دانلود رایگان

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی,دانلود پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی,دانلود رایگان پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی,رفتارهای پرخطر جنسی

دانلود رایگان پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.
پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که مجموعه سؤالات مربوط به رفتارهای پرخطرجنسی ده سؤال می باشدکه نمره گذاری هشت سؤال اول به صورت مستقیم و از 0 تا 4 و دو سؤال آخر به صورت معکوس و از0 تا 3 متغیر می باشدکه در مجموعه نمره ی رفتارهای پرخطرشخص را مشخص می سازد.
تعداد سوالات: 10
تعداد صفحات: 3
شامل: پرسشنامه - نمره گذاری - روایی و پایایی
نوع فایل: WORD


پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی


دانلود پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی


دانلود رایگان پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی


رفتارهای پرخطر جنسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی|hj14532

آنچه در توضیحات فایل وجود دارد برابر پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی.

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی (زارعی، خاکباز و کرمی، 1389 ...

2 دسامبر 2017 ... توضیحات. سازنده ابزار: زارعی، خاکباز و کرمی، 1389. تعداد گویه/سوال: 10. مولفه/
زیر مقیاس: 4 زیرمقیاس: عدم استفاده از کاندوم؛ مصرف مواد؛ شرکای جنسی زیاد؛ روابط
جنسی غیر معمول. مقیاس/طیف: چند گزینه ای. نمره گذاری: دارد. تفسیر: حداقل و حداکثر
امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد. روایی: صوری و ...

دانلود فایل: پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی - همکاری در فروش فایل ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد
پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(۱۳۸۹) در۲ حالت
پیش آزمون.

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی – زیپو - وبلاگدهی

24 دسامبر 2017 ... به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر
خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.
پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به
صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که مجموعه سؤالات ...

فروشگاه فایل - پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

13 فوریه 2017 ... پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی دارای 4 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش. به منظور
سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی
زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پرسشنامه
مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی|zx14872

مطلب مورد نظر درباره ی پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی , رفتارهای پرخطر جنسی.

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی - کاپی شاپ

پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به
صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که مجموعه سؤالات مربوط به
رفتارهای پرخطرجنسی 10 سؤال می باشد. روایی و اعتبار : دارد. روش نمره گذاری و
تفسیر: دارد. فرمت فایل: قابل ویرایش با فرمت word ...

رفتارهای پرخطر جنسی، HIV ، معتادان. - download-thesis.com

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش ماتریکس بر کاهش رفتارهاي
پرخطر جنسی مردان معتاد شهر کرمانشاه بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح
پیش‌آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش معتادان مرد شهر
کرمانشاه بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. به آزمودنی ها پرسشنامه
رفتارهای پر خطر ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی - فروشگاه سر به هوا - فایل ناب

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی. به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد
پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت
پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و
رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که
...

مقايسه‌‌ ‌‌عوامل و صفات شخصيتي دانشجويان داراي روابط جنسي پرخطر و ...

داده ها به کمک پرسشنامه در دو بخش اطلاعات دموگرافيکي، پرسشنامه مدل پنج عاملي
شخصيت، جمع آوري گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون T-Hotelling استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که دانشجويان داراي رفتار پرخطر جنسي در عوامل نوروتيسم،
دلپذير بودن، انعطاف پذيري و باوجدان بودن با گروه دانشجويان بدون رفتار پرخطر
جنسي ...

مقایسه تعیین‌کننده‌های شناختی- رفتاری رفتارهای پرخطر جنسی در جوانان

برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های استاندارد شامل سابقه رفتارهای پرخطر جنسی،
خودکنترلی و پرسش‌نامه مبتنی بر سازه‌های مدل P/W استفاده گردید. یافته ها: نتایج
نشان داد که رفتارهای پرخطر جنسی در پسران (7/62 درصد) بیش‌تر از دختران (3/37
درصد) می‌باشد. بین رفتارهای پرخطر جنسی و خودکنترلی (001/0p<) ارتباط معنی‌داری
...

ساخت هنجاريابي مقياس خطرپذيريج2 - پرتال جامع علوم انسانی

در ﺟﺎﻣﻌـﻪ. داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ. ﻋﻠﺖ اﻟﮕﻮ ﻗﺮار. دادن ﻗﺸﺮ ﺗﺤﺼـﯿﻞ. ﮐﺮده،. (.
رﺣﯿﻤﯽ. ﻣﻮﻗﺮ و ﻫﻤﮑﺎران،. )1385. ، ﺧﻄﺮ. ﺑﺮﻗﺮاري رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻧـﺎﻣﻌﻤﻮل و ﭘﺮﺧﻄـﺮ. ﺟﻨﺴﯽ. و اﻓﺰاﯾﺶ. اﺣﺘﻤﺎل
اﺑﺘﻼ .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. »7. (. ﮔﺎﻟﻮﻧـﻪ. و ﻫﻤﮑـﺎران،. 2000. «؛. ﻧﻈﺎم ﭘﺎﯾﺶ رﻓﺘـﺎر ﭘﺮﺧﻄـﺮ
ﺟﻮاﻧـﺎن. »8. (. ﺑﺮﻧـﺮ، ﮐـﺎن، ﮐﯿـﻨﭽﻦ، ﮔﺮاﻧﺒـﺎوم، واﻟـﻦ و. ﻫﻤﮑﺎران،. )2004. «،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘـﺎر ﺑـﯽ ﭘـﺮوا. »
9.

