينی ....
این شاخص نشان دهنده متوسط فاصله بين ترخيص یک بيمار و پذیرش بيمار بعدی ...

نرم افزار همراه شهرداری تهران

افزوده شدن اطلاعات فروشگاههای زنجیره ای (شامل فروشگاه های شهروند، اتکا،رفاه و ... که
اغلب توسط کاربران درمورد نحوه عملکرد بخش های مختلف نرم افزار، در سایتهایی مانند
... و مقررات شهری، اطلاعات ورزشی، تلفن‌های ضروری، شاخص‌های آماری جمعیت، بهداشت، ...

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

حوزه های مرتبط .... ©کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به : معاونت تحقیقات و
فنآوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هرگونه استفاده از محتوای این سایت با
ذکر ...

مقایسه بهداشت ایرانی‌ها با مردم سایر کشورها - فردا

24 مه 2016 ... شاخص‌های استفاده‌شده در این گزارش بر اساس ارتباط آنها با بهداشت عمومی ... با این حال
آمار کشورها با توجه به روش جمع‌آوری، پوشش جمعیتی و روش‌های ...

ارزیابی و تحلیل شاخص‌های توسعه انسانی در مناطق شهری کشور | زنگنه ...

پژوهش حاضر بر آن است تا وضعیت هریک از مناطق شهری کشور را از نظر برخورداری از
شاخص‌های توسعۀ انسانی بررسی کند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی‌تحلیلی و از ...

معاونت بهداشتی - بهداشت حرفه ای و طب کار در طرح تحول نظام سلامت

دانلود : خلاصه_برنامه_تحول_نظام_سلامت.pdf حجم فایل 1053 KB. دانلود :
شرح_وظایف_پزشک_و_کارشناس_بهداشت_حرفه_ای_.pdf حجم فایل 75 KB.

دستورالعمل و راهنمای نشانگر رنگی تغذیه ای - سازمان غذا و دارو

مقررات و دستورالعمل ها · اطلاعات آماری فراورده های طب سنتی · فرایندهای ثبت ... در این
راهنما نحوه استفاده از نشانگرهای رنگی به عنوان راهنمای تغذیه ای توضیح ... ۵- مقدار
عددی و واحد اندازه گیری شاخصهای مورد ارزیابی در اندازه سهم. ۶ - نشانگر های رنگی (
رنگهای تعیین شده برای هر شاخص). ۷- راهنمای رنگها. ۸- شماره پروانه های بهداشتی
تولید /ورود.

چک لیست تمام دروس پایه سوم

پاورپوینت درس سوم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم زمینه های نهضت مشروطه

خلاصه کتاب همیشه بهار (اخلاق و سبک زندگی اسلامی)

دفترچه راهنمای موتورسیکلت آپاچی 160

پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم(قانون گذاری)

دانلود پاورپوینت درس سوم پیام آسمانی هفتم متوسطه تلخ یا شیرین

پاورپوینت فصل دوم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک

حل تمرین حسابداری مدیریت و نشریه131 دکتر رضا شباهنگ

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری - 26 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت دستورالعمل نظام آموزش وتوانمندسازی موضوع ماده 46 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی - 25 اسلاید

جزوه درس بیع بین المللی (1) یک دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی رشته حقوق تجارت بین الملل

دانلود کار تحقیقی با موضوع : قانون تجارت 76 صفحه

پاورپوینت نقش حکومت فصل ششم درس اخلاق کسب وکار نویسنده: اندرو گیلیر

سیستم های اطلاعات مدیریت در شرکت ثروتمند آمازون

پاورپوینت فرهنگ فصل دوم درس ابتکار عمل در برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد فرهنگی

پاورپوینت جهان اجتماعی «دنیای گسترده ی ما » درس سوم جامعه شناسی دهم

پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم

طرح درس روزانه(اصفهان،نصف جهان)از مطالعات پایه ششم ابتدایی

مقاله پرسش مهر 97

دانلود پاورپوینت آب فراوان هوای پاک درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه نهم

دانلود پاورپوینت تولید و توزیع درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه

دانلود پاورپوینت درس چهارم ارزش علم فارسی پایه چهارم دبستان

دانلود پاورپوینت فرودگاه امام خمینی

تحقیق در مورد کشور قرقیزستان

پاورپوینت شهدای غواص

پاورپوینت حضرت داوود

پاورپوینت کلیات فلسفه رشته علوم تربیتی

دانلود تجربیات مدون : چگونه می توان بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه و منطق را برای دانش آموزان جذاب نمود.

مرجع سوالات لیسنینگ آزمون msrt مهر 98

پاورپوینت آماده و تخصصی با عنوان لباس اقوام اجتماعی ایران