دانلود رایگان

زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق دانشجویی

دانلود رایگان زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان فرمت : WORD تعداد صفحه :277

فهرست صفحه

تشکر وقدراني:5
فصل اول :7
زمين شناسي ساختماني و توضيحات اجمالي از معدن سرب راونج:8
چکيده :9
مشخصات وخصوصيات سرب :10
خصوصيات قابل توجه:10
تاريخچه 11
جداسازي:12
ايزوتوپ ها:12
مقدمه :13
تاريخچه راه اندازي معدن وکارخانه :16
زمين شناسي منطقه:17
ژنز کانسار سرب و نقره راونج:17
ذخاير سرب و روي راونج:18
تجهيزات و ماشين آلات معدن و کارخانه راونج :18
موادمصرفي کارخانه:19
موادشيميايي:19
آب:20
برق:20
سوخت:20
مواد و قطعات مصرفي:20
عکس:22
ميزان استخراج در سالهاي گذشته:23
مواد مصرفي آتشباري در معدن:24
موادمصرفي در کارخانه:24
توصيف فرايند:25
فلوشيت کارخانه:26
مشخصات خوراک و محصولات کارخانه :27
تعداد پرسنل:29
مقدمه:31
وضيعت آب و هوايي:32
شرايط زندگي:32
شمه اي در مورد سن زمين:32
اصول چينه شناسي در محيط هاي رسوبي:37
رخساره هايمحيط خشکي :37
رخساره هايمحيط دريايي:37
تقسيم محيط هاي دريايي از لحاظ شکل وعمق:38
تقسيم بندي محيط هاي زيستيدريايي:39
تقسيم بندي محيط هاي دريايي از نظر نوع رسوبات 39
تعيين سن سنگ ها در چينه شناسي:41
تعيين سن مطلق :44
روش سرب:45
پالوژئوگرافي و ارتباط چينه شناسي :45
روش مطالعات پالئوژئوگرافي:46
شناسايي محيط رسوبي:46
حدود حوضه هاي رسوبي :47
رخساره ها و ارتباط غير مستقيم با کوهزايي: 49
رخساره ها و ارتباط غير مستقيم آنها با آب و هوا: 49
مطالعات پالئوژئوگرافي: 50
فرونشستن کف دريا :51
حرکت قاره اي :51
دلايل چينه شنااسي: 51
دلايل ديرينه شناسي: 52
دلايل پالئومگنتيسم:52
واحدهاي چينه شناسي:52
پرکامبرين :58
تقسيمات پرکامبرين :60
تقسيمات و حدود دوران پالئوزوئيک:63
تقسيمات دوران مزوزوئيک:71
دوران سنوزوئيک:82
دوره کواترنري :87
زمين شناسي عمومي منطقه :88
حرکات دوران اول:90
حرکات دوران دوم :90
فعاليت ماگمايي: 93
فاز ماگماتيت دوران اول:93
فاز ماگماتيت دوران دوم:94
فاز ماگماتيت ترسير :94
فصل دوم :96
محيط زيست منابع معدني:97
مقدمه :98
منابع معدني:99
عموامل کنترل کننده دسترسي به مواد معدني :100
عوامل زمين شناسي:100
عوامل مهندسي:102
عوامل محيطي :103
مواد مصرفي و الگوهاي اقتصاد جهاني:105
دوران نوين مواد معدني در جهان:106
ژئو شيمي زيست محيطي منابع معدني:106
سرب :107
منابع آلودگي:108
بيمار هاي ناشي از قرارگيري در معرض سرب:113
علائم ناشي از آلودگي به عنصر:114
اثرات حاد:115
اثرات خوني:115
اثرات عصبي:115
اثرات کليوي:116
اثرات توليد مثلي:116
سرطان زايي:116
اثر سرب در آلودگي محيط زيست:117
تاثير سرب برسلامت انسان :118
راههاي ورود سرب به بدن :120