اصل مقاله (220 K) - دانشگاه شهید چمران اهواز

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي اﺑﺮاز وﺟﻮد ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن. داﻧﮓ ﯾﻮﻟﯽ ﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي.
واﻟﺪﯾﻨﯽ. ﮐﻨﺪﻟﺮ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ در. ﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ...
ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ،. ﺳﯿﮕﺎر، اﻟﮑﻞ و ﻣﺎري. ﺟﻮاﻧﺎ دﭼﺎر. اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺗﻨ. ﻔﺮ از ﻣﺪرﺳﻪ و.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ. ﻣﺸﺮوع و. ﻣﺸﮑ. ﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ. ﺷﺪه. و. ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ایران تایپیست پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی. به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد
پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت
پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و
رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که
...

طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی رفتار جنسی دختران جوان

تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه غربالگری تجربه جنسی در تجرد به استخراج 5
عامل (باورهای انگیزشی، عمکرد، بازدارنده های تجربه جنسی، تسهیل کننده های تجربه
جنسی و تعهد به بکارت)، پرسشنامه رفتار جنسی پرخطر به استخراج 2 عامل (رفتارهای
محافظتی و رفتارهای مخاطره آمیز جنسی) و پرسشنامه باور آموزش جنسی نیز به استخراج
2 ...

بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان شهر قزوین در سال‌های 91 ...

ﺪﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ ﮐﻼس. ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ . اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﭘﺎﯾﺶ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﭘﺮﺧﻄﺮ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد . اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 90. ﺆﺳ. ال. دارد ﮐﻪ. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
در ﺣﻮزه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻤﻨﯽ،. ﺧﺸﻮﻧﺖ. (. رﻓﺘﺎر ﭼﺎﻟﺸﯽ. ) ، ﺧﻮدﮐﺸﯽ، ﻣﺼﺮف. ﺳﯿﮕﺎر، ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ،.
ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ و. ﻋﺪم. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﺪ.

ارزیابی پایایی و روایی پرسشنامه چند وجهی خودپنداره جنسی در جمعیت ...

تحقیق و پژوهش در حیطه سالمت جنسی و اختالالت جنسی در ایران. حیطه ای نوپا است و
تغییرات فرهنگی و جمعیتی، بروز بیماریهای. خطرناکی چون ایدز که در اثر رفتارهای
پرخطر جنسی ایجاد می شود،. تغییر الگوهای ارتباطی بین فردی و خانوادگی باعث شده
است که این. حیطه به جدّ مورد توجه پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی در این زمینه قرار.

گرایش دانشجویان به رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با متغیرهای فردی ...

16 نوامبر 2013 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی و. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻼﻣﺖ روان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . داده. ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم
. اﻓﺰار. SPSS-16. و ﺑﺎ آزﻣﻮن. ﻫﺎی ﮔﺸﺘﺎوری ﭘﯿﺮﺳﻮن، ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ. ﻃﺮﻓﻪ و ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ...
ﺳــﯿﮕﺎر و ﻣــﻮاد را ﺗﺸــﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿــﺐ ﻣــﯽ. ﮐﻨﻨــﺪ و. داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن در دوران اوج ﺗﺠﺮﺑــﻪ. رﻓﺘﺎرﻫــﺎ. ﯾﯽ ﻧﻈﯿــﺮ.
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در اواﯾـﻞ ﺟـﻮاﻧﯽ ﺑـﻪ. ﺳﺮﻣﯽ. ﺑﺮﻧﺪ . رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄـﺮ ﻣﻬـﻢ.

پرسشنامه رفتارهای پرخطر - مادسیج

3 مارس 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه شیوع رفتارهای پرخطر – احمدپور ترکمان. (شامل پرسشنامه
استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). پرسشنامه بررسی
شیوع رفتارهای پر خطر (نظیر اعتیاد، ایدز، رفتارهای ناهنجار، استعمال دخانیات،
خشونت و روابط جنسی نامناسب و…) توسط احمدپور (۱۳۹۰) ساخته شده که دارای ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ

21 آوريل 2015 ... ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﭘﺰﺷﻜ. ﻲ. ﻗﺎﻧﻮﻧ. ﻲ. ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان در ﺳـﺎل. 1392. ﺑﻮدﻧـﺪ. اﺑﺰارﻫـﺎ. ي.
ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﺎﻣﻞ. ﺳﺆاﻻت. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ. ﻲ. رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴ. ﻲ. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫ. ﻴﺠﺎﻧﻲ. ﺑﺎر. -. اُن ﺑﻮد.
ﻧﺪ. اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي. ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﺴﺒﺖ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ از روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ،. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮ. ﻳﺐ. ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺎﭘﺎ، ...

