دانلود رایگان

آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ADF - دانلود رایگاندانلود رایگان در درس چهارم به راحتی توان انجام آزمون ریشه واحد را به دست خواهید آورد

دانلود رایگان آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ADF فرمت: pdf
تعداد صفحات: 9
در این درس شما نحوه آنجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته را به صورت کاملا شیوا و پیوسته همراه با تصاویر لازم یاد خواهید گرفت.


آزمون ریشه واحد


دیکی فولر تعمیم یافته


ADF


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصل مقاله (495 K)

... ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن رﻳﺸﻪ وا. ﺣﺪ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ. (. (ADF. و ﻓﻴﻠﻴـﭙﺲ
..... روش ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ. اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، آزﻣﻮن رﻳﺸﻪ واﺣﺪ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ ﻳـﺎ دﻳﻜـﻲ. ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ. (. ADF. ).

آزمون پايايي متغيرهاي سري زماني | اطمينان‌شرق

روش هاي آزمون پايايي متغيرهاي سري زماني و آزمونهاي ريشه واحد، ديکي فولر، ... تابع
آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) نیز مانند آزمون دیکی فولر دارای توزیع مجانبی
...

آموزشی و پژوهشی آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ADF

در درس چهارم به راحتی توان انجام آزمون ریشه واحد را به دست خواهید آورد.

آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته

هنگاميكه از آزمون (DF) براي مدل فوق استفاده مي شود، از آن به عنوان آزمون ديكي- فولر
تعميم يافته (ADF) ياد مي شود. تابع آزمون (ADF) داراي توزيعي مجانبي همانند تابع .

آماره آزمون دیکی فولر - آزمونچی

نتايج تجربی KPSS و ADF،DF-GLS با استفاده از آزمون های ريشه واحد ..... است KPSS
رهيافت جايگزينی برای آزمون ريشه واحد ديکی فولر تعميم يافته، آزمون. که فرض .

آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ADF

در درس چهارم به راحتی توان انجام آزمون ریشه واحد را به دست خواهید آورد.

مقایسه وضعیت منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و ...

... دیکی فولر تعمیم یافته[34] که تحت عنوان ADF در مقاله آمده است؛ آزمون ایم و پسران[
35] که با نام IPS در مقاله آمده است. فرض اساسی ِآزمون LLC وجود یک فرآیند ریشه واحد ...

آزمون دیکی فولر چیست؟ | آموزش تجزیه و تحلیل سریهای زمانی | آموزش ...

آزمون دیکی فولر تعمیم یافته چیست؟ ... چنانچه شرط مانایی (سکون)، آزمون ریشه واحد
... می افتد که فرض صفر رد شود یعنی فرض صفر آزمون دیکی فولر، آزمون ریشه واحد.

Archive of SID

ﺑﻬﺎر. 1389. ﺗﺤﻘﻴﻖ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫ. ﺪ ﺷﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ، ﺳﻪ آزﻣﻮن دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ. ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ. ﭘﺮون
و ..... ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد وﺟﻮد رﻳﺸﻪ واﺣﺪ و ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ در ﺳﺮي. ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ..... ADF. ،) . 2.
آزﻣﻮن. PP . 3 ،. آزﻣﻮن. KPSS. آﻣﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﺑﺮاي آزﻣﻮن دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ.

523 K - پژوهشنامه بازرگانی

نتايج تجربی KPSS و ADF،DF-GLS با استفاده از آزمون های ريشه واحد ..... است KPSS
رهيافت جايگزينی برای آزمون ريشه واحد ديکی فولر تعميم يافته، آزمون. که فرض ...

آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته adf | جستجو در وبلاگها | آرشیو ...

عبارت ' آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته adf ' در بین وبلاگهای سایتهای
وبلاگی جستجو شده و نتایج با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این
صفحه ...

آزمون ریشه واحد adf تعمیم یافته به صورت مقطعی (cadf)

اولین مرحله در این تحقیق، استفاده از آزمون های سنتی ریشه واحد استاندارد دیکی
فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس-پرون (PP) است. مقادیر آماره های گزارش شده ADF
و ...

