دانلود رایگان

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت) - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه خودمراقبتی دیابت sdsa

دانلود رایگان پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت) این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد است که توسط اینجانب در ایران روا و پایا شده است و خودمراقبتی بیماران دیابتی را در طول هفت روز گذشته اندازه گیری میکند و تمامی ابعاد خودمراقبتی بیماران دیابتی را شامل میگردد. توضیحات نحوه نمره گذاری این ابزار در داخل فایل پرسشنامه قرار دارد. اطلاعات مربوط به روانسنجی این پرسشنامه را میتوانید در مقاله اینجانب بنام بررسی میزان همبستگی سبک های مقابله ای و رفتارهای خودمراقبتی در اینترنت جست و جو کنید


پرسشنامه


خودمراقبتی دیابت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت - مجموعه پرستاری، علوم پزشکی ...

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد است که توسط اینجانب در ایران روا و پایا شده
است و خودمراقبتی بیماران دیابتی را در طول هفت روز گذشته اندازه گیری میکند و ...

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت ...

15 ا کتبر 2016 ... این پرسشنامه یک پرسشنامه مدل است که میانجیگری اینجانب در ایران روا و پایا شده
است و خودمراقبتی بیماران دیابتی را در طول هفت روز گذشته اندازه ...

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت ...

... مبانی سازمان و مدیریت. ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ پرسشنامه فارسی, پزشکی و پرستاری بدون نظر
. پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت) ۱۵ سوالی ...

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت ...

1 آگوست 2014 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل پرسشنامه خودمراقبتی
دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت) که برای دانلود شما ...

Coping Styles and Self-Care Behaviors among Diabetic Patients

ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ دﻳﺎﺑﺖ. " (Summary of Diabetes Self-care Activity). ﺑﻮد. (. 15،
16. ) . ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي ﺟﺎﻟﻮﻳﺲ. ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 60. ﺳﺌﻮاﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اي را ﻣﻮرد ...

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت)

7 ژوئن 2016 ... پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت) این پرسشنامه
یک پرسشنامه استاندارد است که توسط اینجانب در ایران روا و پایا ...

رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 ...

مقدمه: تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی به منظور پیشگیری از عوارض دیابت و بهبود
کیفیت زندگی ... فردی، جنبه‌های بالینی بیماری و مقیاس خلاصه فعالیت‌های
خودمراقبتی دیابت گردآوری شد. روایی و پایایی پرسش‌نامه مورد سنجش و تایید قرار
گرفت.

معرفی و دانلود پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های ...

4 ژانويه 2009 ... این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد است که توسط اینجانب در ایران روا و پایا شده
است و خودمراقبتی بیماران دیابتی را در طول هفت روز گذشته اندازه ...

بررسي تاثير رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران ديابتي شهرستان قم

مطالعه حاضر با هدف بررسي رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران ديابتي انجام شد. ...
اطلاعات بر مبناي پرسشنامه SDSCA (Summary of Diabetes Self Care Activities) به
... فردي و رفتارهاي مراقبت از خود شامل (رژيم غذايي، ميزان قند خون، فعاليت بدني،
مراقبت از ... اطلاعات پس از جمع آوري با استفاده از آزمون هاي آماري پيرسون و تي تست
تجزيه و ...

پیش‌بینی رفتار‌های خود‌مراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری بر اساس ...

مقدمه: دیابت بارداری یکی از مسائلی است که منجر به پیامد‌های نا‌مطلوب بارداری می‌شود.
خود‌مراقبتی، ... ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی، خود‌مراقبتی
بر‌گرفته از مقیاس خلاصه فعالیت‌های خود‌مراقبتی (SDSCA) و خود‌کارآمدی پیرامون
دیابت بود.

بررسی پیشگویی کننده های خود مراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ. در ﺑﻴﻤﺎران. دﻳﺎﺑﺘﻲ. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﺎﺑﺖ ﻳﺰد. ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻟﮕﻮي ... اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي ﻣﺸﺘﻤﻞ. ﺑﺮ. ﺳﺎز. ه ﻫﺎي. اﻟﮕﻮي اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. (.
ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﻣﻮاﻧـﻊ، .... ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد. )1: ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ درك ﺷـﺪه. : ﻋﻘﻴـﺪه ﺷـﺨﺺ راﺟـﻊ ﺑـﻪ. ﺷــﺎﻧﺲ ﻗــﺮار ﮔــﺮﻓﺘﻦ در
ﻳــﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖ ﺧــﺎص. )2. ﺷــﺪت درك ... ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ وﻳﺎ ﺟﺪﻳﺖ اﺛـﺮ. )4. ﻣﻮاﻧـﻊ.

بررسی وضعیت رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع 2 ...