بررسی تاثیر داروی متادون بر کاهش رفتارهای پرخطر

ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ي. ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﭘﺮﺧﻄـﺮ. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. MAP. و ﺳﺆاﻻﺗﻲ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ
دﻳﮕﺮ ﻛـﻪ. در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. MAP. ﻧﺒﻮد. ،. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت. دﻣـﻮ. ﮔﺮاﻓﻴـﻚ و.
ﻧـﻮع ﻣـﻮاد. ،. رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﭘﺮﺧﻄـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ﺧـﻮدزﻧﻲ، ﺧـﺎﻟﻜﻮﺑﻲ، ﺗﺰرﻳـﻖ ﻣﺸـﺘﺮك،. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎ اﻳﻤﻦ و. ﺳﺎﺑﻘﻪ
زﻧﺪان را در ﺑﺮ ﻣﻲ. ﮔﺮﻓﺖ . اﻳـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در ﺷـﺮوع درﻣـﺎن و. ﺷـﺶ ﻣـﺎه ﭘـﺲ از ﺗﻮﺳـﻂ. ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔ.
ﺮدﻳﺪ.

بررسی نیازهای آموزشی درک شده زنان آسیب دیده در رابطه با رفتارهای ...

31 ژانويه 2015 ... هدف تعیین نیازهای آموزشی درک شده زنان آسیب دیده در رابطه با رفتارهای. پرخطر
جنسی. انجام شد . روش کار. : این. مطالعه توصیفی به روش سرشماری. بر. روی. 41. نفر
از زنان تن فروشی که در زندان وکیل آب. اد مشهد. در سال. 1332. به سر می بردند. ،. انجام
شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که میزان نیاز به آموزش در زمینه.

مقاله ویژگی های خانوادگی افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی

14 ژانويه 2013 ... در این پژوهش همبستگی جامعه آماری شامل افراد دارای رفتار جنسی پرخطر و خارج از
روابط ازدواج بود. برای نمونه گیری تعداد 104 نفر از زنان دارای رفتار جنسی پر خطر از
شهر تهران در سال 1390-1389 به شیوه نمونه گیری در دسترس، شناسایی و مورد مطالعه
قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات عبارت بود از: پرسشنامه TCU HIV ...

دانلود تحقیق, پیشینه تحقیق و مبانی نظری رفتارهای پرخطر و ...

19 ژانويه 2018 ... انواع و شیوع رفتارهای پرخطر 9 رفتارهای خودآسیب رسان 9مصرف سیگار 10سوء
مصرف مواد 10مصرف الکل 11تعارف مربوط به رفتارجنسی 12رابطه جنسی ... Previous:
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی,دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی,پرسشنامه
,رفتار شهروندی سازمانی – دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی.

و رفتارهای پرخطر پدر های تربیتی ادراک شدۀ رابطۀ سبک میرنادر میری ...

نسخۀ اصلی پرسشنامه شامل. 31. سؤال است که رفتارهای پرخطر جوانان در حوزه. های
مختلف شامل ایمنی، خشونت،. خودکشی، مصرف سیگار، مصرف الکل، مصرف. انواع مواد
غیر قانونی، رفتارهای پرخطر جنسی، تغذیه )رژیم غذایی ناسالم(، عدم. فعالیت جسمانی
، مورد ارزیابی قرار می. دهد. رفتارهای پرخطری که در این مطالعه بررسی می. شود عبارتند
از.

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری عمل منطقی بر رفتارهای ...

8 ا کتبر 2017 ... بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری عمل منطقی بر رفتارهای پرخطر
جنسی مبتلایان به ویروس پاپیلومای انسانی ... کنترل و انجام پیش آزمون از هر دو گروه
، گروه کنترل روند درمانی معمولی خود را طی کردند، دو ماه پس از مرجعه اولیه، مجددا رفتار
پرخطر جنسی در گروه کنترل با استفاده از پرسشنامه مذکور بررسی شد.

فایل word پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی - فایل رود

5 ژانويه 2018 ... فایل word پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات
در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد پرسشنامه رفتارهای
پرخطر جنسی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می
باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان ...

رفتارهای پرخطر شایع نوجوانان ایرانی ؛ از قلیان کشی تا تجربه رابطه ...