بررسی رابطه علّی عوامل تاثیر‌گذار بر تقاضای واردات چوب‌آلات الواری ...

در این راستا قبل از برآورد مدل، ایستایی هر یک از متغیرها در حالت لگاریتمی با
استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ((ADF و فیلیپس- پرون (PP) در
...

A Study on Health Expenditures in Relation with Economics ... - SID

ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯGDPﺩﺍﺧﻠﻲ (. ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ .... ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺜﻞ. ) ﻭ ﻓﻴﻠﻴﭙﺲADF)، ﺩﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ
ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ(DFﺩﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ(. ) ... ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ ﺍﺳﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ1 ﺑﺮﺧﻲ
ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻲ. ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎ .... ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺩﺍﻻ ﻭPPﻭ ﻓﻴﺸﺮ- ADF- ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺸﺮ-.

گروه پژوهشی داده پردازان شریف - آزمون دیکی فولر تعمیم یافته چیست؟

یکی از سودمندترین آزمون ها در زمینه مانایی ( سکون) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ...
می افتد که فرض صفر رد شود یعنی فرض صفر آزمون دیکی فولر، آزمون ریشه واحد.

آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ADF – دانلود فایل

15 فوریه 2017 ... فرمت: pdf تعداد صفحات: ۹ در این درس شما نحوه آنجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم
یافته را به صورت کاملا شیوا و پیوسته همراه با تصاویر لازم یاد ...

آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته adf - همراه فید

فرمت: pdf. تعداد صفحات: 9. در این درس شما نحوه آنجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر
تعمیم یافته را به صورت کاملا شیوا و پیوسته همراه با تصاویر لازم یاد خواهید گرفت.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اولین مرحله در این تحقیق استفاده از آزمون های سنتی ریشه واحد همچون دیکی-فولر
تعمیم یافته(ADF) ، فیلیپس- پرون (PP) و KPSS. مقادیر گزارش شده این آزمون ها
برای ...

آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ADF – فایل می

14 فوریه 2017 ... فرمت: pdf تعداد صفحات: ۹ در این درس شما نحوه آنجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم
یافته را به صورت کاملا شیوا و پیوسته همراه با تصاویر لازم یاد ...

دانلود فايل : 05.doc

به منظور بررسي ثبات پارامترهای توابع تقاضا از آزمون هاي برون زايي و ابر برون
زايي ...... جدول 1: آزمون ریشه واحد ديکي فولر DF و ديکي فولر تعميم يافته ADF ...

تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ، آزﻣﻮﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﻧﻈﯿﺮ آزﻣﻮن دﯾﮑﯽ- ﻓﻮﻟﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن.
ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ... دﯾﮑﯽ- ﻓﻮﻟﺮ (DF) ﯾﺎ دﯾﮑﯽ- ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ (ADF) ﻧﺎﭘﺎﯾﺎﺋﯽ ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎ را آزﻣﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ADF | یاهو فایل

14 فوریه 2017 ... فرمت: pdf تعداد صفحات: ۹ در این درس شما نحوه آنجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم
یافته را به صورت کاملا شیوا و پیوسته همراه با تصاویر لازم یاد ...

نسخه قابل چاپ

در مقابل، چنانچه نرخ ارز (ارزش یک واحد پول خارجی در برابر واحد پول داخلی) افزایش ....
آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته به صورت های مختلف و ممکن و بر اساس ...
مقدار بحرانی در سطح10%. مقدار بحرانی در سطح 5%. مقدار بحرانی در سطح 1%. آمار
ADF ...

آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته adf - صفحه نخست

اختصاصی از ژیکو آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته adf با و پر سرعت .
فرمت: pdf. تعداد صفحات: 9. در این درس شما نحوه آنجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر
تعمیم ...

اصل مقاله (841 K) - نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی

جدول1-آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته )ADF(. منبع:یافته های پژوهش.
آزمون دیکی فولر تعمیم یافته. متغیر. مقدار بحرانی10 درصد. مقدار بحرانی5 درصد.

