دانلود رایگان

تحقیق درمورد آشنايي با نظام قضايي آلمان - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درمورد آشنایی با نظام قضایی آلمان

دانلود رایگان تحقیق درمورد آشنايي با نظام قضايي آلمان مشخصات فایل
عنوان: تحقیق درمورد آشنايي با نظام قضايي آلمان
قالب بندی: ورد
قسمتی از متون
آشنايي با نظام قضايي آلمان
ا توجه به اينكه سيستم حكومتي آلمان به صورت فدرالي است، نظام قضايي آلمان را هم بايد در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براين اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالي و ايالتي مي توان در نظر گرفت.
1- محاكم در ايالت هاي آلمان
در ايالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحيت آنها، به 5 دسته تقسيم مي گردند كه عبارتند از: دادگاه هاي عادي، دادگاه هاي كار، دادگاه هاي اداري، دادگاه هاي مالي و دادگاه هاي اجتماعي.
الف ) دادگاه هاي عادي (Ordinary Courts)
دادگاه هاي عادي، خود داراي تقسيم بندي هايي نيز مي باشند و در مجموع از صلاحيت رسيدگي به امور كيفري و مدني برخوردار هستند. در واقع دادگاه هاي عادي به 3 سطح مختلف كه عبارتند از دادگاه هاي محلي، دادگاه هاي منطقه اي و دادگاه هاي عالي منطقه اي تقسيم مي شوند.
1- دادگاه هاي محلي (بخش)
در هر ناحيه يك دادگاه محلي وجود دارد كه در رابطه با امور مدني، دعاويي در اين دادگاه ها قابل طرح هستند كه ميزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارك نباشد. در رابطه با امور كيفري نيز، اين دادگاه ها صالح به رسيدگي به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازي، رانندگي در حال مستي، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. مي باشند. همچنين دعاوي مربوط به ثبت شركتها ، رسيدگي به ورشكستگي و امور خانوادگي(به جز طلاق) نيز در صلاحيت اين دادگاه هاست.
از نظر تشكيلاتي، اين دادگاه ها داراي يك قاضي مي باشند و در موارد كيفري و در جرايمي كه حداكثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضي 2 نفر نيز به عنوان اعضاي هيأت داوري در دادگاه شركت مي كنند.
2- دادگاه هاي منطقه اي (شهرستان)
دادگاه هاي منطقه اي مدني به آن دسته از دعاوي كه خواسته مالي آنها بيش از 3 هزار مارك است، رسيدگي مي كنند و امور كيفري و جزايي غيرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربايي، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نيز در صلاحيت دادگاه هاي منطقه اي كيفري است كه برحسب نوع جرايم متشكل از يك يا 3 قاضي به همراه يك هيأت 2 نفري است . دادگاه هاي منطقه اي مرجع تجديدنظر دادگاه هاي محلي نيز به شمار مي آيند.
3- دادگاه عالي منطقه اي (دادگاه تجديدنظر)
اين دادگاه در هر ايالت، مرجع استيناف آراي محاكم منطقه اي مي باشد والبته در مورد مسائل كيفري داراي صلاحيت محدودي است. در عين حال براي رسيدگي به مسائل جاسوسي و افشاي اسرار مهم دولتي، اين دادگاه به عنوان دادگاه بدوي رسيدگي كننده به موضوع محسوب مي شود. اين دادگاه در هر ايالت داراي يك يا چند شعبه است كه در امور كيفري بر حسب مورد از 3 تا5 قاضي، و در امور مدني از 3 قاضي تشكيل مي گردد.