26 ژانويه 2016 ... نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد تجربه قلیان کشیدن با 51.5 درصد، استعمال
سیگار با 35.2 درصد، تجربه رابطه جنسی با میل خود 30.4 درصد، کتک کاری در
بیرون از خانه (جز مدرسه) با 28.1 درصد و تجربه مصرف الکل با 27.4 درصد به ترتیب
همه گیرترین رفتارهای پرخطر در میان دانش آموزان مورد بررسی بودند.

پرسشنامه روانشناسی و علوم تربیتی - پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

4 سپتامبر 2017 ... پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به
صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که مجموعه سؤالات مربوط به
رفتارهای پرخطرجنسی ده سؤال می باشدکه نمره گذاری هشت سؤال اول به صورت مستقیم و
از 0 تا 4 و دو سؤال آخر به صورت معکوس و از0 تا 3 متغیر می باشدکه در ...

ﭘﺮﺧﻄﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺳﺒﻚ راﺑﻄﻪ ﭼﻜﻴﺪه

20 آگوست 2010 ... ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. : زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﺗﻨﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﺟﻮان را در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ. ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ . ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،
. ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻘـﺶ ﺳـﺒﻚ. ﻫـﺎي دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ در رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﭘﺮﺧﻄـﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻮد . روش. : روش ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻧـﻮع.
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻃﺮح. ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻮد . ﺗﻌﺪاد. 273. داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. ي ﻧﻤ. ﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ. اي در
ﭘـﮋوﻫﺶ. ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎي دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔـﺴﺎل ﻛـﻮﻟﻴﻨﺰ و رﻳـﺪ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی | فروشگاه فایل نت دیوار

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد
پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(۱۳۸۹) در۲ حالت
پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و
رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که
...

نقش سیستم‌های مغزی- رفتاری در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش ...

ﻣﻮاد و روش. ﮐﺎر. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم
. ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ. اي. 270. ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺑﺎزداري. /. ﻓﻌﺎل. ﺳﺎزي رﻓﺘﺎري ﮐﺎور و
واﯾﺖ و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻮاﻧﺎن. (. YRBSS. ) اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ . داده. ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار.

مقایسه نرخ رفتارهای پر خطر و عوامل زمینه ساز آن‌ها در ... - مجله طب نظامی

5 آوريل 2015 ... میلیون نفر در سال برسد. اگر پیامد جسمی، روانی، اجتماعی سایر. رفتارهای پر خطر
مانند مصرف مواد، خشونت و رفتارهای پر خطر. جنسی نیز به. حساب آورده شود، آسیب ....
این پرسشنامه. یک ا. بزار غربال گری است که به. منظور. ارزیابی عوامل خطر ساز و.
حفاظت کننده مصرف سیگار،. مشروبات الکلی و سایر مواد در. نوجوانان. 13.

فایل word فایل word پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی - فایل ورد ...

15 ژانويه 2018 ... فایل word فایل word بررسی مدیریت رفتار سازمانی · فایل word فایل word مقاله
بررسی حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن · فایل word فایل word مبانی
نظری و پیشینه تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری · فایل word
فایل word فایل پاورپوینت کم خونی ناشی از فقر آهن و سایر کم ...

مقایسه رفتارهای جنسی و ارزیابی نقش شاخص سنی در مردان هم جنس گرای ...

رفتارهای جنسی در سه بعد افکار و لذت جنسی، فزون خواهی جنسی و رفتار های پر خطر
جنسی توسط پرسشنامه رفتار جنسی تحت تاثیر مواد ارزیابی و به کمک آزمون
واریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل داده ها بیانگر آن بود که هم جنس گرایان
مصرف کننده مت آمفتامین در هر سه مولفه افکار و لذت جنسی، فزون خواهی جنسی و رفتار
های پر ...

بررسی نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه میان مواجهه با وقایع آس

رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ. واﺳﻄﻪ. اي. دﺷـﻮاري. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن در راﺑﻄﻪ
رﻓﺘﺎر ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﻪ آﺳﯿﺐ زا ﺑﻮد .. ﻣﻮاد و روش. :ﻫﺎ. 200. ﻧﻔﺮ از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن و ﺑﺎزﭘﺮوري اﻋﺘﯿﺎد در ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧـ. ﻪ ﮔﯿـﺮي. در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي
ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري. داده. ﻫﺎ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ. HIV.

Construction and Assessment of Psychometric Features of Iranian ...

19 ژوئن 2010 ... 24- Cochran. 25- Iranian Adolescents Risk-taking Scale. 26- Adolescents Risk-
taking Questionnaire ... ﯾﯽﭘﺮوا. 10. (راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎل ﻣﺴـﺘﯽ، راﺑﻄـﻪ. ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎاﻣﻦ و ﺑﺎ. ﺳﺮﻋﺖ راﻧﺪن)
و. -4. ﺧﻄﺮﻫﺎي ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. 11. (ﺗﻘﻠﺐ، ﭘﺮﺧﻮري و آزار دﯾﮕﺮان). آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ. 12. دو ﻗﺴﻤﺖ. ﻗﻀﺎوت و
رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿـﺐ. 96/0-86/0. و. 96/0-78/0. و. اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ. 13. ﯾﮏ.

ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﻓﺘﺎري در ﻣﺼﺮف - ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ زﻳﺴﺘﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻫﺎ ﺷﺮ - United Nations ...

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮوه ﻟﻮﺋﻴﺰا ژﻳﻠﺒﺮت و ﻧﺒﻴﻼ اﻟﺒﺎﺻﻞ از داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
زوج رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ در. ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔ. ﺎن ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻮاد ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. (. اﻟﺒﺎﺻﻞ و ﻫﻤﻜﺎران. ) (2011.
ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه. ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻮاد زن و ﺷﺮﻳﻚ ﺟﻨﺴﻲ او ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ در دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت. (. ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪه. ﻣﺮد. -. ﺷﺮﻳﻚ ﺟﻨﺴﻲ زن. و ). (. ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪه زن.

همبستگی رفتارهای پرخطر در نوجوانان دانش آموز با شیوه های فرزند ...

انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها عالوه بر پرسشنامه جمعیت شناسی، از "مقیاس فرزند
پروری بامريندBaumrind's Parenting( " ... میان رفتارهای پرخطر دانش آموزان به
ترتیب با شیوه فرزندپروری مقتدرانه و تحصیالت والدين همبستگی منفی و
معناداریيافته ها: وجود داشت ... برای رفتارهايی از قبیل سوء مصرف مواد، رفتارهای
پرخطر جنسی و.

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی - دانلود رایگان پروژه و مقالات ...

29 دسامبر 2017 ... به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر
خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(۱۳۸۹) در۲ حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.
پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به
صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که مجموعه سؤالات ...

بررسی اثر آموزش بسته‌ی توانمندسازی نوجوانان در پیشگیری از ...

ماه بعد از اتمام دوره شرکت کنندگان پرسشنامه رفتارهای پرخطر و پرسشنامه عوامل. T
محافظت کننده و خطرساز را ... بررسی اثر آموزش بسته ی توانمندسازی نوجوانان در
پیشگیری از رفتارهای پرخطر در نوجوانان کار و خیابان. مقدمه ..... زارعی و همکاران )
2010( نشان دادند که آموزش مهارت خودآگاهی به کاهش رفتارهای پرخطر جنسی در. بین
معتادان منجر می ...

ارتقاء سطح سلامت دختران جوان با آموزش روشهای پیشگیری از رفتارهای ...

گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت که قسمت اول مربوط به مشخصات
دموگرافیک و قسمت دوم مربوط به رفتارهای پر خطر جنسی در ایدز بود . اعتبار و اعتماد
علمی ابزار به روش اعتبار محتوی و اعتماد از طریق آزمون مجدد انجام گرفت . برای تجزیه
و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید . یافته ها : بر اساس یافته
های ...

بررسی رفتارهای پرخطر جنسی قبل و بعد از آموزش راه‌های انتقال اچ.آی.وی

31 دسامبر 2014 ... شماره بازیابی. : ۵۱-۳۹۴۸۹. شماره کتابشناسی ملی. : ۱۵۰۴۶۳۵. پدیدآور. : علیشاهی،
فاطمه. عنوان و نام پديدآور. : بررسی رفتارهای پرخطر جنسی قبل و بعد از آموزش راه‌های
انتقال اچ.آی.وی/ ایدز (AIDS/HIV) و شیوه‌های پیشگیری از آن[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پژوهشگر فاطمه
علیشاهی؛ استاد راهنما علی‌محمد موسوی، محمود میرزمانی بافقی ؛ استاد ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی|yi11932

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی دارای 4 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش. به منظور
سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی
زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پرسشنامه
مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت ...

بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش رفتارهای خطرساز ...

پرسشنامه تشخیص رفتارهاي پرخطر همتا سازی شده اند. ابزار گردآوري اطالعات،
پرسشنامه ای بر گرفته از پرسشنامه عوامل. ( بوده است.RAPIخطرساز و حفاظت كننده
مصرف مواد ). نتایج مطالعه نشان داد، آموزش مهارت های زندگي موجب شده است تا نوع نگرش
دانش آموزان در معرض خطر یافته ها: نسبت به مصرف مواد مخدر و میزان احساس افسردگي در
آن ها و ...

رابطه سالمت عمومی و رفتارهای پر خطر های سبزوار در دانشجویان دانشگاه

3 مه 2015 ... رفتارهای پر خطر شده و سالمتی عمومی جوانان را به. خطر اندازد). 14. (. همچنین بین
افسردگی و رابطه جنسی. پر خطر و بیماری. های مقاربتی ارتباط وجود دارد). 11. (. هب ....
این پرسشنامه رفتار. های پرخطر شامل خشونت، سیگار،. موادّ. مخدّ. ر و روان. گردان، الکل و
خطرپذیری جنسی در. میان دانشجویان را بررسی می. کند و ضریب آلفای ...