اثر هزینه‌های نظامی بر بدهی‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه

... ایم، پسران و شین[32](IPS)، فیشر- دیکی فولر تعمیم یافته[33](ADF) و فیشر- ...
این چهار آزمون از مهم ترین آزمون های ریشه واحد در داده های پانل می باشد، هرچند که ممکن ...

دانلود تحقیق در مورد تخمين مدل و استنتاج آماري – بررسي ايستايي ...

آزمون ساكن بودن از طريق نمودار همبستگي و ريشه واحد .... ساختاري بر روي سريهاي
زماني و بررسي وجود فرضيه ريشه واحد، متغيرهاي مجازي را به الگوي ADF اضافه كرد.
سه مدل ... فرض صفر در الگوهاي فوق مانند آزمون ديكي- فولر تعميم يافته همچنان خواهد
بود.

Fars News Agency : بررسی تولید ملی حاصل از صادرات غیرنفتی ایران

6 آگوست 2014 ... جدول (1 ): آزمون ریشه واحد در سطح متغیرها (آزمون دکی فولر تعمیم یافته) ... در سطح 0/
05, ارزش بحرانی در سطح 0/01, آماره ADF, روند زمانی, عرض از مبدا, متغیر ... نتایج
آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بدین صورت است که تمامی متغیرها پس ...

آزمون وجود حباب و رفتار انفجاری در بازار سهام ایران

هدف از این پژوهش آزمون وجود رفتار انفجاری و شناسایی دوره‌های حبابی محتمل در ... آزمون
ریشه واحد ADF راست دم بوده و اخیراً توسط فیلیپس و همکاران(2014) معرفی ... رفتار
انفجاری؛ حباب؛ آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته راست دم؛ GSADF؛ SADF.

اکونومیا

آزمون های ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری در داده های تابلویی (پنل دیتا) ... آزمون های
ریشه واحد معمولی (KPSS-ADF-Phillips Perron) .... لوین، لین وچو (2002) با استفاده
از آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته، آزمون ریشه واحد را بصورت زیر ارائه داده اند:.

آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ADF - داک لینک

فرمت: pdf تعداد صفحات: ۹ در این درس شما نحوه آنجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم
یافته را به صورت کاملا شیوا و پیوسته همراه با تصاویر لازم یاد خواهید گرفت.

مدل بندی سری های اقتصادی - پرسش و پاسخ

در این مورد هم معمولا از آمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده می شود (ADF test) و در
مواقع کمتر ازمون فیلیپس -پرون ( آزمون های ریشه واحد). این آزمون هم ...

ﺳﻬﺎم: ﺑﺎزار ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ در آزﻣﻮن وﺟﻮد ﺣﺒﺎب ﻓﻮﻟﺮ

13 ژانويه 2016 ... ﺣﺒﺎب. ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ، آزﻣﻮن ﺳـﻮﭘﺮﯾﻤﻢ ﻋﻤـﻮﻣﯽ دﯾﮑـﯽ. -. ﻓـﻮﻟﺮ. ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ (. GSADF. ) ... آزﻣﻮن. ﻫﺎي
ﻣﺮﺳﻮم رﯾﺸﻪ واﺣﺪ و. ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕ. ﯽ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫـﺎي. 1. Price Bubble. 2. Stiglitz. 3. ...... در اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺎره
آزﻣـﻮن. ADF. ﺑـﺮاي. ﻫﺮﮐـﺪام. از اﯾـﻦ. زﯾﺮ دوره. ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺼﻤ. ﯿﻢ.

اصل مقاله (914 K)

ي )پايايي(، آزمون. ريشه واحد و. نتايج اين آزمون بر طبق آزمون ديکي. -. فولر تعميم.
يافته، ... نتايج آزمون پايايی متغيرها با استفاده از آزمون ديکی فولر تعميم يافته
.... سپس به روش ديکي فولر تعميم يافته ). ADF. ( ناپايي جمالت خطا را آزمون مي. كنيم
.

