دانلود رایگان

تحقیق و بررسی در مورد بودجه 46 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان بودجه چیستکلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته وسپس در سایر زبانها متداول شده معنی لغوی بودجه عبارت است از کیف چرمی,کیسه چرمی کوچک که صورت در

دانلود رایگان تحقیق و بررسی در مورد بودجه 46 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 55بودجه


46


صبودجه


چیست


تحقیق و بررسی در مورد بودجه 46 ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق و بررسی در مورد بودجه 46 ص – آدرس فرش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 55 بودجه چيست؟ كلمه بودجه از زبان فرانسه ريشه گرفته وسپس در ساير ...

تحقیق در مورد بودجه 46 ص (با فرمت word) – لول سوز

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل تحقیق در مورد بودجه 46 ص (با فرمت word) را
مشاهده ... تحقیق درباره بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها
...

تحقیق و بررسی در مورد بودجه 46 ص – توتال چیپ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 55 بودجه چيست؟ كلمه بودجه از زبان فرانسه ريشه گرفته وسپس در ساير ...

بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود ... - دانش حسابرسی

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر
... آزمون فرضيه هاي تحقيق، اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه جمع آوري شده است.
...... ب- سن: سن 8/36% از افراد مورد آزمون بین35-25 سال، 46% میان 45-36 سال،1/16%
...

بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت ...

هـدف از پژوهـش حاضـر، بررسـي تاثیـر گـزارش تفریـغ بودجه دیوان محاسـبات ... روایـی
آن از طریـق اسـاتید و افـراد خبـره و صاحبنظر مورد بررسـی قرار گرفته ومـورد .....
کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجه های سالیانه. 46 ..... 1363
بررسی مشکالت تهیهالیحه تفریغ بودجه در ایران"، جهاد دانشگاهی ، دانشگاه تهران،ص
104.

رﯾﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻮدﺟﻪ در - پرتال جامع علوم انسانی

[email protected] اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﻣﻮاﻧﻊ. اﺳﺘﻘﺮار. ﺑﻮدﺟﻪ. رﯾﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد در ... ﺑﻮدﺟﻪ. ای،. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ. ﺑﻬﺘﺮ. و. ﺑﻬﺒﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﺪﯾﺮان،. ﺑﺴﺘﺮ. ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ. ﺑﺮای. رﺷﺪ. و.
ﮐﺎراﯾﯽ. در ... ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . ﺑﻮدﺟﻪ. رﯾﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد. در واﻗﻊ. ﻫﻤﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ای
...... . . 46 - 26. ﻣﺮادی، ﺟﻮاد؛ وﻟﯽ. ﭘﻮر، ﻫﺎﺷﻢ؛ راﺿﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ و رﺿﺎ زارع. )1391(. "،. اﻣﮑﺎن.

تحقیق و بررسی در مورد بودجه 29 ص – مدل پروژه

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل تحقیق و بررسی در مورد بودجه 29 ص را مشاهده و
... ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 46 متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385 به خواست ...

ريزي عملياتي در بانک ملي بر موفقيت بودجه مؤثر بررسي عوامل

بررسي عوامل موثر بر موفقيت بودجه ريزي عملياتي در بانک ملي. 503. دش ... پژوهش،.
کمک به بهبود سياتم بودجه. ريدزي باندک ملدي بدا شناسدايي و. بررسد. ي .... ص م. ي.
دهد . يپ. ش. نيب. ي. محصوالت و. خدمات مورد ن. ازي. مشتر. ي. ان. اهداف هز. ي. نه ...... مقدار
آماره آزمون در سطح اطمينان. 31. درصد. هب. صورت يک. طرفه. مأخي. : آذر. و مومني .) 9. (. 46.
1/.

تحقیق و بررسی در مورد بودجه 46 ص|اِل اِی بی

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان تحقیق و بررسی در مورد بودجه 46 ص را
مشاهده می نمایید. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ

8 فوریه 2015 ... ص .59 -79. ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ. ﺑﻴﻦ. ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﺗﻌﻬﺪي. و. ﺑﻮدﺟﻪ. رﻳﺰ. ي. ﻣﺒﺘﻨﻲ. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ..... ﻫﺮ.
ﭼﻨﺪ در. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮاﻧﻊ. اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻮدﺟﻪ. رﻳﺰي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ...... 46. ﺗﺎ. ﭼﻪ.
اﻧﺪازه. اﺳﺘﻘﺮار. ﺑﻮدﺟﻪ. رﻳﺰي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد. در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. در. اﻳﺠﺎد. اﻧﮕﻴﺰه.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ص . 33 -50. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. و. رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺤﯿﻄﯽ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ. اﺳﺘﻘﺮار. ﺑﻮدﺟﻪ. رﯾﺰي. ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. در. اﯾﺮان.
دﮐﺘﺮ .... ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت وﺳ. ﯽﻌﯿ. در ﻣـﻮرد ﻧﺘـﺎ. ﺞﯾ. ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎ و. ﻨﻪﯾﻫﺰ. يﻫﺎ. ياﺟﺮا. ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ. ﻫﺎ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
. ا. ﻦﯾـ .... ﺑﺮرﺳﯽ و. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﭙﺲ اوﻟﻮﯾﺖ. ﺑﻨﺪي. ﺷﻮد . ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﻮدﺟﻪ. ر. يﺰﯾـ. ﻋﻤﻠ.
ﯽﺎﺗﯿـ ..... 14/46. درﺻﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺿﺎﻓﯽ داﺷﺘﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑ. ﯿ. ﻤﺎرﺳـﺘﺎن. ﻫـﺎي. ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ. ...

