دانلود رایگان

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی - دانلود رایگاندانلود رایگان نرم افزار ارزشیابی مستمر پویای درس زیست شناسی با کارکردآسان وارایه اطلاعات کمی وکیفی مناسب برای معلم ودانش آموزان

دانلود رایگان نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی) پویای درس زیست شناسی:
ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها ی معلم می شود که درکلاس درس برای آگاهی ازوضعیت یادگیری ورشد دانش آموزان درطول یک سال تحصیلی وارائه بازخورد به دانش آموزان جهت رفع نقاط ضعف وبهبود نقاط قوّت انجام می پذیرد.درهمین راستا درسند برنامه درسی ملی ،ارزشیابی 1-بصورت مستمرتصویری روشن وهمه جانبه ازموقعیت کنونی دانش آموز،فاصله او باموقعیت بعدی وچگونگی اصلاح آن متناسب باظرفیت ها ونیازهای وی ارائه می کند... 3-ضمن حفظ کرامت انسانی،کاستی های یادگیری رافرصتی برای بهبود موقعیت دانش آموز می داند4-کاستی های یادگیری رافرصتی برای بهبود واصلاح نظام آموزشی می داند(برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران،1392:47)ارزشیابی مستمر یعنی ارزشیابی رشد دهنده وسازنده.همچنین در خصوص اصول حاکم برارزشیابی پیشرفت تحصیلی وتربیتی برنامه درسی ملی به مواردی تاکید شده است ازجمله دربند1-10: بااستفاده ازانواع روش هاوابزارها،بتواند توانایی دانش آموزان رادربهره گیری ازشایستگی های پایه درموقعیت های مختلف،بصورت معنادارمنعکس نمایدودربند2-10باارائه شواهد متنوع وکافی،امکان قضاوت درخصوص سطح دستیابی دانش آموزان به اهداف وچگونگی اقدام موثررامنعکس نماید. بنابراین معلم با این شیوه،اطلاعاتی رابااین اهداف جمع آوری می کند.درنتیجه،گام بعدی درفرآیند آموزش مشخص می شود:
1-این شیوه برای دانش آموزان چقدر جذّاب وگیرا بوده است؟
2-درطرح درس جلسه بعد،امروز،فردا یا هفته دیگر،چه چیزهایی باید تغییر کند؟
3-تفاوت های فردی دانش آموزان درچیست؟
4-نقاط ضعف وقوّت تک تک دانش آموزان وهمچنین نقاط ضعف وقوّت مجموع کلاس درچه مواردی است؟
وچون آموزش نوین، کاملا دوسویه وتعاملی است،درفرآیند ارزشیابی مستمر،خود دانش آموز هم اطلاعاتی به دست می آورد که طی آن:
1-ازمیزان توانایی ها،مهارت ها ونگرش های خود باخبر می شود.
2-بابازخورد مناسبی که معلم دراین فرآیند به اومی دهد،می تواند نقاط قوّت خودرا رشد ونقاط ضعف خودرا برطرف کند.
فرآیند ارزشیابی مستمر که ملازم همیشگی آموزش معلم است،باتعیین ملاک هایی روشن ومحدود بادرنظر گرفتن شرایط ووضعیت یادگیری کلاس ودانش آموزان،مشخص می شود وبه اطلاع دانش آموزان می رسد.
***
نرم افزار ارزشیابی مستمر پویای درس زیست شناسی دراین راستا طراحی شده است.
برخی ازویژگیهای نرم افزارارزشیابی مستمرپویای درس زیست شناسی به شرح زیر هستند:


1-این نرم افزاربه راحتی بروی رایانه های مختلف وحتی تلفن های همراه هوشمند قابل اجراست ودارای حجم بسیارکمی می باشد ودارای یک صفحه اصلی کامل وساده می باشد.
2-مشخصات دانش آموزان درمکان های مربوطه توسط معلم واردبرنامه می شود.
معلم همیشه می تواند ،اطلاعات آموزشی ویادگیری ونکات لازم توجه همه دانش آموزان را برای بررسی وبرنامه ریزی های دقیق تربرای جلسات آینده به همراه داشته باشد.