تخمین کشش های عوامل تولید و بهره وری شرکت بهره برداری نفت وگاز مارون

متغیرهای مورد مطالعه ابتدا از نظر ساکن پذیری با آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته مورد
آزمون قرار ... نتایج آزمون ADF در سطح و تفاضل اول سری های زمانی الگوهای توابع
تولید در ... بنابراین براساس آزمون ریشه واحد دیکی- فولر همه متغیرهای موجود در مدل
تابع ...

نقد مدل‌های تقاضای نیروی کار در برنامه سوم توسعه و ارائه مدل‌های مناسب

آزﻣﻮن. ﻫﺎی رﯾﺸﻪ. واﺣﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﻮن. ﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن. ﻫﺎی
رﯾﺸﻪ واﺣﺪ. ﮐﻪ ﺑﺎ روش دﯾﮑﯽ. -. ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ. (ADF). و ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ و ﭘﺮون. (PP). اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در.

رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران

برای این منظور، از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم‌یافته[37] (ADF )، پرون-
فیلیپس[38] و کیاکوفسکی، فیلیپس، اشمیت و شین[39] در حالت وجود عرض از مبدأ
(C) و ...

دانشگاه اصفهان مدیریت دارایی و تأمین مالی 1170-2383 مقالات آماده ...

29 ژانويه 2017 ... در این مقاله از مدلهای تعمیم یافته دیکیفولر راستدم(RADF) و مدلهای قویتر ... آزمون [[
SUP ADF & amp GSADF آزمون دیکی فولر ریشه واحد حباب حباب ...

آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته adf | پست - بهتینا

فرمت: pdf. تعداد صفحات: 9. در این درس شما نحوه آنجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر
تعمیم یافته را به صورت کاملا شیوا و پیوسته همراه با تصاویر لازم یاد خواهید گرفت.

2133.doc

باتوجه به تابع واكنش ضربه اي تعميم يافته(GIR) اين نتيجه حاصل گرديدكه اثرشوك
..... آزمون ريشه واحد ديكيفولر. تفاضل مرتبه اول. مقادير اصلي. نام متغير. ADF.

ازمون ریشه واحد دیکیفولر - تبلیغات

ازمون ریشه واحد دیکیفولر,ازمون دیکی فولر در ایویوز,ازمون ریشه واحد در ایویوز ...
ﺣﺪ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ. (. (adf ... .. ﺗـﺮﻳﻦ روش ﺑـﺮای ﺳـﻨﺠﺶ. اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ازﻣﻮن رﻳﺸﻪ واﺣﺪ دﻳﻜﻲ ...

تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی در ... - پژوهشکده پولی و بانکی

اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ، رﺷ. ﺪ اﻗﺘﺼﺎدي،. روش. ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﻢ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. (. (GMM. ، ﮐﺸﻮرﻫﺎي در. ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻃﺒﻘﻪ.
ﺑﻨﺪ. ي ...... آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﻣﺜﻞ دﯾﮑﯽ ﻓﻮﻟﺮ. 2. ، دﯾﮑﯽ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. 3. و ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﭘﺮون. 4.
ﮐﻪ ﺑﺮاي .... ADF. ﻣﻨﺒﻊ. : ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ. 2,5. . ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺑﺮآورد. ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از روش.

اصل مقاله (446 K) - پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل

داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﮐﺮج. ،. 2. داﻧﺶ ..... روش ﺑـﺮاي. ﺳﻨﺠﺶ
اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ دﯾﮑﯽ. ﻓﻮﻟﺮ ﯾﺎ دﯾﮑﯽ. ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. (. ADF. ) ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . اﮔـﺮ.

آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ADF - فایل فوریفایل فوری

فرمت: pdf تعداد صفحات: ۹ در این درس شما نحوه آنجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم
یافته را به صورت کاملا شیوا و پیوسته همراه با تصاویر لازم یاد خواهید گرفت.

بررسی نقش خصوصی سازی بر نقد شوندگی سهام بورس اوراق بهادار تهران

پایایی[1] متغیرهای الگو قبل از برآورد الگو مورد بررسی قرارگرفت که برای این
منظور از آزمون ریشه واحد[2] و دیکی-فولر تعمیم یافته[3](ADF) استفاده شده است.