دستگاه گوارش :120
دستگاه تنفس :120
جذب از طريق پوست:122
اثرات زيان آور سرب بر بدن انسان:122
دفع سرب از بدن :122
معالعجه مسموميت هاي سربي :123
تاثير سرب در آلودگي :124
تاثير سرب در آلودگي خاک ها :125
تاثير سرب در آلودگي آب ها :127
تاثير سرب در آلودگي گياهان :128
روي:130
منابع آلودگي:131
بيماري هاي ناشي از قرار گيري در معرض روي:131
مسموميت حاد:134
مسموميت مزمن:135
مسموميت ژنتيک:135
مسموميت باروري:136
اثر ضد مسموميت:136
داده هاي مسموميت شغلي :136
درمان:136
سرب چيست:139
مسموميت سرب چگونه به وجود مي آيد:139
چه کساني در معرض مسموميت با سرب هستندو چه خطراتي آنها را تهديد مي کند:140
مسموميت با سربچگونه مشخص مي شود:141
آيا امکان اندازه گيري سرب خون در کشور وجود دارد:141
آلودگي سربي از کجا منشاء مي گيرد:142
راه هاي جذب سربدر بدن چيست:143
سرب خون در چه کساني بايد آزمايش شود:143
آيا مسموميتسرب درمان پذير است:144
براي حفظ سلامت خانواده از آلودگي سرب بايد چه کرد:144
سرب عامل خطر ساز در کودکان:145
مادران مي توانند ابتدا براي جلوگيري از ورود سرب به بدن کودکان اقدامات زير را انجام دهند:146
آلودگي محيط با سرب:146
اصول ژئوشيمي محيط زيست:147
مخازن ژئوشيميايي:149
ليتوسفر :150
هيدروسفر:150
اتمسفر:152
بيوسفر:153
چرخه هاي ژئوشيمايي :155
آلودگي طبيعي:156
آلودگي توليد شده به وسيله انسان:157
آلودگي اسيدي:159
درمان:162
نتيجه گيري:164
فصل سوم:167
اثرات زيست محيطي اکتشاف و استخراج و فرآوري موادمعدني:168
اثرات زيست محيطي اکتشاف موادمعدني:170
اثرات زيست محيطياستخراج مواد معدني:171
اثرات زيست محيطي فرآوري مواد معدني:177
نقش مهندسي فرآوري در کاهش خطرات زيست محيطي باطله هاي معدني:181
فاضلاب اسيدي چيست:182
روش هاي کاهش فاضلاب اسيدي :184
فرآوري و چگونگي تاثير آن بر فاضلاب هاي اسيدي:187
توليد سرب و نگراني هايزيست محيطي آن:194
آلودگي آلودگي محيط سرب:198
هشدارها:199
فصل چهارم:200
شيمي و آناليز سرب:201
مشخصات شيميايي:202
مقدمه :206
زمينه هاي تجربي و کيفي :206
رده بندي روش هاي تجزيه اي :207
روش هاي جداسازي :210
دستگاهوري در تجزيه:211
نگاه اجمالي:212
تبلور:212
تقطير :213
رسوب دادن :213
استخراج:214
کروماتوگرافي:214
انواع کروماتوگرافي:217
انتخاب بهترين روش کروماتوگرافي:220
کروماتوگرافيتبادليوني:222
رزين هاي متداول تبادليوني:223
خواص رزين ها :224
تبادل گرهاييوني معدني:226
انواع تقطير :228
تعادل بخار با محلول آزوئوتروپ:229
آناليز استريولوژيک کلومرول هاي کليه بدنبال:238
مقدمه:238
مواد و روش کار:240
چرخه هاي بيوژيوشيمياييو تعادل آب:246
روشهاي تجزيه آب سرب:246
نقش نمزارها در حذف فلزات از آب :248
فوايد ديگر نمزارها :253
ارزش هاي تجاري:256
منابع:257
فصل اول