3-با توجه به یکی از قابلیت های برنامه،می توان برای ارزشیابی دقیقتر وهدفمندبا توجه به شرایط کلاس ها، عناوین بخش ها وفعالیت هایی(آزمون عملکردی،شرکت درجشنواره ها،فعالیت فردی،ایفای نقش دردرس ،ابتکاروخلاقیت ،پژوهش و...) که در کلاس انجام می شود را با توجه به امکانات کلاس ومدرسه و طبق نظر وتشخیص معلم مربوطه تغییر داد..
4-ویژگی دیگر این نرم افزار ارزشیابی مستمرپویا ،نمایش وضعیت نمرات دانش آموزان بصورت نمودار پویا است که با وارد شدن نمره جدید هر دانش آموز در هریک از بخش ها،بصورت لحظه ای، تغییر را نشان می دهدوقابل چاپ شدن نیزهست البته لازم به ذکراست که هدف ازاین نمودار،مقایسه دانش آموزان بایکدیگرنیست بلکه میزان رشد دانش آموز نسبت به قبل می باشد.
و....
***
فرآیندارزشیابی هرچه دقیق وهدفمند باشدوبیشترفعالیت های دانش آموزان وعملکرد واقعی آنان رابسنجد،به برنامه ریزی وتصمیم کامل ترودرنتیجه به رشد ویادگیری عمیق دانش آموزان نیز کمک زیادی خواهد کرد.
نرم افزارارزشیابی مستمرپویای درس زیست شناسی با کارکرد آسان و ویژگیهای کاربردی وجذابی که دارد می تواند با ارایه اطلاعات کمی وکیفی مناسب ودقیق ازوضعیت ارزشیابی مستمر وسنجش فعالیت های دانش آموزان دردرس وتدریس معلم بصورت پویا،کمک زیادی به برنامه ریزی درسی مناسب معلم وبهبودفرآیند ارزشیابی مستمر و درنتیجه ارایه بازخوردمناسب به دانش آموزان نماید.
***توجه
علاوه بر نمایش لینک دانلود دراینجا،برای ارسال لینک دانلود نرم افزار به ایمیل شما،حتما ایمیل خودتان رابه شکل صحیح ثبت کنید


نرم افزار ارزشیابی


ارزشیابی مستمر درس زیست شناسی


نرم افزار ارزشیابی تکوینی


ارزشیابی تکوینی


سنجش تکوینی زیست شناسی


زیست


کتاب زیست


نرم افزار?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی. نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ...

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی

7 days ago -

فایل کامل نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسیرا مشاهده می نمایید

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی ...

نام محصول دانلود: نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی | رده محصول: نرم افزار های آماده | آیدی فایل: 3794 | برچسب های فایل: نرم افزار ارزشیابی ...

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی | sauce ...

دانلود ... نرم افزار ارزشیابی مستمر (تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها معلم می شود که درکلاس درس برای آگاهی ازوضعیت ...

نرم افزارارزشیابی مستمرهدفمندوپویای درس زبان انگلیسی ...

نرم افزارارزشیابی مستمرهدفمندوپویای درس زبان انگلیسی | sticker | 3781 ... نرم افزار ارزشیابی مستمر پویا ی درس زبان انگلیسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از ... درس علوم تجربی نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی رام حل ...

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی

نرم افزار های آماده نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی,ارزشیابی مستمر درس زیست شناسی,نرم افزار ارزشیابی تکوینی ...

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی | states ...

نرم افزار ارزشیابی مستمر (تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها معلم می شود که درکلاس درس برای آگاهی ازوضعیت یادگیری ...

خرید آنلاین نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی)وپویای درس ...

خرید نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی)وپویای درس زمین شناسی با قیمت 10000 هزارتومان به ... نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی | تاپ .

نمونه سوالات پایان ترم درس حکومت الکترونیک (مدیریت ایران ...

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها ...

فایل کامل مقاله در مورد زیست شناسی سلولی|تی ایی

زیست شناسی سلولی (Cell biology) ، علمی است که به بررسی و شناخت سلول از ... به دلیل گستردگی زیاد علم زیست شناسی سلولی ، تنها به معرفی شاخه‌های عمده آن ... دوم موضوع: اندامک ها نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی مقدمه ای ...

لینک خرید فایل نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس ...

باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

نرم افزار ارزشیابی,ارزشیابی مستمر درس زیست شناسی,نرم ...