در اﯾﺮان رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺨﺶ رﺷﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

meanwhile, it is influenced by the process of economic growth itself. this unit ......
آزﻣﻮن. از. ﺗﺴﺖ. رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﮑﯽ. –. ﻓﻮﻟﺮ. (. ADF. ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﮐﻨﯿﻢ . روش. آزﻣﻮن. در. ﻣﻮرد.

اصل مقاله (764 K) - مطالعات تجربی اقتصاد ایران

از نظر پایایی با آزمون دیكی-فولر تعمیم یافته موردآزمون قرار گرفتند. سپس .....
نتایج آزمون ADF در سطح و تفاضل اول سری های زمانی الگوهای توابع تولید در 4یافته.
جدول)1( ارائه ... بنابراین بر اساس آزمون ریشه واحد دیكی-فولر همه متغیرهای موجود در مدل.

آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ADF – گوگل فایل

14 فوریه 2017 ... فرمت: pdf تعداد صفحات: ۹ در این درس شما نحوه آنجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم
یافته را به صورت کاملا شیوا و پیوسته همراه با تصاویر لازم یاد ...

برآورد سهم نيروي انساني متخصص از ارش افزوده بخش خدمات با رويكرد ...

این در حالی است که صنعت می تواند به عنوان يكي از بخش هاي مهم، نقش زيادي در .... از
آزمون ريشه واحد ديكي فولر تعميم يافته (ADF) استفاده مي‌گردد. البته فيليپس و ...

آموزش نرم افزار EViews - پایگاه تخصصی مشاوره و تحلیل آماری

22 آوريل 2013 ... تخمين مدل، آزمون فرضيه ها، پيش بيني در اين نرم افزار به آساني براي .... برای روشـن
ساختن خـواص داده ای سری های زمـانی، EViews آزمون های ریشه های واحد ( شامل دیکی -
فولـر گستـرش یافتـه (ADF) ... روشهای گشتاور های تعمیم یافته:.

تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای توسعه‌یافته و در حال ...

برای کشورهای در حال توسعه، نتایج برآوردهای روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته منحنی
U ... در جدول۱ نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد LLC، IPS و ADF برای کشورهای ... به
دست آمده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم‌یافته بیانگر مانا بودن متغیرهای
ضریب ...

سنجش تأثیر اینترنت بر تجارت خدمات

همچنین، از یک مدل جاذبه تعمیم‌یافته[13] و به‌منظور برآورد آن از روش داده‌های تابلویی[14
] استفاده ..... نتایج آزمون ریشه واحد ایم و همکاران (2003) ... این آزمون با استفاده از آماره
آزمون‌های مانایی دیکی فولر[53](DF) و دیکی فولر تعمیم‌یافته[54](ADF) انجام می‌شود.

تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در کشور ایران

... رﯾﺸﻪ واﺣﺪ دﯾﮑﯽ. -. ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ... ﮐﻠﯽ، ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي
آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿ. ﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ...... ADF-Fisher. 13. PP-Fisher ...
ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ. ﺟﺪول. -2. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ. -. ﭘﺮون. ﻣﺘﻐﯿﺮ. آﻣﺎره دﯾﮑﯽ. -. ﻓﻮﻟﺮ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ...

عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران و اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی

در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون
دیکی فولر تعمیم‌یافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به
...

اصل مقاله (671 K)

21 ژوئن 2016 ... ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن. ﻫﺎي رﯾﺸﻪ واﺣﺪ، ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﺛﺒﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي .... ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از آزﻣﻮن دﯾﮑﯽ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ (. 1. ADF. ) و ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﭘﺮون. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ.

تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری - سیاست‌های راهبردی و کلان

ضریب تصحیح خطای مدل برابر با 265/0- می‌باشد و با توجه به نتایج آزمون ... آزمون
پایایی متغیرهای مدل را به وسیله آزمون‌های متداول دیکی- فولر تعمیمیافته (ADF) و ...
جدول شماره (1) نتایج آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم‌یافته و فیلیپس پرون که با
...

