دانلود رایگان

شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه¬گذاران نسبت به اعلان سود - دانلود رایگاندانلود رایگان شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به اعلان سود

دانلود رایگان شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه¬گذاران نسبت به اعلان سود
فهرست مطالب شماره صفحه
چکیده.........................................................................................................................................................................................1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-4-1 هدف اصلی............................................................................................................................................................5
1-4-2 اهداف فرعی...........................................................................................................................................................5
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی تحقیق
2-1 مقدمه ...............................................................................................................................................................................11
2-2 مبانی نظری ......................................................................................................................................................................11
2-2-1 تأمین مالی خارج از ترازنامه ...............................................................................................................................11
2-2-1- 1 ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه ....................................................................................................12
2-2-1-1-1 اجاره­های عملیاتی.... ..................................................................................................................12
2-2-1-1-2 فروش حساب­های دریافتنی ........................................................................................................13
2-2-1-1-3 تأمین مالی برون پروژه­های خاص.................................................................................................13
2-2-1-1-4 برون سپارری .............................................................................................................................. 14
2-2-1-1-5 تبدیل دارایی­ها به اوراق بهادار .................................................................................................... 14
2-2-1-2 عوامل موثر در اجرای تأمین مالی خارج از ترازنامه....................................................................................15
2-2-1-2-1 تاثیر نسبت­های اهرمی .................................................................................................................15
2-2-1-2-2 تاثیر نسبت­های سود و زیانی و نسبت­های سودآوری .................................................................15
2-2-1-2-3 بازده دارایی­ها ..............................................................................................................................16
2-2-2 واکنش سرمایه­گذاران ...........................................................................................................................................17
2-2-2-1 نظریه بازار کارا ....... .................................................................................................................................17
2-2-2-2 تئوری مالی رفتاری ........................................................................................................................ ..........18
2-2-2-2-1 مشخصه­های تئوری مالی رفتاری...................................................................................................19
2-2-2-2-2 تئوری حسابداری اجتماعی ...........................................................................................................19
2-2-3 اعلان سود ..............................................................................................................................................................21
2-2-3-1 عدم تقارن اطلاعات .................. ..................................................................................................................21
2-2-3-2 محتوای اطلاعاتی ................................... ....................................................................................................21
2-2-4 تاثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود ....................................................23
2-3 پیشینه­یژوهش...................................................................................................................................................................24
3-3-1 بخش اول: پیشینه­ی پژوهش­های تأمین مالی خارج از ترازنامه............................................................................24
3-3-1-1 پیشینه پژوهش­های خارجی ...................................................................................................................24
3-3-1-2 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی...................................................................................................................26
3-3-2 بخش دوم: پیشینه­ی پژوهش­های وانش سرمایه­گذاران .......................................................................................26
3-3-2-1 پیشینه پژوهش­های خارجی ...................................................................................................................26
3-3-2-2 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی...................................................................................................................30
3-3-3 بخش سوم: پیشینه­ی پژوهش­های اعلان سود......................................................................................................33
3-3-3-1 پیشینه پژوهش­های خارجی ...................................................................................................................33
3-3-3-2 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی...................................................................................................................35
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش
3-1 مقدمه ..............................................................................................................................................................................39
3-2 روش­شناسی پژوهش........................................................................................................................................................39
3-3 جامعه آماری ...................................................................................................................................................................40
3-4 روش گردآوری داده­ها ....................................................................................................................................................41
3-5 ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها .............................................................................................................................................41
3-6 روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها ....................................................................................................................................41
3-7 روش­های آماری آزمون فرضیه­ها ...............................................................................................................................................42
3-7-1 آمار توصیفی .......................................................................................................................................................42
3-7-2 بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن داده­های پژوهش ................................................................................................42
3 -7-3 داده­های پانل (داده­های تابلویی) .......................................................................................................................42
3-7-4 آزمونF لیمر ......................................................................................................................................................42
3-7-5 آزمون هاسمن .....................................................................................................................................................44
3-7-6 مدل اثرات ثابت...................................................................................................................................................44
3-7-7 مدل اثرات تصادفی .............................................................................................................................................45
3-7-8 ضریب تعیین .......................................................................................................................................................47
3-7-9 مدل­های رگرسیون ..............................................................................................................................................48
3-7-10 اساسی رگرسیون ...............................................................................................................................................49
3-7-11 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون ...........................................................................................................49
3-7-12 آزمون معنادار بودن برای معادله رگرسیون ........................................................................................................49
3-7-13 آزمون معنادر بودن ضرایب ..............................................................................................................................50
3-7-14 آزمون خود همبستگی جملات خطا .................................................................................................................50
3-7-15 مفهوم سطح معناداری ....................................../........................................................................................................50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1 مقدمه ...............................................................................................................................................................................52
4-2 آمار توصیفی ....................................................................................................................................................................52
4-3 تحلیل فرضیه­های تحقیق .................................................................................................................................................54
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه ...............................................................................................................................................................................59
5-2 نتیجه­گیری .......................................................................................................................................................................59
5-3 پیشنهادهای تحقیق............................................................................................................................................................60
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی (حاصل ازپژوهش) ...............................................................................................................60
5-3-2 پیشنهادها برای تحقیق­های آتی .............................................................................................................................61
5-4 محدودیت­های تحقیق .....................................................................................................................................................62
منابع و مأخذ ............................................................................................................................................................................63
منابع فارسی .............................................................................................................................................................................64
منابع لاتین ...............................................................................................................................................................................66
ضمائم و خروجی نرم افزار ...................................................................................................................................................68 Abstract .....................................................................................................................................................I
فهرست جداول شماره صفحه
جدول 2-1 ارتباط تأمین مالی خارج از ترازنامه با نسبت­های مالی..........................................................................................15
جدول 3-1 چگونگی انتخاب شرکت­های مورد مطالعه............................................................................................................40
جدول 4-1 یافته­های توصیفی پژوهش ......................................................... .........................................................................52
جدول 4-2 بررسی نرمال بودن داده­های مطالعه.......................................................................................................................54
جدول 4-3 خروجی حاصل از تخمین دستوری مطالعه برای فرضیه اول ...............................................................................56
جدول 4-4 خروجی حاصل از تخمین دستوری مطالعه برای فرضیه دوم ...............................................................................57
چکیده:
یکی از روش­های تأمین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته است، روش تأمین مالی برون ترازنامه­ای می­باشد؛ که شرکت از طریق ابزارهای این روش، نقدینگی خود را افزایش می­دهد. همچنین استفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهد. باتوجه به اثرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی و متعاقباً احتمال به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می­توان واکنش سرمایه­گذاران را از این منظر سنجید. همچنین با اتکا بر اثرات فراوان تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره عملیاتی) بر متغیرهای نسبت سودآوری (بازده مجموع دارایی­ها)، واکنش سرمایه­گذاران به این نسبت، به دلیل وجود کلیدی­ترین عدد (سود) در آن حائز اهمیت بوده و تغییرات ناشی از تأمین مالی خارج از ترازنامه در نسبت بازده مجموع دارایی­ها را در تصمیم­های سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود، می­توان مشاهده کرد. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود می­باشد. در این پژوهش، تعداد 274 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده حذف سیستماتیک در قلمرو زمانی 1387 تا 1392 انتخاب گردیده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با توه به ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی می­باشد. همچنین از نظر داده­ها، کمی و از نظر زمان اجرای پژوهش، مقطعی می­باشد. روش برآورد مدل بر اساس داده­های تلفیقی بوده که شامل اطلاعات سری زمانی و داده­های مقطعی می­باشد. برنامه نرم افزاری مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزار Eviews8 می­باشد. در این پژوهش از اجاره عملیاتی به عنوان ابزار تأمین مالی خارج از ترازنامه استفاده شده است و نتایج حاصل از دو فرضیه پژوهش بیانگر آن است که اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­گذاران با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معناداری ندارد. اما در فرضیه دوم، اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود با توجه به بازده مجموع دارایی­ها تأثیر مثبت و معناداری دارد.