ابزارهای به کار رفته در پژوهش شامل پرسش نامه مشخصات فردی و مقیاس خلاصه
فعالیت های خودمراقبتی دیابت بود. داده ها در نرم افزار SPSS vol.20مورد تجزیه و
تحلیل ...

دو ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻧﺘﻘﺎدي و ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﻮ - مجله دیابت و متابولیسم ...

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرن دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد، ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ. ﺑ. ﻪ ﻣﻬﺎرت
. ﻫﺎي ... ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ راﺑﻄﻪ .... رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺶ. ﻗﻨﺪ. ﺧﻮن،. ﺗﺒﻌﯿﺖ. از. رژﯾﻢ. ﻏﺬاﯾﯽ. ﻣﻨﺎﺳﺐ،. اﻧﺠﺎم. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. (. SDSCA. )
ﺗﻮﺳﻂ. Toobert. و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل. 2000. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ. ﻪﺑ. ﮐﺎر.

بررسی ارتباط رفتار‌های خود‌مراقبتی و راهبرد‌های مقابله ای در زنان مبتلا ...

سابقه و هدف: دیابت بارداری عارضه طبی شایع همراه با استرس درک شده بالاست. ...
مقیاس خلاصه فعالیت‌های خود‌مراقبتی (SDSCA) توبرت و گلاسگو و پرسشنامه
راهبرد‌های ...

بررسی پیش‌گویی کنندگی رفتارهای خودمراقبتی بر کنترل قند خون ...

مقدمه: بیماری دیابت درمان قطعی ندارد. ... برای جمع‌آوری داده‌ها از «مقیاس خلاصه
فعالیت‌های خودمراقبتی»، پرسش‌نامه ارزیابی سلامت شناختی، پرسش‌نامه ارزیابی
افسردگی ...

فایل پولی رو با قیمت ارزان خرید کنید – برگه 6715 – http://arzon-file.ir

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت). 1 هفته ago
فروش 0. پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت) این ...

IRCT :: اثربخشی برنامه آموزشی با حمایت نرم افزار مولتی مدیا بر دانش ...

ابزار جمع آوری داده‌ها "پرسشنامه خلاصه فعالیت های مراقبت از خود" و پرسشنامه "دانش
خودمراقبتی در بیماران دیابتی" بود. داده ها در دو مرحله قبل و دو ماه بعد ازمداخله جمع آوری
...

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های ... - همکلاسی سلام

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت). این پرسشنامه
یک پرسشنامه استاندارد است که توسط اینجانب در ایران روا و پایا شده است و ...

بررسی و مقایسه تاثیر پیام های سود محور و زیان محور از طریق پیامک ...

داده ها قبل و یکماه بعد از آموزش به روش مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه ی مشخصات
فردی، بیماری و مقیاس خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت (SDSCA) گردآوری شد.

Download (216kB) - Bushehr University of Medical Sciences ...

ﻫــﺎي ﺑﻬﺒــﻮد و ﺗﻘﻮﯾــﺖ. ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ. ﻫـﺎي .ﻫﻤﺮاه دﯾﺎﺑﺖ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ..... 1. ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ دﯾﺎﺑﺖ،. ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﻮﯾﻪ. ﻫـﺎي ﺧﻼﺻـﻪ. ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ. ﻫــﺎي ﺧــﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ
دﯾﺎﺑــﺖ. 15. (. SDSCA. ) .... 7- Personal Models of Diabetes Questionnaire. 8-
Perceived ...

1384 ﺳﺎل در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺎﺑﺖ ﮐﺎﺷﺎن ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ - مجله علمی پژوهشی فیض

ﺧﻼﺻﻪ. ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف. ﺑﺮ: ر. ﺳﯽ. ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ. و. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ... اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯿﻤﺎر. ، ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎران
دﯾﺎﺑﺘﯽ .... ﻫـﺎی. ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ. ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺮاد ﭼﺎق ﮐﻤﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ. ی. ورزش. و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻏﺬا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
.

ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻈﺮﻳﻪ : ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺎ در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن

ﺑﻴﻦ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ، ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺎ ﻧﻈﻴﺮ زﺧﻢ ﻳﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﺎﻫﺎ و آﻣﭙﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻫﺎي .... ﻓﺮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ. دﻳﺎﺑﺖ ... ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮا، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در. اﺧﺘﻴﺎر. 10.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮان ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ

ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ. (Summary of Diabetes Self-Care Activities). اﻧﺠﺎم ... ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري. دﻳﺎﺑﺖ،. ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران. در. ﺣﻴﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ....
ﻗﺴﻤﺖ دوم. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﺗﻮان ﻣﺮاﻗﺒﺖ از. ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ. 1. ﺑﻮد . اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. در. ﺳﺎل. 2000. ﺗﻮﺳﻂ.
Toobert.