تأثیر محیط تورمی بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران

یكي از اقالم تعیین کننده تورم در کشور بوده که خود تحت تأثیر نرخ ارز و س. یا. ست
..... گیرند، ابتدا به. وسیله آزمون ریشه واحد دیكي. -. فولر تعمیم یافته. 9. ) ADF.

اصل مقاله (631 K) - مدلسازی اقتصادسنجی

بودن درجه جمعی متغیرهای دخیل در الگوست . بنابراین برای بررسی مانایی و ریشه.
واحد داده. ها از آزمون دیکی فولر تعمیم. یافته. 3. (ADF). استفاده. می. شود . در این آزمون.

دانلود نرم افزار جی مالتی 4.24 (JMulti) - اقتصادی‌ها

1 ژانويه 2016 ... آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته(ADF)، هگی فصلی و ماهانه (HEGY)،
اشمیت-فیلیپس(Schmidt-Phillips)، آزمون های ریشه واحد با لحاظ ...

اصل مقاله (635 K)

است که آزمون دوم از اع. تبار بیشتري برخوردار است. جدول. 3: آزمون. ریشه. واحد. دیکي.
فولر. تعمیم. یافته. ) ADF. (. روي. سطح. متغیرها. اماره ازمون در سطح. اماره ازمون براي ...

آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ADF - بهترین های روز

4 مارس 2017 ... آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ADF فرمت: pdf تعداد صفحات: 9 در این درس
شما نحوه آنجام آزمون.

اصل مقاله (271 K) - دو فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش های اقتصاد ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در اﯾﺮان. 105. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ دﯾﮑﯽ. -.
ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ. ﯾﺎﻓﺘﻪ،. ADF. ، در ﺳﻄﺢ. 1. و ﺗﻔﺎﺿﻞ اول ﺳﺮي. ﻫﺎي. زﻣﺎﻧﯽ اﻟﮕﻮ در ﺟﺪول زﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

مدیران بازرگانی - آموزش نرم افزار EVIEWS

آزمـون فرضیه در خصوص میانگین، میانه و واریانـس برای برابری این آماره ها با ... برای
روشـن ساختن خـواص داده ای سری های زمـانی، EViews آزمون های ریشه های واحد ( شامل دیکی
- فولـر گستـرش یافتـه (ADF) ، فیلـیپـس ... روشهای گشتاور های تعمیم یافته:.

پایان نامه تعداد در هر دوره تعطیلی، و بازده بازار سهام در روز قبل و بعد از ...

2 آگوست 2016 ... زمون ریشه واحد با توجه به اینکه داده های مورد استفاده در این تحقیق به صورت ... آزمون
دیکیفولر (DF) و دیکیفولر تعمیم یافته (ADF) از روشهای ...

بررسي و تعيين عامل هاي موثر بر تقاضاي واردات الوار

اﻟﻮاري ، واردات ، روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، آزﻣﻮن دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ، آزﻣﻮن ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ. ﭘﺮون. -* .....
ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي. ﺳﻨﺠﺶ. اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، آزﻣﻮن رﻳﺸﻪ واﺣﺪ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ ﻳﺎ دﻳﻜﻲ. ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ. (. ADF. ).

Eviews7 آﻣﻮزش ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪل ﻫﺎي ﭘﻨﻞ دﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار

ADF. و. PP. ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده؛. در ﻃﻮل دﻫﻪ. ي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد آزﻣﻮن رﻳﺸﻪ واﺣﺪ داده. ﻫﺎي
ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ ... IPS. ) و آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﻧﻮع ﻓﻴﺸﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﻜﻲ. -. ﻓﻮﻟﺮ. ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ١٣. (. ADF. ) و ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ ﭘﺮون.
١٤.

بررسی تأثیر تولید کل صنعت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ...

به علت محدودیت سرمایه توجه خاص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به این متغیر
اقتصاد کالن معطوف شده. است. ..... تعمیم یافته. (ADF). انجام شود. برای هریک از
متغیرها، ابتدا آزمون ریشه واحد دیکی. -. فولر تعمیم یافته در سطح متغیر با وجود.