متن کامل (PDF) - فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

ص ص 53-84. ISC. نمايه در. بهار 1393 ... دانشگاه ارایه شود که هم بتواند بودجه مورد نیاز
هر برنامه و ردیف هزینه را تعیین کند و هم میزان ..... در این پژوهش با توجه به بررسي
ادبیات پژوهش و مصاحبه مستمر با خبرگان بودجه، از. میان تمامي آرمان هاي موجود ..... )46(.
)47(. )48(. )49(. )50(. )51(. )52(. )53( m ,m ,m ,m ,m ,m. 1 y... . ,y. . ,y .

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎ - فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ: 1) ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
... ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻰ - ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ. ﺷﺎﭘﺎ (ﭼﺎﭘﻰ) 2251-9092. ﺳﺎﻝ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ 1390. 31-56. . ISC
. ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺩﺭ ... ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮ ..... 46. (
ﺳﺎﺩﮔﻰ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ، ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ 7- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﻰ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ: ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺸﻤﻮﻝ).

ﻫﺎي ﻓﻮق ﮐﺮد ﺑﻮدﺟﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿ ﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺮان - نشریات علمی دانشگاه

ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿ ﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﮐﺮد ﺑﻮدﺟﻪ در ... 47. درﺻﺪ. ) ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ. /2(. 46. درﺻﺪ. ) و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ. /8(. 37. درﺻﺪ. ) ..... در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﻣﺮور ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳ. ﺎزﻣﺎن .... ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺗﻮﺳﻌﮥ ورزش
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ.

ﺳﺎزی ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﻧﺎﺟﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘ - نیروی انتظامی

22 دسامبر 2010 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزی ﺑﻮدﺟﻪ. رﯾﺰی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﻧﺎﺟﺎ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن. : دﮐﺘﺮ ﻗﺪرت. اﻟﻪ ﻃﺎﻟﺐ .....
ﺳـﺎزی. ﺑﻮدﺟﻪ. ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ..... 26-46. ،. ﺗﻬﺮان
ﺷﻬﺮ آﺷﻮب، ص. 98. GFS. -12. ﻋﺰﯾﺰی ،غ،. 1382. ، ﻓﺮاﮔﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ.

بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان - Afghanistan Research and ...

واحد تحقيق و ارزياىب افغانستان، مؤسسه مستقل تحقیقی مستقر در شهر كابل است كه
هدف ... محور، با توجه به نتایج بسیار حیاتی آن در مورد جنسیت و توسعه به ویژه
حکومتداری .... های تطبیق آن و نقاط ورودی اسرتاتیژیکی را به دقت بررسی می کند که
در ...... کمک های انکشافی رسمی، 46مالی عامه، اداره و بودجه سازی جنسیت محور
تاکیدمنایند.

مهم ترین چالش پیش روی تحقیق : کمبود بودجه یا ... - دانشگاه فردوسی مشهد

در این تحقیق در مورد چالش هایی که موضوع پژوهش و تحقیق در ایران و سایر ... اند،
عمدتاً یک یا چند موضوع را مورد بررسی و مقایسه با کشورهای درحال توسعه و توسعه
یافته قرار ..... 46/2. 56/2. 49/0. دانمارک. 39/2. 48/2. 55/2. 16/0. آلمان. 46/2. 54/2. 54/
2. 08/0 ..... در لایحه بودجه سال 1389»، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، بهمن 1388
الف، ص13.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰي - سازمان برنامه و بودجه

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻮدﺟﻪ. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ. ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ. اﺟﺮاي ﺑﻮدﺟﻪ. ﻣﺮاﺣﻞ. (. ﺳﯿﮑﻞ. ) ﺑﻮدﺟﻪ ... ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﺳﺘﺎد ... ﺑﺎزرﺳﻰ و رﺳﯿﺪﮔﻰ دﻗﯿﻖ و ﻧﻈﺎرت درﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال و اﺷﯿﺎء ﻣﻨﻘﻮ. ل و
... ﺗﺤﻘﯿﻖ. و. ﺗﺪوﯾ. ﻦ. آﺋﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. داﺧﻠﻰ. ﻣﺠﻠﺲ. ،). اﻋﻀﺎى. ﻣﺬﮐﻮر. در. ﺑﻨﺪ. )2(. ﺗﻮﺳﻂ. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن. ﻫﺎى. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
.... . ﺎل. 1351. ﺑﻮدﺟﻪ. ﻫﺮ. ﯾﮏ. از. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي. اﺟﺮاﯾﯽ. ﺑﻪ. ﺗﻔﮑﯿ. ﮏ. اﻋﺘﺒﺎرات. ﺟﺎري. و ...

مرکز پژوهشها - برگ نخست

عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1397 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل
کشور 10 .درآمدهای مالیاتی بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور6.شفافیت بودجه ...