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) - سایت علمی و آموزشی ...

16 ا کتبر 2017 ... بررسی رفتارهای پرخطر از نظر پیامدهایی که برای زندگی، سلامتی و رشد روانی و
اجتماعی نوجوانان به همراه می‌آورد، دارای اهمیت است. برخی از این پیامدها عبارت است از:
بیماری‌های روانی مانند افسردگی، مرگ زودرس، ایدز و بیماریهای جنسی، انگیزه پایین
تحصیلی و شکست تحصیلی و درگیری در جرایم گوناگون. مصرف مواد ...

پراکندگی رفتارهای پرخطر جنسی درمشاغل گوناگون افراد مراجعه کننده ...

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن. آد. رس ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. : ﺷﯿﺮاز،. ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ. ،.
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز email: [email protected] ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه. ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ درﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره. ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي رﻓﺘﺎري. ﭘﮋﻣﺎن
ﺑﺎﻗﺮي. ،1. ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮاﻣﺮزي. 2 .1. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز .2. ﻣﺘ. ﺨﺼﺺ.

رابطۀ مذهب‌گرایی و عوامل جمعیت‌شناختی با گرایش به خشونت و رفتار ...

ابزار پژوهش «مقیاس مذهب‌گرایی، بسطامی و بهرامی احسان، 1387» و «پرسشنامه
رفتارهای پرخطر(نسخه 2007)» بودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون ...
نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین مذهب‌گرایی، گرایش به خشونت و رفتارهای
جنسی پرخطر، همبستگی منفی معناداری وجود دارد (001P<). نتایج رگرسیون گام به
گام مشخص ...

رابطه رفتارهای پر خطر با سبک های تربیتی ادارک شده و رابطه با خدا

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رفتارهای پر خطر با سبکهای تربیتی ادراک
شده و رابطه با خدا در دانشجویان دانشگاه تهران طراحی شده و در این چارچوب، 13 حوزه از
رفتارهای پر خطر شامل رفتارهای ایمنی، چالشی، نا ایمن اجتماعی، خودکشی، مصرف
سیگار، مصرف الکل،مصرف مواد مخدر، روابط پرخطر جنسی، رژیم غذایی ناسالم، عامل
خطر ...

نوجوانان و جوانان رفتارهای پرخطر تاثیر راهبردهای تنظیم هیجان شناختی ب

و پرسشنامه. محقق ساخته رفتارهای پرخطر با. 12. سوال. استفاده گردید. روایی
پرسشنامه توسط. 5. نفر از متخصصان و. صاحبنظران مربوطه مورد تایید قرار گرفت و
به .... مواد مخدر، خشونت و رفتارهای جنسی عامل بسیاری از مرگ و میرهای. سنین نوجوانی
و اوایل بزرگسالی است )لیندبرگ، بوگست. و. ویلیامز،. 2000. (. بسیاری. زا.
رفتارهای. پر.

پرسشنامه رفتارهای پرخطر دکتر شهرام محمدخانی مرکز مشاوره کاج

4 ژانويه 2017 ... پرسشنامه رفتارهای پرخطر با اقتباس از پرسشنامه‌ی مرکز پیشگیری از رفتارهای
پرخطر (مرکز کنترل بیماری‌ها، ۲۰۰۸) طراحی شده است(مرکز مدیریت بیماری‌ها، ۲۰۰۸ -
۲۰۱۵, محمدخانی، ۱۳۸۵- ۱۳۹۵). این ابزار شامل دو بخش جمعیت شناختی و رفتارهای پرخطر
است که شیوع هفت گروه از رفتارهای پرخطر مانند (۱) مصرف سیگار و ...

رفتارهای پرخطر جنسی - رسا تسیس

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد رفتارهای پرخطر جنسی و گزارش سمینار و
پروژه دانشجویی و تز در مورد رفتارهای پرخطر جنسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
و کارشناسی موارد زیر درسایت یافت شد.

مقاله بررسی رفتارهای پرخطر جنسی در زندانیان زن زندان نسوان در ...

این مطالعه با هدف بررسی رفتار های پرخطر جنسی در زندانیان زن زندان نسوان در گرگان
در سال 2016انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی _تحلیلی بروی 40نفر از زنان
ساکن در زندان نسوان درسال 2016انجام شد. به علت محدودیت در تعداد اعضای جامعه از
شیوه سرشماری استفاده شد. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و اطلاعات مربوط
به ...