بررسی رابطه‌ی بین پس‌انداز و رشد اقتصادی در ایران طی دوره‌ی زمانی (1387

از آزﻣﻮن ﻋﻠّﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻟﮕـﻮي ﺗﺼـﺤﻴﺢ ﺧﻄـﺎي ﺑـﺮداري ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔـﺮدد . ﻧﺘـﺎﻳ. ﺞ آزﻣـﻮن ﻫـﻢ ...... ﺑﺮاي اﻳﻦ.
ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر از آزﻣﻮن رﻳﺸﻪ واﺣﺪ دﻳﻜﻲ. –. ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ. (ADF). 2. و ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ. -. ﭘﺮون. (PP). 3.

اصل مقاله (280 K) - تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

ﻣﺤﺼﻮل در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ. آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ. ADF. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺮي. ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮده ......
ﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ دﯾﮑﯽ. -. ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ. (. ADF. ) ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد.

اصل مقاله (402 K)

ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ اﻧﺮژي ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ. دار اﺳﺖ . اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ...... ADF. )1. اﺳﺖ . در اﯾﻦ
آزﻣﻮن آﻣﺎره ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آزﻣﻮن دﯾﮑﯽ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑـﺎ ﮐﻤﯿـﺖ. ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﺪول ﻣـﮏ. ﮐﯿﻨـﻮن. 2. ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ. ﻣـﯽ. ﺷـﻮد
... ي زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري و آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﭘﺮون، در ﺻﻮرت. ﻣﺼﺪاق داﺷﺘﻦ
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ...

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی ...

27 سپتامبر 2016 ... ... واحد فیشر – دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون ریشه واحد فیشر- فلیپس ... [۳]–
Fisher – Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test(Fisher-ADF).

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

٢. ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻧﻤﺎﮔﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﮐـﺸﻮﺭ،. ﻳﮑـﻲ ...... ١(.
): ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻳﮑﻲ. ﻓﻮﻟﺮ. -. ﺗﻌﻤﻴﻢ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻧﺎﻡ. ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻭﻗﻔﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﮐﻤﻴﺖ. ADF. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ.

سازمان تجاری بین المللی داتیسPersianGulf - تحليل درمورد اقتصاد از ...

طبق مطالعات انجام شده، قیمت نسبی کالاهای سرمایه ای در کشورهای توسعه یافته، در ....
آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF ) برای جملات اخلال مدل های 1 و 2

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻛﺸﺶ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮ (

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ، ﻫﺎﺳﻤﻦ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻳﻜﻲ. ﻓﻮﻟﺮﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ADF. ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺟﺎﺭﻛﻮﺑﻮﺍ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﺖ ....
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺪﻝ. ADF. ﺩﻳﻜﻲ. ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. 141.14. 0.00. ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻫﺎ. PP.

ای ویوز ۸ نسخه کامل (Eviews Enterprise 8 ) - ویکونومی

26 سپتامبر 2014 ... آزمـون فرضیه در خصوص میانگین، میانه و واریانـس برای برابری این آماره ها با مقادیر
خاص و ... زمـانی، ای ویوز آزمون های ریشه های واحد ( شامل دیکیفولـر گستـرش یافتـه (
ADF) ، فیلـیپـس ... روشهای گشتاور های تعمیم یافته در ای ویوز :.

گریگور بابرودی، آنیک - چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی ...

به یک نتیجه قطحی در مورد تاثیر تورم بر رشد اقتصادی دست یافت و این مساله در
مورد هر ..... درجه انباشتگی متغیرهای مدل از آماره دیکی فولر تعمیم یافته). ADF. (
استفاده می ..... ( نتایج آزمون ریشه واحد )دیکی فولر تعمیم یافته( متغیرهای مورد
بررسی در.