زمين شناسي ساختماني وتوضيحات اجمالي از معدن سرب راونج


بنام خدا

چـکـيده
امروزه کليه مسائل مربوط به مهندسي پيوند عميق و تنگاتنگي را با موضوع حفاظت محيط زيست پيدا کرده اند و اين بحث علي الخصوص در زمينه علم معدنکاري نقش چشمگير و پررنگتري دارد.هر مهندس و يا هر کارگر فني که در معدن کار مي کند بايد نه تنها به توصيه هاي و متدهاي پيشرفته در جهت ازدياد توليد و راندمان کار توجه داشته باشد بلکه همواره در کليه شرايط و مسيرهاي منتهي به استخراج هر نوع ماده معدني بايد توجه کافي به محيط زيست را سر لوحه خود قرار دهد.
مساله حفاظت محيط زيست در عمليات معدن کاري چند سالي است که نظر متخصصان اين رشته را در کشورهايدر حال توسعه به خود جلب کرده است.در حالي که در کشورهاي در توسعه يافته وصنعتي اين موضوع يکي از مسائل روز آنها استو برنامه ريزان سازمان هاي اجرايي در اين زمينه مطالعات و تحقيقات وسيعي انجام داده اند و اين امر ناشي از اهميت موضوع مورد تحقيق مي باشد.پروژه حاضر ابتدا نگاهي کوتاه به بحران منابع معدني در جهان و در واقع ميزان موجوديت و امکان دسترسي در سال هاي آتي به اين منابع را با توجه به کنترل کننده هاي مختلف بررسي مي کند.و اما در فصل بعد مساله از زاويه ديگر و دقيق تري بررسي خواهند شدو در واقع نگاهي دارد به ژئوشيمي نياز و منابع معدني چرا که بسياري از مسائل زيست محيطي به فهم اصول پايه ژئوشيمي نياز دارد که برحرکت آلدوه کننده ها حاکم است.و در بخش ديگر نگاهي کلي ،اما تازه تري به اثرات زيست محيطي سه بخش عمده عمليات معدنکاري يعني اکتشاف ،استخراج وفراوري مواد معدني دارد.
اما در بخش زمين شناسي ساختماني معدن سرب روانج ابتدا نگاهي دارد به مشخصات عمومي معدن و سپس نگاهي دارد به بخش ها وتقسيمات و سازند هاو نوع زمين شناسي معدن سرب راونج ،و در مرحله بعد تاريخچه زمين شناسي وچينه شناسي در دوران هاي مختلف را مورد بررسي قرار مي دهيم.