تاثیر رشد مخارج دولتی بر رشد اقتصادی مطالعه موردی اقتصاد ایران

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮرﺷﺪ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان .... اﺳﺖ
ﮐﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ، اﻧﺪازه ﺟﺎری و ﻋﻤﺮاﻧﯽ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ... . ﺖ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ...... )
46/0(. *. اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ. داری آزﻣﻮن را ﻧﺸﺎ. ن ﻣﯽ. دﻫﺪ . d. در اول ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎﺿﻞ
...

33 ﺗﺎ7 ص / 1394 ﺑﻬﺎر / 20 ش / ﺷﺸﻢ ﺳﺎل / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. دﻫﮥ. 80. و ﺑﻮﯾﮋه ﺳﺎل. ﻫﺎي. 1381. اﻟﯽ. 1386. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺣﻘﻮق
ﺑﯿﻦ. دوره ..... ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﮔﺰارش. ﻫﺎ.

برند و بودجه شخصیت با بازاریابی فرآیندی تدوین راهبرد کننده مصرف

ص. 921. . 919. تدوین راهبرد. فرآیندی. بازاریابی. با. شخصیت. برند و بودجه ....
گرداند. یکی از متغیرهای مورد. بررسی در. تحقیق حاضر، شخصیت برند است. ...... 46.
Souba, W. W., Haluck, C. A. &Menezes, M. A. J. (2001). Marketing strategy: An.

بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی

هدف کلی پژوهش «بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت ..... ب-
سن: سن 8/36% از افراد مورد آزمون بین35-25 سال، 46% میان 45-36 سال،1/16% بین55
-46 ..... بر مبناي عملکرد و ارتباط آن با مدیریت هزینه"، حسابدار، شماره 203، ص 48-40
.

الزامات استقرار بودجه ریزی عملیاتی )مطالعه موردی: دانشگاه علوم ... - SID.ir

یکی از حدس هاي رایج در مورد اجراي ناموفق بودجه ریزي عملیاتی، ظرفیت پایین یا
توانایی .... پورزمانی و نادري)1391( در تحقیقی با عنوان »بررسی موانع استقرار
بودجه ..... کم و در 28/3306 درصد موارد به گزینه کم و در 46/67 درصد موارد به گزینه
متوسط و در ...

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل ...

این پژوهش سعی بر این دارد که با بررسی عوامل مؤثر بر رفتار ناکارآمد در سطوح
گوناگون (شامل پیچیدگی‌ کار، استقلال حسابرس، فشار بودجه زمانی و اهمیت مشتری)
به این سؤال ... اجرای پژوهش، با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار
گرفتند. ... سقوط انرو و پیامدهای آن بر حرفه حسابداری، حسابرس، دوره دهم، شماره 20، ص
46-53.

امکان جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی (مطالعه موردی ایران)

مطالعهی حاضر با در نظر گرفتن دادههای ایران در دورهی 1394-1357 به بررسی روابط
بین ... نفتی، بر روی درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، کسری بودجه و شاخص قیمتها
مورد بررسی قرار گرفته است. ... تحصیلدار به درآمدهای نفتی، فصلنامه اقتصاد
مقداری، دوره 11، شماره 4، ص 21-46. ... پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون
مازندران.

بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه ...

چکیده با توجه به هدف پژوهش حاضر پیرامون بررسی اثربخشی دولت بر نرخ تورم و ...
نتایج آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی، فرضیه خطی بودن را رد کرده
و ... الرحمان،1384، ص 206) که این امر خود نیز در کاهش نرخ تورم بیتأثیر نخواهد بود.
... یا کسری بودجه خود تأمین می‌کند که تا حدی مالیات تورمی و پدیده حق ضرب پول
ناشی ...

هزينه استاني.pdf1.6 - پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی

شاخص.های.تمركززدایی.هستند..در.این.پژوهش.جهت.پاسخگویی.به.سواالت.تحقیق.مبنی.
بر. .... اختیارات.در.جهت.توسعه.و.عمران.استان.ها،.در.قالب.بودجه.ساالنه.استاني.شامل.
منابع. .... هایي.كه.بدلیل.دخالت.دولت.در.بازار.بوجود.مي.آید.مورد.بررسي.قرار.خواهد.گرفت
..این. ...... معادل.1,46.درصد.و.بعد.از.آن.استان.های.قم.و.قزوین.با.1,52.و.1,63.درصد.
كمترین.

جدول

7 نوامبر 2007 ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ... ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ
ﺍﺯ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ. ﺍﺳﺖ .) ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ .... 1. ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، wi. ﺳﻬﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪ. ﺍﻱ ﮐﺎﻻﻱ i. ﺍﻡ، pi. ﻗﻴﻤـﺖ ﮐـﺎﻻﻱ i. ﺍﻡ، x.
ﮐﻞ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ p ..... ﺩﺭ ﺍﻟﮕـﻮﻱ ..... Econometrica 46:345-363.

کسری بودجه‌ی دولت و رشد اقتصادی کشور ایران « صفحات 1 تا 23»

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کسری بودجهی دولت بر رشد اقتصادی کشور
... شدهاست که به طور فزایندهای مخارج دولت افزایشیابد (سامتی و همکاران، 1387، ص
136). .... دیدگاه مرسوم نئوکلاسیک در مورد کسری بودجه بر این باور است که کاهش در
مالیات به ..... نظری و تجربی "، فصلنامهی پژوهشهای اقتصادی، شمارهی چهارم، صص 46-
25.

ﺑﯿﻨﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪی ﺍﻗﻼﻡ ﺻﻮ - بررسیهای حسابداری و ...

6 نوامبر 2006 ... . . 103. 85 . ﺳﻮﺩﻣﻨﺪی ﺍﻗﻼﻡ ﺻﻮﺭﺕ. ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ. ﺩﺭ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ .... ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﻃـﺮﺡ
و ﺑﺮﺭﺳـﯽ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ. ﭘﯿﺶ ..... ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺩو ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺯﯾﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ و ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. : .1.
ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ..... CPA Journal 45(December): 46-53. 29. Watts, R. L. ...

بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی ...

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود
مسئولیت ... بودجه ریزی عملیاتی با بهبود مسئولیت پاسخگویی مورد تائید قرار
گرفت.

بررسي عملكرد سود و زيان شركت هاي تعاوني استان تهران.pdf

،. ) 35. ﻣﺪﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ(ﺳﻮﺩ
ﻳﺎ. ﺯﻳﺎﻥ)ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ... ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮﺩ (ﺳﻮﺩ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ )ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺩﺭﺍﺳﺘﺎﻥ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ... . ) 46. ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﺭﺷﺪ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺯ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻣﺮﺩﻡ ... ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ، ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﻳﺰی ﻭ.

چارچوب مفهومی حسابداری دولتی قسمت چهارم ... - اداره کل حسابرسی

هدفهای سازمانها در نظام حسابداری مورد ... س ازمانهای دولتی و غیرانتفاعی با سیستم
... و طبقه بندیه ای بودجه ای در مصرف منابع .... در این تحقیق آنها دریافتند که در
دولتهای .... است، مورد بررسی قرار داده اند. ... 1389، دیوان محاسبات کشور، ص 46-16.

بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده ...

رابطه اقتصاد و جرم در نظریه پارسونز[9] (1951) هم قابل بررسی است. ... در حوزه
اقتصادِ جرم به علت تعدد تحقیقات موجود و تکثر عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، یک
...... با استفاده از مدل داده های تلفیقی: مورد سرقت»، مجله برنامه و بودجه، ش 95، ص 35-
81. ... علیه اموال در استان های ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، ش 46، ص 279
-398.

عوامل موثر بر کسری حساب جاری در ایران

شوک‌های قیمت نفت تأثیر مثبت و معنا‌دار بر مانده تراز حساب جاری داشته است. ...
رابطه مبادله و کسری حساب جاری استرالیا را مورد بررسی قرارداده و نتیجه گرفت که در
یک نظام .... در این تحقیق BD معرف کسری بودجه دولت بوده که به صورت اختلاف بین
درآمدها و ..... جاری تراز پرداخت‌های خارجی ایران، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 17، ص.113-
130.

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﻧﻴﺮﻭی ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی

ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ 10 ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ
... 1369، 129). ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ... ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺍﺣﻤﺪیﭘﻮﺭ (1371)، ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ.
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻓﻀﺎ، ﺑﻮﺩﺟﻪ،. ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ..... ﻧﻔﺮ (46/2 ﺩﺭﺻﺪ ) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺩﺭ.

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ و اﺛﺮات درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣ

30 آوريل 2015 ... ﻟﺬا ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ... ﻫﺎي
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و. ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري، ﻧﺮخ ﺗﻮرم و درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ... ص. 5. ).
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار در دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮزﯾﻊ. ﻣﺠﺪد درآﻣﺪ اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ... ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﺨﺎرج ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻮزﯾﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺷﻮد (ﺗﺎﻧﺰي و ...

« ﻧﻮآوري » و» ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ » ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﺎ ﮔﯿﺮي آن در

اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺮح در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮآوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﮐﻮر، ...... 46
. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. « ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. و». « ﻧﻮآوري. » و ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي آن در ﺑﻨﮕﺎه. ﻫﺎ. اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎ ﻣﯽ.

بررسی شیوه‌های ارتقای سطح علمی نیروها و دستیابی به دانش روز

نتایج به دست آمده نشان داد شیوه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی نیروها به طور کلی مورد
تأثیر و ... عدم کفایت و استمرار دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، عدم اختصاص بودجه به
منظور تأمین ... پژوهش به کار می‌رود و شامل توصیف و نتیجه‌گیری‌ است (کومار، 1374:
ص 49). ..... خدمات فهرستگان کتابخانه‌ها. 2/75. 8/70. خدمات کاوش بانکهای اطلاعات
علمی. 5/46.

بررسی و سنجش کارایی نظام مالیاتی ایران در برنامه های توسعه (رویکرد ...

در این تحقیق با استفاده از منطق فازی و با توجه به شاخصهای سهم درآمدهای مالیاتی در
کل ... خاتم الأنبیاء (ص)، گروه تخصصی شهید رجایی، قسمت امور پیمانها و رسیدگی،
زاهدان. .... بودجه سالیانه، بین 81 و 92.25درصد است یعنی در کشورهای مورد بررسی
دولتها در .... حالت را داشته است و پس از آن با روندی نزولی در سال 1377 به 46 درصد
رسید.

جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران (مورد: برنامه‌های ...

موضوعات مورد بحث عبارتند از: ضرورت رفع نیازهای اساسی بشر، توسعه پایدار ...
بررسی جایگاه توسعه پایدار در برنامههای توسعه به عنوان هدف اصلی تحقیق آن را .....
تحلیل سازگاری سرمایه گذاری در برنامه‌های توسعه ایران، مجله برنامه و بودجه 1384 ،
شماره 90. ... پایدار کشاورزی ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 5 ، سال دوم، ص
20-52.