شکست ساختاری: مورد مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران

:ﻫﺎ. آزﻣﻮن رﻳﺸ. يﻪ. واﺣﺪ؛ آزﻣﻮن ﻫﻢ. ﺟﻤﻌﻲ؛ رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي؛ ﺷﻜﺴـﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎري؛. ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ..... و
دﻳﻜﻲ. –. ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ. )ADF(. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺪاول. ﺗﺮﻳﻦ. روش. ﻫﺎي آزﻣﻮن اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ. 1. ﺳﺮي. ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ
اﺳﺘﻔﺎده .... واﺣﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن. رﻳﺸﻪ. ي. واﺣﺪ دﻳﻜﻲ. -. ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ و ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒ. يﻪ. اول.
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ.

Measuring and Analyzing the Shares of Economic Growth ... - arXiv

function and the results obtained from the Solow residual equation, the annual
...... ثابت باقی بماند. آزمون. های ريشه واحد نظیر ديکی. -. فولر تعمیم. يافته. 5 ....
خالصة نتایج آزمون. های پایایی انجام. شده برای اجزاءاخالل مدل مقیّد. نام متغیر. سطح.
ADF.

اصل مقاله (1516 K)

زاﻳـﻲ و اﺑـﺮ. ﺑﺮون. زاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﻫﺎي. آزﻣﻮن. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿـﺎي. 2 m ...... :
1. آزﻣﻮن. رﻳﺸﻪ واﺣﺪ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ. DF. و دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ADF. ﺑﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و ﺑﺪون روﻧﺪ.

آموزش ایویوز - اقتصاد: سایت تخصصی علم اقتصاد

26 آگوست 2014 ... پس باید اول دستور یافتن سری های زمانی معادله مورد نظرمان را بدهیم، یعنی باید .....
سلام دستور دیکی فولر تعمیم یافته در میکروفیت adf x هستش اما وقتی ... نتایج
آزمون مانایی من با دیکی فولر تعمیم یافته خ مختلف بودن. ..... سلام خسته نباشید
چطور می تونم نحوه مانا کردن جمعی متغیرها رو برای آزمون ریشه واحد انجام بدم.دانلود رایگان پروژه طراحی سایت خبری

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (1) پایه دهم

پاورپوینت کشور انگلستان

نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی اندیشه اسلامی1

دانلود تحقیق آشنایی با ورزش بیسبال(با توضیحات کامل)

پاسخ سؤالات آزمایش شناسایی کیفی توسط طیف IR

پرندگان زینتی

دانلود لایه های اطلاعات اقلیمی سراسر کشور برای محیط جی ای اس

مجموعه الگوریتم های انجمن قلب آمریکا AHAپوستر تکریم مادر باردار (حقوق مادران در زمان دریافت مراقبتهای قبل، حین و بعد از زایمان)

نمونه سوالات درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام از دروس عمومی دانشگاهها

پاورپوینت درس 10 از مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (کشور ما چگونه اداره می شود؟)

دوره آموزشی القای تجارب خارج از بدن در سه ماه

5- پروژه آماده فیش برداری: با موضوع بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و بزرگ - شامل 20 فیش با فرمت ورد (Word) و مجزا به همراه منابع

پاورپوینت درس 7 دین و زندگی پایه دوازدهم: بازگشت

فرم پرسشنامه ممیزی اطلاعات آپارتمان (فرم شهرداری)

دانلود نمونه پیشنهاد کوتاه معلمان ویژه کسب امتیاز در فرم های 120امتیازی در قالب ورد

فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد قرار داد احراز کارگزاری مشاوره انجام امور بازرگانی در چار چوب قرار داد ایجاد پروژه های بازار سازی ساماندهی پروژه های بازار یابی تنظیم مکانیسم فروش کالا و خدمات شرکت کار فرما در محدوده مطروحه در قرارداد ا

فرم های اداری و مالی

نامه درخواست استخدام در قالب فایل WORD و قابل ویرایش

طرح درس سالانه رشته ریاضی دوازدهم و یازدهم و دهم و یازدهم و دوازدهم انسانی و دوازدهم تجربی سال 97*98

قرارداد (اجاره يك باب پاركينگ )

مسجد 15

فرودگاه 9