نرم افزار های آماده نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی,ارزشیابی مستمر درس زیست شناسی,نرم افزار ارزشیابی تکوینی ...

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی | limits ...

دانلود ... نرم افزار ارزشیابی مستمر (تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها معلم می شود که درکلاس درس برای آگاهی ازوضعیت ...

مقاله تابلوی برق – text - rahpooyanpk

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها ...

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی | poem ...

دانلود ... نرم افزار ارزشیابی مستمر (تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها معلم می شود که درکلاس درس برای آگاهی ازوضعیت ...

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی ...

دانلود ... نرم افزار ارزشیابی مستمر (تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها معلم می شود که درکلاس درس برای آگاهی ازوضعیت ...

نرم افزارSpbTVدیدن تلویزیون روی موبایل | treatment | 242959

نرم افزارSpbTVدیدن تلویزیون روی موبایل بااین نرم افزارونصب انبرروی تلفن ... شبکه های تلویزیون رامشاهده نمایید برای دریافت نرم افزاربه قیمت 5هزارتومان برلینک ... موبایل است وین دایر نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی ...

نرم افزارارزشیابی مستمرپویای درس کاروفناوری | tapes | 3790

نرم افزار ارزشیابی مستمر پویای درس کاروفناوری: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از ... درس علوم تجربی نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی ...

دریافت مقاله در مورد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در دوره عمومي ...

در واقع ارزشيابي جهت اصلاح مستمر برنامه است كه مي‌تواند معلم را نسبت به فعاليت ... نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزارارزشیابی ...

خرید پاورپوینت درمورد كايزن بهبود مستمر|آی ایی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پاورپوینت درمورد كايزن بهبود مستمر وارد وب سایت شده اید برای دریافت ... نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی.

نرم افزارارزشیابی مستمرپویای درس کاروفناوری

اگر نادانی نرم افزارارزشیابی مستمرپویای درس کاروفناوری مردم و شرارت رهبران نرم ... نرم افزار ارزشیابی مستمر پویای درس کاروفناوری: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از ... نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزارارزشیابی ...

دریافت: تحقیق درباره رشته زیست شناسی سلولی مولکولی

این فایل درباره ی تحقیق درباره رشته زیست شناسی سلولی مولکولی می باشد برای ... علم میکروبیولوژی که گرایشی از علم زیست شناسی است به بررسی و مطالعه ... دوم موضوع: اندامک ها نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی مقدمه ای ...

بایگانی‌های نرم افزار - صفحه 4 از 10 - راداواس

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها ...

پاورپوینت ویتامین A – فانکشن مقاله - barbari-zaferaniyeh

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها ...

پاورپوینت, مراحل تولید ,کشمش-پاورپوینت مراحل تولید کشمش

نرم افزار های آماده نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی,ارزشیابی مستمر درس زیست شناسی,نرم افزار ارزشیابی تکوینی ...

شیپ فایل روستا های استان خراسان رضوی حاوی اطلاعات جمعیت ...

Dec 19, 2018 -

نرم افزارارزشیابی مستمرهدفمندوپویای درس زبان انگلیسی

نرم افزار ارزشیابی مستمر پویا ی درس زبان انگلیسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها ی معلم می شود که درکلاس درس برای آگاهی ازوضعیت یادگیری ورشد ...

دانلود سولوشن , حل مشکل دمای گوشی سامسونگ sm g925f ,حل ...

نرم افزار های آماده نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی,ارزشیابی مستمر درس زیست شناسی,نرم افزار ارزشیابی تکوینی ...

خرید: مقاله در مورد زیست شناسی سلولی

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقاله در مورد زیست شناسی سلولی می باشد. این فایل در دسته ... خرید: نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی

نرم افزار – فروشگاه فایل پارسا

یه نرم افزار فوق العاده نصب یک نرم افزار،چند بار روی گوشی شاید بخواهید از تلگرام یا واتس آپ یا هر ... نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی.

نرم افزار | chapanteh - Part 4

پاورپوینت آشنايی با نرم افزار Expert Choice جهت تصميم گيری های چند گزينه ايی · پاورپوینت ... نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی.