مشخصات و خصوصيات سرب
سرب عنصر شيميايي است که در جدول تناوبي با نشان (پي بي) و عدد اتمي 82 وجود دارد.سرب عنصري سنگين ،سمي وچکش خوار است.که داراي رنگ خاکستري کدر مي باشد.هنگامي که تازه تراشيده شده سفيد مايل به آبي است اما در معرض هوا به رنگ خاکستري تيره تبديل مي شود.از سرب در سازه هاي ساختماني،خازن هاي اسيد سرب،ساچمه گلوله استفاده شده و نيز بخشي از آلياژهاي لحيم،پيوتر و آلياژهاي گدازپذير مي باشد.سرب سنگين ترين عنصر پايدار است.
خصوصيات قابل توجه سرب:
سرب فلزي است براق ،انعطاف پذير،بسيار نرم،شديدا چکش خوار و به رنگ سفيد مايل به آبي که از خاصيت هدايت الکتريکي پاييني برخوردار مي باشد.اين فلز حقيقي به شدت در برابر پوسيدگي مقاومت مي کند وبه همين دليل از آن براي نگهداري مايعات فرسايشگر (مثل اسيدسولفوريک) استفاده مي شود.با افزودن مقادير خيلي کم آنتيموان يا فلزات ديگر به سرب مي توان آن را سخت نمود.
کاربردها:
کاربردهاي اوليه سرب عبارت از سازه هاي ساختماني،رنگدانه هاي مورد اساتفاده در لعاب سراميک و لوله هاي انتقال آب کاخ ها و کليساهاي بزرگ اروپا در وسايل تزئيني،سقفها لوله ها و پنجره ها داراي مقادير قابل توجهي سرب هستند.اين فلز (در حالت عنصري) پس از آهن،آلومينيوم،مس و روي بيشترين کاربرد را دارد.موارداستفاده معمولي سرب عبارت است از:
در باطري هاي اسيد سرب،در اجزاي الکترونيکي،روکش کابل،لوله هاي سربي(اگر چه استفاده از اتصالات سربي در لوله هاي آب آشاميدني در دهه 90 در آمريکا قانوني بو،امروزه کاربرد آنچناني ندارد.) ،مهمات،درشيشه ها سراميک شيشه هاي سربدار،در رنگ ها(از سال 1978 در آمريکا و به تدريج از دهه 60 تا دهه 80 در انگلستان ممنوع شداگر چه رنگ سطوح قديمي مي توانست تا 50 درصد وزن از سرب باشد) آلياژها،ييوتر،اتصالات و مواد پر کننده دندان.همچنين در بام ها به عنوان درزگير براي محافظت در برابر باران مورد استفاده قرار مي گيرد.در گازوئيل (بنزين) به عنوان تترا اتيل و تترا متيل سرب براي کاهش صداي موتور کاربرد دارد.فروش بنزين سربدار در آمريکا از سال 1986 و در اتحاديه اروپا از سال 1999 ممنوع شد.
سرب يک ابر رسانا با دماي بحراني 95.265 و20.7 درجه سانتيگرادمي باشد.
تاريخچه :
به علت فراواني سرب (هنوز هم ان گونه است،تهيه آسان،کار کردن آسان با آن،اعطاف پذيري و چکش خواري بالا و پالايش راحت،حداقل از 7000 سال پيش مورد استفاده بشر مي باشد.در کتاب خروج به اين عنصر اشاره شده است.کيماگران مي پنداشتند سرب قديمي ترين فلز بوده و به سياره زحل مربوط مي شود.لوله هاي سربي که نشانه هاي امپراتوري روم را حمل مي کردند هنوز هم به کار مي رود.
در اواسط دهه 80 تغيير مهمي در الگوهاي پايان استفاده از سرب به وجود آمده بود.بيشتر اين تغيير ناشي از پيروي مصرف کنندگان سرب آمريکا از قوانين زيست محيطي بود که به طرز قابل ملاحظه اي استفاده از سرب را در محصولات به جز باطري از جمله گازوئيل،رنگ،اتصالات و سيستم هاي آبي کاهش داده يا حتي حذف کرد.
جداسازي:
سرب محلي در طبيعت يافت مي شوداما کمياب است.امروزه معمولا سرب در کاني هاي همراه با روي،نقره و بيشتر مس يافت مي شود وبه همراه اين مواد جدا مي گردد.ماده معدني اصلي سرب گالن است که حاوي 86.6 درصد سرب مي باشد.ساير کاني هاي مختلف و معمول آن سروسيت و انگلسيت مي باشد.اما بيش از نيمي از سربي که امروزه مورد استفاده قرار مي گيرد بازيافتي مي باشد.
سنگ معدن به وسيله مته يا انفجار جدا شده سپس آن را خرد کرده و روي زمين قرار مي دهند. از آن سنگ معدن تحت تاثير فرايندي قرار مي گيرد که در قرن نوزدهم در استراليا به وجود آمد.يک فرايند شناورسازي،سرب و ديگر مواد معدني را از پس مانده هاي سنگ جدا مي کند تا با عبور سنگ معدن،آب و مواد شيميايي خاص از تعدادي مخزن که درون آنها دوغاب هميشه مخلوط مي شود،عصاره اي به وجود آيد.درون اين مخزن ها هوا جريان يافته و سولفيد سرب به حباب ها مي چسبد و به صورتکف بالا آمده که مي توان آن را جدا نمود.اين کف (که تقريبا داراي 50 درصد سرب است) خشک شده سپس قبل از پالايش به منظور توليد سرب 97 درصد سينتر مي شوند.بعد از آن سرب را طي مراحل مختلف سرد کرده تا ناخالصي هاي سبک تر بالا آمده و آنها را جدا مي کنند.سرب مذاب با گداختن بيشتر به وسيله عبور دادن هوا از روي آن تشکيل لايه اي از تفاله فلز که حاوي تمامي ناخالصي هاي باقي مانده مي باشد تصفيه شده و سرب خالص 99.9 درصدبه دست مي آيد.
ايزوتوپ ها :
سرب به طور طبيعي داراي چهار ايزوتوپ پايدار است204 و206 و207 و208 .سرب 206 و207 و208 همگي پرتوزا بوده و محصولات پاياني زنجيره فروپاشي پيچيده هستند که به ترتيب در 235 و238 و 232 رخ مي دهند.
مقدمه:
محدوده مورد مطالعه معدن سرب راونج در استان مرکزي منطقه راونج بين قم و دليجان (30 کيلومتري شهرستان دليجان) بوده که در اين معدن زمين شناسي ساختماني آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
از نظر موقيعت جغرافيايي اين کارخانه در طول جغرافيايي 50 درجه و44 دقيقه و7 ثانيه ،در عرض جغرافيايي 34 درجه و 10 دقيقه و 18 ثانيه و در منطقه اي به ارتفاع 2115 متر از سطح دريا قرار دارد،دسترسي به کارخانه از کيلومتر 30 جاده آسفالته دليجان- قم از طريق جاده فرعي به طول 18 کيلومتر امکان پذير است.
از روستاهاي اطراف كارخانه مي توان به روستاي راونج (شکل 4-1) در 5 کيلومتري کارخانه اشاره کرد.كارخانه سرب راونج در منطقه کوهستاني قرار دارد كه از نظر آب و هوايي داراي تابستان هاي معتدل و زمستان هاي سرد مي باشد. تغييرات درجه حرارت سالانه متوسط بوده و از 20- درجه در فصل زمستان تا 30+ درجه سانتيگراد در فصل تابستان متغير است]1[.