رهیافت های مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی ها و روش بررسی شاخص ی ...

در زمینه تحلیل بودجه پژوهش. ی ... زمان شکل. گیری آن در دهه. 60. میالدی مورد. بررسی.
قرار خواهیم داد. سپس ب ... دستورالعمل فراسکاتی، تخصیص بودجه، اقتصاد علم. -1 ....
یندهای تحقیق و توسعه بر اقت. ص. اد. و رشد اقتصادی بستر اصلی شکل ...... 46. A
Review of the Indicators and Methods based on Frascati. Manual for Analyzing
the ...

معرفی برخی شاخصهای کیفیت نظام دانشگاهی برای استفاده در بودجه

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ..... ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪه. ،.
ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ده داﻧـﺸﻜﺪه ﺑ. ﺮﺗـﺮ در. اروﭘﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و در زﻣﻴﻨﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻴﺰ ارﺗﻘﺎ. ي .... ﺑﻪ . ﺆ. اﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ،. ﺿﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑ ..... واﺣﺪﻫﺎي درون داﻧﺸﮕﺎه، ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزﺷﻲ، ﻏﻴﺮآﻣﻮزﺷﻲ و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻣـﺸﺨﺺ. ﻛﺮ. ده اﺳﺖ .
46/6.

درآمد ناخالص ملی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به صورت نظری رفاه فرد یا جامعه را باید با استفاده از توابع مطلوبیت مورد سنجش ....
در بررسی تولید ناخالص ملی باید به این نکته اشاره کرد که تولید ناخالص ملی به دو
... طبیبیان، محمد؛ اقتصاد کلان، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، تهران، 79
، ص 74 و 56. ... محمدی، تیمور؛ اقتصاد کلان، برادران، تهران، 78، چاپ شانزدهم، ص 46.

بررسی رابطه تسهیلات بانکی و طرح های خود اشتغالی با استفاده از ...

این طرح در استان های گوناگون با پرداخت اعتبارات ارزان قیمت شکل گرفت زیرا ...
لذا لازم است مطالعات امکان سنجی و مکان سنجی طرح‌ها جهت دست‌یابی به اهداف، مورد توجه
بانک ها قرار گیرد. ... فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 46، صفحات 105-73.
... مجموعه مقالات همایش ملی بنگاه های زودبازده (تولید و اشتغال)، یاسوج. ... و ابراهیمی،
ص.

بررسی عوامل موثر بر اعمال رفتارهای ناکارآمد حسابرسان - فصلنامه ...

کند. هدف این تحقیق. بررسی. عوامل موثر بر. اعمال. رفتارهای ناکارآمد حسابرسی. می. ب.
اشد. ... ارزیابی عملکرد پایین بوده و یا تحت فشار بودجه زمانی هستند. همچنین مشاهده
..... بی مفاهیم مرتبط با حسابداری را مورد تایید و حمایت قرار داده. است. .... و به عالوه س
...... 46- Spector, P.E. (1988), “Development of the work locus of control scale” ...

بررسي‌ الگوهاي‌ تاثيرپذيري‌ مخاط‌بان‌ از محتواي‌ وسايل‌ ارتباط‌جمعي‌

فصلنامه مصباح شماره 46 17/6/83 ... با مط‌العه‌ و بررسي‌ نتايج‌ تحقيقات‌ و نظ‌ريه‌هاي‌
ارائه‌ شده‌ در اين‌ قرن‌ اخير در ... و حتي‌ بالاتر از قدرتهاي‌ مادي‌ است‌ كه‌ دولت‌ به‌ شكل‌ ارتش‌
، بودجه‌ و موسسات‌ اداري‌ در اختيار دارد. ... هر گروه‌ و قشري‌ خاص‌ از مخاط‌بان‌ به‌ دنبال‌
پيامهاي‌ مورد علاقه‌ و مربوط‌ به‌ ..... 7ـ باقر ساروخاني‌، جامعه‌شناسي‌ ارتباط‌ات‌جمعي‌، ص‌ .
100

اصل مقاله 2.54 MB

چنانچه پژوهش و تهیه مقاله، با استفاده از بودجه تحقیقاتی 7. موسسه ای انجام شده است،
نام ... )نویسندگان( مقاله برای بررسی کنندگان مکتوم خواهد ماند. مقاالت رسیده، پس ...

بررسی و برآورد وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح در افق 1404

مواد و داده‌های مورد نیاز این پژوهش در حوزه نظری با استفاده از نظریه‌‌های مرتبط با ...
فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 1(1)، 46-93. ... نتایج بررسی بودجه خانوار در
مناطق شهری ایران سال 1393، شهریور 1394. ... روزنامه شرق، پنجشنبه 19 مرداد 1391،
ص 8.

مرور نظام‌مند پژوهش‌های انجام شده در زمینه دانشگاه پیام نور - پژوهش در ...