دریافت

1 ژوئن 2016 ... ... ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻠﻪ و. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﺑﻮد . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ.
ﺷﺎﻣﻞ. 100. ﻧﻔﺮ ... Measures used included: A questionnaire to obtain demographic
and ... Summary of Diabetes Self-Care Activities (SDSCA). The.

عنوان پيشنهادي" خودمديريتي ديابت: همبسته هاي اجتماعي و جمعيت ...

18 ا کتبر 2015 ... questionnaire, the Diabetes Self Management Scale (DSMS), the. Diabetic ... داﻧﺶ
دﯾﺎﺑﺘﯽ. و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ. ﺗ. ﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه. اي. در ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎ. رﻫﺎي. ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ دﯾﺎﺑﺖ دارﻧﺪ ..... ﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ... 6. Summary of Diabetes Self-Care Activities (SDSCA) ...

جستجو برای: خودمراقبتی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

زمینه و هدف: دیابت یکی از نگرانی های عمده هزاره سوم میلادی به شمار می رود که هر روز بر
شمار مبتلایان به آن افزوده می شود. ... نداشته و تنها 97/7% آنان در طول ایام هفته، هر روز
از تمام فعالیت های خودمراقبتی تبعیت می کردند. ... پرسشنامه خودمراقبتی بیماران
دیابتی و پرسشنامه توصیف مشخصات واحدهای پژوهش توسط ... گلرسته خلاصه زاده.

رفتار خودمراقبتی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

مقدمه وهدف:بیماری دیابت به عنوان یکی از بیماری های شایع اختلال متابولیسم، از
معضلات بهداشت عمومی در جهان محسوب می شود. ... پرسشنامه خودمراقبتی بیماران
دیابتی و پرسشنامه توصیف مشخصات واحدهای ... گلرسته خلاصه زاده ... بررسی تاثیر
بکارگیری الگوی خودمراقبتی اورم بر فعالیت‌های روزمره و میزان درد بیماران آرتریت
روماتوئید.

تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی خودمراقبتی اورم بر توان خودمراقبتی ...

از چک لیست ارزشیابي توان خود مراقبتي بیماران دیابتي استفاده گردید. ..... این
چک لیست از پرسشنامه. فعالیت. های خود مراقبتی بیماران دیابتی ). Summary of.

سيستم جامع پژوهشي

طراحي و روانسنجي پرسشنامه خود مراقبتي براي سالمندان, عنوان طرح ... نگراني هاي
والدين دختران نوجوان مبتلا به ديابت (مجله حيات 1390) 3. ..... افرادی که قادر به
مدیریت فعالیت های روزانه خود بودند روابط خانوادگی و کیفیت زندگی خوبی .... در اين
روش متغيرهاي داراي همبستگي هاي همسو در قالب متغيرهاي جديدي به نام عامل خلاصه
مي‌شوند.

خودمراقبتی دیابت بایگانی - modern library|کتابخانه مدرن

18 جولای 2016 ... پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت) ... توسط
اینجانب در ایران روا و پایا شده است و خودمراقبتی بیماران دیابتی را در ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گلبول های سفید و قرمز در 40 اسلاید

نقشه زمین شناسی جاجرم (1:100000)

دانلود پروژه بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي

پاسخ به آگهی استخدامی

آموزش لیستوفر آرماتور

دانلودپاورپوینت فوق العاده کامل جهت ارائه تحقیق،سمینارو پروژه با عنوان نگرشی براتصالات جوشی،روش های اجراوچالش ها در94اسلاید

تحقیق كوره هاي الكتريكي

دانلود کار آموزی کارخانه كاشي ستاره

دانلود پروژه جبر رابطه‌اي (Relational algebra) / برای دانشجویان کامپیوتر و آی تی + فایل پاورپوینت رایگان و آماده پایگاه داده

دانلود پاورپوینت پروتکل https

پروژه درباره تعاوني كشاورزی و روستایی

نمونه سوال فنی وحرفه ای آزمون رادیوگرافی RT جهت گرفتن مدرک بین المللی وLEVELL

پروژه درس نگهداری و تعمیرات

پاورپوینت تخمین پارامترهای ژنتیکی تولید چربی شیر با استفاده از مدل روزآزمون در گاوهای هلشتاین استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

بسته بندي ذرت علوفه اي

تحقیق درباره آنفلوانزای مرغی

بسته کامل از نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی و دستورالعمل های همسان نقشه برداری (نشریه 119)

جزوه آزمایشگاه کانه آرایی- رشته مهندسی معدن

استخراج معدن و حفر چال

سنسورهای خازنی , توضیح کامل در مورد سنسور های خازنی

کامپوننت فرم ساز rs form اراس فرم + تشخیص صحت کد ملی

افزونه چند زبانه سایت