اجاره عملیاتی


واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود


عدم تقارن اطلاعات


بازده مجموع دارایی ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس 6 دین و زندگی 1 پایه دهم ( منزلگاه بعد )

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره ليبراليسم

دانلود کار تحقیقی با موضوع : حضانت 10 صفحه

ارزیابی استراتژیک شرکت هرشی, مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید, کیس شرکت هرشی

کتاب ساختار نظریه های جامعه‌شناسی ایران را دانلود کنید

تحقیق در مورد هنر و تمدن اسلامی در هندوستان001 word

پاورپوینت بررسی و ارزیابی عملکرد دوربین های دیجیتال و انواع آنها

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع تاثير مکمل های ورزشی بر فعاليت ورزشكاران .Doc

دانلود آموزش نرم افزار آینده پژوهی میک مک MICMAC

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران

مقاله درباره خزندگان

پاورپوینت استان شناسی استان هرمزگان (ماهی و ماهیگیری)

پاورپوینت درمورد دیالیز

دانلود پاورپوينت پيرامون درمانهاي يكپارچه نگر و التقاطي آرنولد لازاروس

دانلود پاورپوينت پيرامون نتيجه گيري مقايسه اي به سوي درمان فرانظري

دانلود پاورپوینت در مورد هیپرترمی بدخیم Malignant Hyperthermia

نظریه پرستاری انسان واحد راجرز

پوستر جامع تریاژ به روش ESI (پوستر تریاژ)

بیماری های شایع پوست مو

محصولات آرایشی بهداشتی

تأثیر گیاهان دارویی بر روی پوست و مو

دانلود پاورپوینت اثرات ماساژ بروی عملکرد و ریکاوری - 21 اسلاید

قالب پاورپوینت HSE

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول و دوم و سوم

نمونه سوال هوش و استعداد شغلی مربوط به آزمون شرکت نفت

نمونه سوالات استخدامی کاردانی برق شركت مهندسی مهساب آرتا نیرو

نمونه سوالات استخدامی مهندسی مواد شرکت پلیمر پاد جم

سوالات مصاحبه تخصصی حسابداری + پاسخ تشریحی ( ویژه شرکت های خصوصی )

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم (ذخیره دانشی)

سوالات و جزوه عقیدتی سیاسی مصاحبه هاي حضوري و گزينش استخدامی + پاسخ تشریحی