این مقاله با هدف بررسی نظام‌مند مطالعات انجام شده در زمینه دانشگاه پیام نور، با استفاده
از ابزارهای جستجو، در پایگاه‌های الکترونیکی انجام شده است. ... را استخراج کرده و با
برنامه زمان‌بندی منظم، به انجام طرح‌های پژوهشی مورد نیاز اقدام کند ... تحقیقات علوم
رفتاری، دوره 10، شماره 4، ص 284-276. ... دوفصلنامه برنامه و بودجه، شماره 111، 183-
159.

اخلاق در پژوهش های بالینی

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد. ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎص ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ، دﻗﺖ در ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮدﺟﻪ و وﺳﺎﻳﻞ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. رﻓﺎه اﻋﻀﺎي ..... . ﺘ. ا.
داروﻧــﻤــﺎ. : اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده. اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از داروﻧﻤﺎ. اﻏﺮاق ﺷﺪه اﺳﺖ. )23(. ، وﻟﻲ
داروﻧﻤﺎ .... safety during clinical research. JAMA 2001; 285:1201-5. دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪون ﻋﺰﻳﺰي.
46 ...

بررسی مقاله «اصحاب پیامبر(ص)» | خبرگزاری فارس

11 دسامبر 2013 ... صفحه اصلی گروه · اقتصاد کلان و بودجه · تعاون و اشتغال · بورس · بیمه و ... خلاصه
ترجمه مقاله اصحاب پیامبر(ص) از دائرة المعارف لایدن ... آن‌گاه واژه انصار را به معنای
کمک به کسی که توسط دشمنش مورد .... و درایة‌الحدیث، ص46؛ خویی، معجم رجال‌الحدیث،
ج1، ص83 82؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج12، ص262ـ261).

ارتباط دریافت های غذایی با بیماری کبد چرب غیر الکلی - مجله دیابت و ...

13 آوريل 2015 ... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي. اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ. ،. 33. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد. ﺑﺎ. زﻧﮕﺮي ﮐﺎﻣﻞ و .... ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ، .... اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ..... 9. ﮔﺮوه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
: ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ. اي ﺗﺼﻔﯿﻪ. ﻧﺸﺪه، . ﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ..... No 46, Arghavan-e-Gharbi St., Farahzadi
Blv., Shahrak-e-Ghods, Tehran 19395-4741, Iran, Phone: +98 ...

1393 ﭘﺎﺋﯿﺰ ، 50 ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﮑﻦ، ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺼﻞ - وزارت راه و شهرسازی

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ روﻧﺪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﻃﯽ ﺧﻮ. اﻫﺪ
ﮐﺮد ... در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮك ﺧﺮوج از رﮐﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ...... ،ﯽ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ. ي.
اﻗﺘﺼﺎد. اي. ﯾ. ﺮان،. ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره. 21. ، ص. 46. - .17. -2. ﺗﻘﻮ. ،ي. ﻣﻬﺪ. ي. و ﻫﻤﮑﺎران ...... ﮔﺰارش
ﺑﻮدﺟﻪ. -. ﺧﺎﻧﻮار ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان. 10. -. اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي.

موانع موفقیت فعالیت‌های پژوهشی کاربردی (تقاضامحور) در دانشگاه ...

ریزی مورد تأکید است و در کجا بودن سیستم به شناسایی وضع موجود آن مربوط است. ...
نیک سیر، ۱۳۸۶، ص: ۵۵) و از نظر عملیاتی مطالعه ای است در جهت به دست آوردن دانش یا
... تحقیق و بررسی انجام شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۱) حکایت از آن
دارد ... محققان، موانع مربوط به قوانین و مقررات پژوهشی، موانع مربوط به بودجه تحقیقات
و.

درباره شورای نگهبان

از ميان مجموعه وظايف شوراي نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاري»، «تفسير قانون
اساسي» و .... دايمي، مصوبات آزمايشي، مصوبات مربوط به بودجه، عهدنامه ها و موافقت نامه
هاي بين المللي و. ... از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد
...». ...... اسلام، اعتراف به وحدانيت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن ...

ﯽ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳ - اقتصاد اسلامی - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ...

15 نوامبر 2012 ... ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﭘﯿﺶ. رو. ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﻋﻤﻠ. ﺎﺗﯿ. ﯽ. اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧ. ﯿ. ﺎزﻫﺎ. ي. واﻗﻌـ ...
ص. ؛)2. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ. ﺗـﺄﻣﯿﻦ. ﻣﺎﻟﯽ. ﮐﺴﺮي. ﺑﻮدﺟﻪ. ﯾﮑﯽ. از. ﻣﺴ. ﻞﯾﺎ. و دﻏﺪﻏﻪ. ﻫﺎي. ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ .... ﻣﻮر. د
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارداده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﻣﯽ. رﺳﺪ. ﮐﻪ. ﺑﯿﻊ. اﻟﻌﯿﻨﻪ. از. ﻧﻈﺮ. اﺳـﻼﻣﯽ. ﺑﺎﻃـﻞ. ﺑﻮده. ؛. در ..... 46. /4.
1438. /6. 10. -. 1449. 1366. /6. 1491. 0. /6. 1491. /6. 35. 11. /6. 24. /2.

ﺑﻨﺪي ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﻛﻴﻮي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ﻧﺴﺒﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ - فصلنامه اقتصاد ...

5 مارس 2010 ... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺻﺎدراﺗﻲ ﻛﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ . آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎر .... در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺻﺎدرات و واردات ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﻛﻴﻮي. ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ...