وب سایت شخصی رسول حشمتي - University Of Tabriz - دانشگاه تبریز

مدل یابی معادلات ساختاری تعیین گرهای ناگویی خلقی: نقش سیستم های فعال ساز/
بازداری رفتاری و ذهن آگاهی رگه. فصلنامه پژوهش در سلامت .... بررسي ويژگي هاي
سنجشي پرسشنامه خودكارآمدپنداري تحصيلي. مجله علوم روانشناختي. .... تاثير آموزش
راههاي انتقال ايدز و شيوه هاي پيشگيري از آن بر ميزان رفتار پرخطر جنسي. سومين
كنگره ...

تبیین رفتارهای پرخطر دانشجو - معلمان بر اساس هویت تحصیلی و ...

برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه منزلت هویت تحصیلی، مقیاس انگیزش تحصیلی و
پرسشنامه رفتارهای پرخطر جوانان ایرانی استفاده شد. ... یافته‌ها: نتایج نشان داد که
هویت تحصیلی موفق با مؤلفه‌های سیگار کشیدن و رابطه جنسی و هویت تحصیلی
دنباله رو با مؤلفه رابطه جنسی رابطه منفی معناداری داشت (۰/۰۵> p). انگیزش درونی با
مؤلفه‌های ...

رفتار شناسی زنان آسیب پذیر با رویکرد آمایش و ساماندهی فضایی ...

در این مقاله، هدف، بررسی چالشهای اجتماعی شهر تهران، از نقطه نظر آمایش و ساماندهی این
شهر با رویکرد عوامل مرتبط با رفتارهای پرخطر جنسی زنان خیابانی(رفتارهایی که با
... را فراهم میکند و نقش موثری در انتقال و دریافت امراضی مانند مانند ایدز و اچ آی وی[1]،
بیماریهای مقاربتی ایفا می‌کنند) از طریق پیمایش میدانی و تهیه پرسشنامه بود.

PDF: پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی | مانودانلود 2

15 مارس 2017 ... درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰ. ﻫﺴﺘﻢ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎم. ﻣﺎﻧﻮداﻧﻠﻮد 2 ﻣﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﺎﯾﺖ. را داﻧﻠﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ. ﮐﻨﯿﺪ. را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﮐﻠﯿﮏ روی ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﺳﻮاﻟﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرده ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص. اﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮام ...

دریافت فایل پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی - دانلود پاورپوینت ...

17 مه 2016 ... پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی دارای 4 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش. به منظور
سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی
زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پرسشنامه
مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد ...

عنوان دانلود : پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی – مرکز دانلود فایل ...

30 دسامبر 2017 ... پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی. به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد
پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(۱۳۸۹) در۲ حالت
پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و
رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی – فایل 8

30 دسامبر 2017 ... به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر
خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.
پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به
صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که مجموعه سؤالات ...

فایل word بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و رفتارهای جنسی پرخطر ...

20 ژانويه 2018 ... نمونه های پژوهش 65 نفر دختر و زن دارای رفتارهای جنسی پرخطر مراجعه کننده به بخش
زنان پزشکی قانونی شهر تهران در سال 1392 بودند. ابزارهای پژوهش شامل سوالات محقق
ساخته جهت بررسی رفتار جنسی و پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان بودند. اعتبار
پرسشنامه رفتارهای جنسی پرخطر با استفاده از شاخص روایی محتوا و نسبت ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی - sbnet

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی. پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی. مشخصات «
پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی ». دانلود فایل. image_pdf فایل توضیحات.
برچسب‌هاپرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی, رفتارهای پرخطر جنسی · ← Previous
Post · Next Post → ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی - دانلود تحقیق و پروژه - بلاگ خوان

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی. به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد
پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت
پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و
رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که
...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی - طوقی

29 دسامبر 2017 ... به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر
خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(۱۳۸۹) در۲ حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.
پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به
صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که مجموعه سؤالات ...

آموزان رفتارهای پرخطر دانش بروز اثربخشی آموزش مهارتهای زنذگی بر ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر: این پرسشنامه توسط شجاعی باغینی (۱۳۸۷) ساخته شده و
اطلاعاتی درباره فرد. (سن، تحصیلات، شمار رفتارهای پرخطر که شامل فرار از منزل،
سوء مصرف مواد و رابطه جنسی زودرس است) را. در بر می گیرد. این پرسشنامه شامل ۱۱
سوال است که در نهایت تعداد رفتارهای پرخطر فرد را نشان میدهد. ضریب پایایی
پرسشنامه ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی|3afa3

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی دارای 4 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش. به منظور
سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی
زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پرسشنامه
مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی | FILE4DOC

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی دارای 4 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش. به منظور
سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی
زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پرسشنامه
مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی|qa3398

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی دارای 4 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش. به منظور
سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی
زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پرسشنامه
مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی|silviculture

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی دارای 4 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش. به منظور
سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی
زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پرسشنامه
مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی – فایل 21

29 دسامبر 2017 ... به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر
خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.
پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به
صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که مجموعه سؤالات ...