ب) دادگاه هاي كار
صلاحيت اين دادگاه ها رسيدگي به مسائل مرتبط با حقوق كار است و در ايالت ها به 2 دسته محلي و منطقه اي تقسيم مي گردند و دادگاه هاي دسته دوم مرجع استيناف آراي دادگاه هاي كار محلي مي باشند.
ج) دادگاه هاي اداري
اين دادگاه ها به تمام مسائل اداري (امور عمومي) به استثناي مسائل اجتماعي و مالي يا اختلاف قانون اساسي رسيدگي مي كنند و به 2 دسته دادگاه هاي محلي و منطقه اي تقسيم مي گردند و هر فرد محق است درمواردي كه اقدامات دستگاه هاي دولتي مغاير با قوانين باشد و يا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدني افراد، به طرح شكايت و اقامه دعوي در محاكم اداري بپردازد.
در دادگاه اداري، حتي مسائلي چون اعتراض به عدم قبولي در دوره يا كلاس درسي، خودداري از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهينامه رانندگي قابل طرح مي باشد.
د) دادگاه هاي مالي
اين دادگاه ها به تمام مسائل مالياتي و امور مربوط به آن رسيدگي مي كنند و در هر ايالت به 2 دسته دادگاه هاي محلي و منطقه اي تقسيم مي گردند.
هـ) دادگاه هاي اجتماعي
اين دادگاه ها نيز در ايالات، به 2 دسته دادگاه هاي محلي و دادگاه هاي عالي اجتماعي تقسيم گشته و صلاحيت رسيدگي به تمام امور مربوط به تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري و بازنشستگي به لحاظ نقض عضو و معلوليت ناشي از جنگ را دارا مي باشند.
علاوه بر دادگاه هاي فوق، در بيشتر ايالات آلمان (آلمان داراي 16 ايالت مي باشد) دادگاه ويژه اي تحت عنوان دادگاه عالي قانون اساسي ايالتي وجود دارد كه به مسائل مربوط به قانون اساسي در ايالت مزبور، رسيدگي مي نمايد و از نظر تشكيلاتي همانند دادگاه هاي دعاوي است.
2- محاكم فدرال
در سطح فدرال نيز دادگاهها تقريباٌ به همان صورتي هستند که در سطح ايالات مي باشند، اما به طور کلي آنها را به 2 بخش مي توان تقسيم نمود يکي دادگاههاي قانون اساسي فدرال و ديگري دادگاههاي فدرال است که شامل 5 دادگاه مي باشد.
الف ) دادگاه قانون اساسي فدرال
اين دادگاه، عالي ترين مرجع رسيدگي قضايي در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسي كشور آلمان محسوب مي شود و صلاحيت آن، رسيدگي به اختلافات بين دولت فدرال و ايالات يا اختلافات ايالات با يكديگر مي باشد. همچنين تفسير قانون اساسي، اظهارنظر در خصوص تطبيق قوانين فدرال با قانون اساسي يا قوانين ايالات و اصولاً هرگونه اختلافي درخصوص حقوق و وظايف دولت فدرال و ايالات به ويژه در مورد اجراي قوانين فدرال در ايالات و يا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، اين دادگاه يگانه مرجعي است كه مي تواند نسبت به انحلال يكي از احزاب كه عليه قانون اساسي، استقلال و حكومت جمهوري فدرال فعاليت كرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هريك ازشهروندان مي توانند در مواردي كه نسبت به راي صادره از طرف محاكم پايين تر در رابطه نقض حقوق اساسي شان توسط دستگاه هاي اداري شاكي باشند، به اين دادگاه مراجعه و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند.