Measuring the Effect of Applying Purchasing Module of ERP on ...

18 دسامبر 2017 ... ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺟﺮاي. ﻣﺎژول ﺧﺮﯾـﺪ ... ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ... ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻨﮕﺎه. ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴـﺘﻢ. ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺷـﺪت. ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده. اﺳـﺖ. ،1[. ص. ]. 6. ﺳﯿﺴﺘﻢ ..... ﺑﻮدﺟﻪ.
Q3. اﻓﺮ. ﯾ. ﻨﺪﻫﺎ. ﺑﺮا. ي. ﺗﺒﺎدل. داﻧﺶ. ﻦﯿﺑ. اﻓﺮاد. Q4. ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ. ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺎن واﺣﺪﻫﺎ. Q5 .... 46/0.
54/0. Q28. Q29. Q30. 76/0. 49/0. 52/0. Q22. Q23. Q24. 66/0. 63/0.

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - روزنامه رسمی

9 آوريل 2017 ... ۳ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ....
آیین‌‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و ...... گزارش
تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. ....
ماده۳۷ـ به‌منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه ...

مقاله فرماندهي و كنترل - فصلنامه علوم و فنون نظامی

نقش سرمایه اجتماعی مدیران در ایجاد تحول سازمانی (مورد مطالعه: قرارگاه ... آماری تحقیق،
کارکنان ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا بوده و جهت .... مؤثر بر تحول
در این سازمان بررسی، اصلاح و تقویت شوند تا سازمان جوان پدافند هوایی بتواند ....
تخصیص بودجه به فرآیند و هدایت تا حصول نتیجه می باشد (یزدانی و همکاران، ۱۳۹۰: ۳۳
) ...

بررسی وظایف هیأت‌های امنا و نقش آن در استقلال دانشگاه‌های دولتی وابس

ص. 29-19. ،. 1386. ﺑﺮرﺳﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻴﺄت. ﻫﺎي اﻣﻨﺎ. و ﻧﻘﺶ آن در اﺳﺘﻘﻼل. داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي. دوﻟﺘﻲ. واﺑﺴﺘﻪ ...
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ واﺑﺴﺘـﻪ ﺑــﻪ وزارت ﻋﻠــﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت و ﻓﻨـﺎوري ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟـﺮا. ﺷﺪ ... ﻓﺮاد ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ .
ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﻴﺮي. : ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد در ﺗﺪوﻳﻦ آﺋﻴﻦ. ﻧﺎﻣﺔ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺎدة. 49 ... ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮدﺟﺔ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي. از
.... 1/46. ،. 3/38. و. 6/15. درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. (. اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ...

( روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ(ﻗﺴﻤﺖ اول

ص. ) .13. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ا. ز ﻣﻴﺎن
ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ... ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺎ وﻧﻴﺰ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺎن. اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ... در ﻃﺮح ﭘﺎﻧﻞ
ﮔﺮوه ﻣﻌﻴﻨﻲ از اﻓﺮاد در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ :ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ در دو ﻣﻘﻄـﻊ. زﻣﺎﻧﻲ و اﻋﻤﺎل
... ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ در آن دوره ﻣﻲ ﺳﺎزد و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﺎﺋﺪ وﺟﻮد دارد .»(. دواس. 1995. : ص. )46. 6
-2-.

ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮو - Aquatic Commons

17 مه 2015 ... و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي آن، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮ. ار دارد. ...... 78.
32. وﺛﻮق زﻣﺎﻧﻲ، اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن، ش. ، 4. 1364. ، ص. 50. 33. -. ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ...... 46. 2.3103.
1.36548. 59.10. 28. 7. ﺑﻮدﺟﻪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و آ. ﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ.

نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی در مرکز تحقیقات سازمان انتقال ...

هاي پژوهشي در مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران. دكتر غريب كريمي. 1 ... بررسي
و. اولويت. هاي نهايي مورد تصويب قرار گرفت . يافته. ها. در اين طرح. ،. از مجموع فرم.

نقش قناعت در بهره مندي از زندگي | معرفت اخلاقي

10 فوریه 2011 ... No.4, Fall 2010 علي حسين زاده* چكيده: اين تحقيق به نقش قناعت در زندگي مي‌پردازد.
... در روايتي پيامبر(ص) اكرم، از جبرئيل سؤال كرد: «ما تفسير القناعه؟ .... وقتي
ويژگي هايي كه فرد دارد با ارزش مثبت و منفي مورد قضاوت قرار .... مبني بر اين كه به
مرور زمان، روابط در زندگي اجتماعي بهتر خواهد شد.46 ... تنظيم بودجه.

ي ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ - فصلنامه مطالعات ...

13 ژانويه 2015 ... ﺗﻮان ﻣـﻮرد. ﺑﺮرﺳـﯽ. ﻗـﺮار .داد. ﯾﮑﯽ. از. ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﮔﺬاري. ،. ﻣﺘﻘﺎرن. ﯾﺎ. ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن. ﺑـﻮدن. اﺛـﺮ ... ﺗﺸﮑﯿﻞ
. ﻣـﯽ. دﻫـ .ﺪ. درآﻣـﺪﻫﺎي. ﻧﻔﺘـﯽ. ﻣﻨﺒﻊ. اﺻﻠﯽ. ﮐﻤﮏ. ﺎﻫ. ي. ﻟﺎﻣ. ﯽ. ﺎﯾو. ﻪﻧار. اﺎﻫ. .ﺖ. ﺑﺎﻨﺑ. ﯾاﺮ .... ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي (. 1392. ) ﻧﻤﻮدار. -5. ﮐﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ. (. ﻗﯿﻤﺖ. ﻫﺎ ...... 254. 80. -1/.
K. 39. -2/. 16. 2/. 10. -1/. EC. 19. 1/. 26. 0/. 46. 4/. TE. 83. 0/. 43.

پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانک های ...

پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانک های سپه ... که
مربوط به مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند مورد بررسی و مطالعه
قرار ...

فرآیند برنامه ریزی و حسابداری مدیریت

20 دسامبر 2016 ... و فرآینـد بودجـه ریـزی بـه ویژگـی هـای حسـابداری مدیریـت سـازمان هـای ایرانی مطالعه
..... متغیرهـای ارائـه شـده در بررسـی ادبیـات در تحقیق مورد بحث قرار گرفته شـده
اسـت. ..... تجارت خارجه و عمده فروشی. %46. 55. 9. 7. 6. 9. 24. صنعت به طور کلی. ....
حسـابداري وحسابرسـي، سـال یازدهـم، شـماره 37، پاییـز83، ص ص 121-146.

بسمه تعالي - انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران

تدریس دروس اصول حسابداری (1) و اصول کنترل و تنظیم بودجه دوره کارشناسی رشته
مدیریت خدمات بهداشتی .... «بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در بیمارستان های
کشور در سال 1386». ... نشریه بهداشت خانواده، سال سوم، شماره 9، تهران: بهار 1377، ص
46-34. ... ابوالحلاج مسعود، «مهارت های مورد نیاز دانشجویان رشته مدیریت بهداشت و درمان
».

عنوان مقاله: چکیده - فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

ندارند. هدف پژوهش حاضر اولويت بندی عوامل موثر بر هوشمندی استراتژيک در ..... بودجه
بندي بر اساس ماده يک قانون محاسبات عمومي کشور اين گونه تعريف4بودجه بندي ....
هوشمندي استراتژيک در شرکت ها مورد تجزيه و تحلیل و بررسي قرار گرفته است. در
..... 41. 48. 47. 21. هوشمندي مشتريان. 52. 53. 46. 45. 29. 19. 0. هوشمندي اقتصادي. 26.

چاپ این مقاله - مجله مدیریت اطلاعات سلامت - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ي ﺑﻮدﺟﻪ. ي. ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ،. ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺮر . )2. ﭼﮑﯿﺪه. ي ﻓﺎرﺳﯽ. : ﺷﺎﻣﻞ. (. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ،. روش ﺑﺮرﺳﯽ. ،. ﯾﺎﻓﺘﻪ
.... ﻣﻮرد. ﮐﻢ. ﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . در ﻣﻮرد ارﺟﺎع ﺑﻪ. ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ...... )4/46. درﺻﺪ. ) ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺮ اﺳﺎس داده. ﻫﺎي ﺟﺪول. 1. ، اﺳﺘﺎدﻳﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺳﻬﻢ ...... ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺻـ. ﻮرت. ﮔﺮﻓﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ.

آیین نامه شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های ...

(موضوع ماده 46 قانون نظام صنفی). تعاریف ... 5- بررسي وارائه پيشنويس بودجه،
ترازنامه و صورتهاي مالي اتاق ایران و اتحادیه های کشوری به اجلاس برای تصویب. 6-
پیشنهاد ... 8- تهيه و تنظيم دستور جلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به كميسيونها براي
بررسي و تحقيق. 9- تایید ... 16- ایجاد مراکز پژوهشی و آموزشی مورد نیاز اتاق ایران.
تبصره- ...

تحقیق و بررسی در مورد بودجه 29 ص|دابلیو اِی تی

تحقیق و بررسی در مورد بودجه 29 ص. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت
فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 46. متن کامل بخشنامه بودجه سال ...

تحقیق در مورد بودجه بندی بر مبنای فعالیت 18 ص – هاستینگ پروژه

تحقیق در مورد بودجه بندی بر مبنای فعالیت 18 ص .... شوندگی, مبانی, مبانی نظری
وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه و بررسی روشهای تأمین مالی, نظری, وپ, وپیشینه,
ونقد… ... تحقیق در مورد مجموعه دولتي گاوداري هنرستان شهيد بهشتي 46 ص 46,
بهشتي, ...

تحقیق درباره بودجه 46 ص – کاتالوگ پروژه

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل تحقیق درباره بودجه 46 ص را مشاهده و در صورت
نیاز آن را دریافت ... تحقیق در مورد بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری.

تحقیق درمورد بودجه 46 ص – کاتالوگ پروژه

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل تحقیق درمورد بودجه 46 ص را مشاهده و در صورت
نیاز آن را دریافت ... تحقیق درباره بررسي ويروسهاي DNA 54 ص لینک دانلود و…

نظر احمد خاتمی درباره رهبر آینده: هنوز کسی معرفی نشده است - آفتاب

11 ساعت قبل ... که این را هم به فضل خداوند پس از بررسی در کمیسیون تحقیق مشخص کردیم. در مسائل
روز هم امام راحل فرمودند که مجلس خبرگان تقویت رهبری است و من ...