مسرور | دانلود (پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی)

25 دسامبر 2017 ... دانلود (پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی) on مسرور | بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش
آمدیدهموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی_خوش…

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی | جدید 2017 - مقاله

22 نوامبر 2017 ... پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی: آیا از دریافت فایل پرسشنامه رفتارهای پرخطر
جنسی راضی هستید؟ ... جدید 2017 - [جدید 2017] [جدید 2017] - برای دریافت پرسشنامه
رفتارهای پرخطر جنسی از سایت ما، کافیست روی خرید کلیک کرده و آن را دریافت
کنید. ~ (جدید 2017) با دانلود پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی از ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی | مقاله‌ها - maghaleha

27 دسامبر 2017 ... پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی: [مقاله‌ها] مطمئن باشید با دریافت پرسشنامه
رفتارهای پرخطر جنسی از این وبسایت نهایت استفاده را خواهید برد. - مقاله‌ها آنچه درمورد
پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی باید بدانید. -- مقاله‌ها … مقاله‌ها {مقاله‌ها} آیا باید
برای دریافت فایل پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی وجهی پرداخت نم.

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی مشخصات پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی روایی و
پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد نحوه نمره گذاری: دارد تعداد سوال: 10 سوالی نوع فایل:
word به منظور سنجش رفتارهای.

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی | جدید 2018 - new2018

21 دسامبر 2017 ... پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی: جدید 2018: اطلاعات کافی پیرامون پرسشنامه
رفتارهای پرخطر جنسی را در این سایت بدست آورید. » [جدید 2018] با پرداخت هزینه می
توانید پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی را به راحتی دریافت کنید. - جدید 2018 » (
جدید 2018) جدید 2018 - نسخه الکترونیکی پرسشنامه رفتارهای پرخطر ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی |27802| بلاگ

21 نوامبر 2017 ... پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی (27802):پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی
رفتارهای پرخطر جنسی پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی.

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی |44569| تِک

3 نوامبر 2017 ... پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی (44569):مقیاس رفتارهای پرخطر جنسی رفتارهای
پرخطر جنسی پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی.

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی |23851| شیر دانلود - liondl

5 ژانويه 2018 ... پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی (23851):پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی
پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی رفتارهای پرخطر جنسی.

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی |18510| کاکتوس مقاله

29 نوامبر 2017 ... پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی (18510):رفتارهای پرخطر جنسی پرسشنامه
رفتارهای پرخطر جنسی مقیاس رفتارهای پرخطر جنسی.

پاورپوینت درباره انواع پرندگان به همراه عکس زیبا مناسب برای دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه

دانلود پاورپوینت درس دهم هدیه های آسمان پایه ششم دبستان

پروژه آماده ادیوس باغ و اسپرت (عاشقانه 26)

دانلود رایگان پروژه طراحی سایت خبری

نمونه سوالات درس زبان تخصصی حسابداری 2

پاورپوینت قابل ویرایش آموزش ادبیات فارسی نهم درس چهاردهم (پیدای پنهان) همراه با صوت متن در25 اسلاید

دانلود پاورپوینت کارآفرینی روستایی

بررسی و تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان با تکنیک ویلیام رومی

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (1) پایه دهم

پاورپوینت آداب و رسوم مردم اصفهان

نقشه شیپ فایل سد های موجود در ایران

نقشه زمین شناسی 100000 جلفا

پاورپوینت کشور انگلستان

نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی اندیشه اسلامی1

طرح درس روزانه عربی- اسم های مثنی در عربی

دانلود تحقیق آشنایی با ورزش بیسبال(با توضیحات کامل)

پاورپوینت در مورد کمیته بین المللی المپیکIOC -بازی های المپیک جوانان-39 اسلاید

پاورپوینت تاریخچه و قوانین تنیس خاکی

دانلود آموزش مدل QSPM و SWOT

کتاب ایران (lonly planet)

گزارش کار آزمایش تقطیر ساده

دانلود جزوه ترمودینامیک آماری دکتر پارسافر

پاورپوینت بررسی خصوصیات دستگاه XRF

پاسخ سؤالات آزمایش شناسایی کیفی توسط طیف IR

گزارش کار تعیین سختی آب به روش کمپلکسومتری

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل دوم : سلام به من نگاه کن (حواس پنجگانه )

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گلبول های سفید و قرمز در 40 اسلاید

تحلیل محتوای کتاب های علوم و چهارم براساس اهداف آموزشی مریل

نقشه زمین شناسی جاجرم (1:100000)

نقشه زمین شناسی قره چمن (1:100000)