دادگاه قانون اساسي داراي 2 شعبه و هريك داراي 8 قاضي است و اعضاي آن توسط مجلس ملي فدرال (بوندستاگ) و مجلس ايالات (بوندسرات) انتخاب مي شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غير قابل تجديد مي باشد.
ب) دادگاه هاي فدرال
دادگاه هاي فدرال آلمان عبارتند از:
1- دادگاه عالي فدرال
مقر آن در كار لسروهه است و عالي ترين مرجع پژوهش آراي صادره از محاكم عالي به شمار مي آيد. همچنين اين دادگاه، داراي صلاحيت اصلي براي رسيدگي به موارد كشتار جمعي، خيانت و آن دسته از جرايم سياسي كه موجب به خطرافتادن امنيت كشور است. مي باشد. دادگاه عالي فدرال داراي14 شعبه است كه 9 شعبه آن به امور مدني و 5 شعبه به امور كيفري اختصاص دارد.
2- ديوان عالي اداري فدرال
اين دادگاه كه محل آن در برلين است، بالاترين مرجع استيناف آراي تمام محاكم اداري منطقه اي است.
3- دادگاه عالي مالي فدرال
اين دادگاه كه محل آن در مونيخ است، مرجع استيناف آراي محاكم مالي منطقه اي محسوب مي شود و صلاحيت آن مربوط به ماليات، عوارض گمركي و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالي كار فدرال
در شهر كاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه هاي كار منطقه است.
5- دادگاه عالي اجتماعي فدرال
در شهر كاسل واقع شده است و مرجع استيناف دعاوي بيمه هاي اجتماعي است. به طور كلي بايد گفت: سيستم تجديدنظر در آلمان پيچيده است و قانون، امكانات متعددي را براي تجديدنظر در آرا پيش بيني كرده است.
ديگر دادگاه هاي فدرال
براساس ماده 96 قانون اساسي آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلي. محاكم زير را نيز برحسب مورد و شرايط ايجادنمايد:
الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالكيت صنعتي
ب) دادگاه فدرال كيفري نظامي
ج) دادگاه هاي عالي پژوهش در رابطه با موارد بندهاي (الف و ب)
كليات
اقتدار قضايي به عنوان سومين قوه حكومتي در آلمان، در قانون اساسي تضمين شده است. اصل 92 قانون اساسي اعلان مي دارد كه قدرت قضايي به قضاوت تفويض شده است كه فقط به وسيله دادگاه قانون اساسي فدرال، دادگاه هاي فدرال و دادگاه هاي ايالات اعمال مي شود. اين امر به عنوان امتياز انحصاري قضاوت شناخته شده است. تفكيك انواع دادگاه ها را بايد ثمره ماهيت فدرالي كشور، تحولات تاريخي و تدوين قواعد حقوقي در آلمان دانست.


تحقیق درمورد آشنایی با نظام قضایی آلمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس 6 کارگاه کارآفرینی ( خودشناسی )

بسکتبال

استفاده از الگوی بسیج در کشورهای فلسطین ، لبنان ، سوریه و عراق

خلاصه کتاب مشهور ایران از اغاز تا ورود اسلام از رومن گریشمن

پاورپوینت مدافعان حرم

پاورپوینت کشور سوئیس

دانلود پاورپوینت مکان یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )

تحقیق مهدی موعود

پاورپوینت زندگینامه مختار ثقفی

پاورپوینت پوشاک دوره ی سلجوقی

دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 2 (گوارش و جذب مواد) گفتار 4 (تنوع گوارش در جانداران)

دانلود لایه های رقومی استان کرمانشاه ( با فرمت شیپ فایل shp)

دانلود پاورپوینت دندانپزشکی جامعه نگر - 35 اسلاید

غیاثیه

پوست بدون جوش مثل آینه.

رازهای بدنسازی

مقاله آشنایی با نانوکامپوزیت ها

Gamma ray spectroscopy_p.quittner

Radtoolbox - Radiological tool box

جزوه شیمی دارویی 1 دانشگاه شهید بهشتی

جزوه درمان شناسی 3 دانشگاه شهید بهشتی دارو درمان یا فارماکوتراپی 3

جزوه کارآموزی داروسازی دانشگاه شهیدبهشتی

دانلود کتاب فراورده های ترکیبی و درمان بیماری ها - فرمولاسیون ، کاربرد

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش با فرمت word-ورد 80 صفحه

جزوه چکیده دارو درمان 1و2و3

مقدمه ای بر فارماکولوژی

دانلود جزوه کارآموزی داروخانه شهری

جزوه فارماکولوژی برای رشته های پرستاری هوشبری و اتاق عمل

دانلود پاورپوینت ایمنی در آزمایشگاه آسیب‌شناسی(پاتولوژی)

کتابچه استانداردهای حدود مواجهه ACGIH 2011