ارزشیابی مستمر و پویای درس ادبیات فارسی به کمک نرم افزار

Jun 22, 2019 -

فروش انواع داروی گیاهی جهت درمان بیماریها-عطاری – karyabisina

نرم افزار های آماده نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی,ارزشیابی مستمر درس زیست شناسی,نرم افزار ارزشیابی تکوینی ...

نرم افزارارزشیابی مستمرپویای درس فیزیک - صفحه اصلی

نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی) پویای درس فیزیک دراین راستا طراحی شده است. برخی ازویژگیهای ... نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی.

بایگانی‌های ارزشیابی تکوینی - صفحه 2 از 2 - فروشگاه فایل ...

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی ... نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از ...

آزمون مهارت سنج حلقه ای موئد – آزمایش مهارت انگشتان دست - analizi

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها ...

نرم افزار ارزشیابی مستمر پویای درس شیمی – فروشگاه فایل سل

Dec 10, 2018 -

دانلود فایل با عنوان پاورپوینت درباره كايزن بهبود مستمر|جِی ایی

موضوع تحقيق كايزن (بهبود مستمر) راهبردها و راهكارهاي سازمانيبه مديريت بهره وري كايزن چيست ؟ ... نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی.

دریافت پاورپوینت كايزن بهبود مستمر|سی اُ

موضوع تحقيق كايزن (بهبود مستمر) راهبردها و راهكارهاي سازمانيبه مديريت بهره وري كايزن چيست ؟ ... نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی.

نمایش فایل: دانلود كايزن بهبود مستمر|آر اِی

... كايزن بهبود مستمر در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان دانلود كايزن بهبود مستمر را مشاهده می نمایید. ... نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی.

نرم افزارارزشیابی مستمر(تکوینی)پویای درس علوم تجربی

نرم افزار ارزشیابی مستمر پویا ی درس علوم تجربی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته ... نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی. نرم افزارارزشيابي ...

نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی)وپویای درس ادبیات فارسی

Oct 2, 2019 -

دانلود تحقیق:انسان وفرآيند ارزشيابي

... نظام ارزشيابي موثر بااهميت تر و نقش و جايگاه آن در بهبود مستمر بهره وري نيروي ... نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزارارزشیابی ...

نرم افزارارزشیابی مستمرپویای درس فیزیک

ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها ی معلم می شود که درکلاس درس برای آگاهی ازوضعیت ... نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی) پویای درس فیزیک دراین راستا طراحی شده است. ... نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی.

مقاله رشد هیجانی و اجتماعی در نوباوگی و نوپایی – وب پروژه

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها ...

بایگانی‌های ارزشیابی تکوینی - فایل موبایل

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها ...

آشنایی با چرخه بهره وری , بهره وری-پاورپوینت ... - rajaee3sch

نرم افزار های آماده نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی,ارزشیابی مستمر درس زیست شناسی,نرم افزار ارزشیابی تکوینی ...

پاورپوینت پاسخ فعالیت، فكر كنيد و آزمايش كنيدهاي علوم ...

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها ...

ادراکات و انتظارات نسبت به محل کار – نرم افزار مقاله - gta5-edit

نرم افزارارزشیابی مستمر هدفمند وپویای درس زیست شناسی نرم افزار ارزشیابی مستمر(تکوینی) پویای درس زیست شناسی: ارزشیابی مستمر شامل آن دسته از فعالیت ها ...

برنامه زیست (تانک) - دانلود | کافه بازار

تانک زیست (جامع) رایگان نرمافزار آموزش زیست شناسی(دبیرستان و کنکور)این ... درس زیست شناسی با توجه به ضریب بالا و اهمیتی که در کنکور تجربی دارد چیزی ...

فیلم جلسه 56 - زیست شناسی پیش دانشگاهی: فصل پنجم ... - آلاء

فیلم جلسه 56 - زیست شناسی پیش دانشگاهی: فصل پنجم: ژنتیک جمعیت ها قسمت هفتم. «اولین · 51 ... فیلم ها زیست شناسی کلاس کنکور(1) (95-1394) دکتر ارشی.

تحقیق در مورد كاربرد سراميكهاي پيشرفته

مقاله در مورد سراميك

مقاله در مورد سفال و سفالگري

Analysis of the Neutron Source Term of a Spent Fuel Assembly

دانلود پروژه طراحی وبسایت املاک