به دليل مساعد بودن آب و هوا در اين مناطق روستاهاي اطراف كارخانه از سكنه قابل توجهي برخوردار مي باشند. قبل از راه اندازي معدن و كارخانه، مردم اين نواحي اغلب از طريق دامداري و كشاورزي امرار معاش مي كرده اند. در اين منطقه رودخانه هايي جريان دارد كه آب مصرفي در اين روستاها و نيزکارخانه از اين رودخانه تأمين مي شود. همچنين سد 15 خرداد در 20 کيلومتري کارخانه واقع شده است]1[.


نام ماده معدني: سنگ معدن سرب
[فلزي]
محصول: كنسانتره سرب و روي

بهار 1383
كارخانه سرب راونج در 30 كيلومتري شمال شرقي شهرستان دليجان و در استان مركزي قرار دارد. از نظر جغرافيايي، اين كارخانه در طول جغرافيايي50 درجه و 44 دقيقه و 7 ثانيه و در عرض جغرافيايي 34 درجه و 10 دقيقه و 18 ثانيه قرار دارد. با توجه به سولفيدي بودن كانسنگ معدن راونج، خط فرآوري اين كارخانه شامل سنگ شكن فكي، سرند ارتعاشي، آسياي گلوله ايي، هيدروسيكلون، سلولهاي فلوتاسيون و در نهايت تيكنر مي باشد. در حال حاضر با توجه به توقف عمليات استخراج ازمعادن منطقه، خوراك كارخانه از معدن انگوران تأمين مي شود كه در نتيجه محصول كارخانه كنسانتره سرب و روي مي باشد. اين واحد هم اكنون به عنوان زير مجموعه شركت سوژميران در سه شيفت كاري 8 ساعته مشغول فعاليت مي باشد. در نهايت محصول اين كارخانه شامل كنسانتره سرب با عيار 60-50 درصد و كنسانتره روي با عيار 24 درصد مي باشد.
استان: مركزي

راهنماي نقشه 250000/1: قم
راهنماي نقشه 100000/1: كهك

[UTM:0 , 0] [7,44,50 - 18,10,34]
فواصل از مكانهاي مشخص
مركز استان :
مركزي
شهر :
دليجان
فاصله:
30km
روستا :
راونج
فاصله:
5km
فرودگاه :
اراك
خط راه آهن :
تهران-اصفهان
سد :
پانزده خرداد
فاصله:
20km
درياچه :
درياچه سد 15خرداد
فاصله:
20km
جاده آسفالت :
دارد
فاصله:
18km
جاده مالرو :
دارد
فاصله:
5km
چاه :
دارد
فاصله:
محوطه كارخانه

خوراك كارخانه:
كانسنگ سرب

مدارفرآوري:
مدار فرآوري
4-1-2- تاريخچه راه اندازي معدن وكارخانه

كانسار سرب راونج از ذخاير قابل توجه سرب در ايران مي باشد كه عليرغم حجم كم ذخيره به علت عيار بالاي سرب و نيز وجود نقره از اهميت خاصي برخوردار است. ذخيره مزبور از ادوار گذشته در منطقه شناخته شده و آثار حفاري هاي قديم در امتداد رگه هاي پرعيارآن قابل مشاهده است. .
عمليات اكتشافي، طراحي، نصب و راه اندازي كارخانه تغليظ كانسار راونج در سالهاي قبل از انقلاب توسط شركت بلژيکي انجام شد. شرکت سوژميران بعنوان زير مجموعه شرکت بلژيکي در اين معدن فعال بود. بعد از انقلاب، بنياد شهيد اداره معدن و کارخانه را بر عهده گرفت كه پس از مدتي اين بنياد تصميم به واگذاري شرکت به بخش خصوصي نمود که در نهايت شرکت سوژميران تصميم به خريداري مجدد معدن و کارخانه نمود. عليرغم گذشت نزديك به 40-30 سال از راه اندازي معدن و كارخانه راونج در حال حاضر کارخانه با ظرفيت 270 تن كنسانتره سرب و روي در روز فعاليت مي نمايد. در شکل(4-2) نمايي از دفتر معدن نشان داده شده است]1
[.4-1-3- زمين شناسي منطقهمنطقه از سنگهاي دوران سوم، همراه با نفوذيهاي آذرين تشكيل يافته است و در برخي از نقاط منطقه معدني تاقديسهاي کرتاسه که تحت تأثير گسلها قرار گرفته اند به شدت خرد شده اند. کاني سازي سرب راونج در آهک توده اي و تشکيلات شيل دار قرار دارد.

4-1-4-
ژنز کانسار سرب و نقره راونج

کارشناساني که در موردکانسار سرب و نقره راونج، اظهار نظر کرده اند، منشأ هيدروترمال را براي آن در نظر گرفته اند. گروه بلژيکي نيز ضمن بيان عدسي گالن دار در دولوميت هاي با منشأ متاسوماتيک تشکيل شده، ژنز معدن را اپي ژنتيک رسوبي تخمين زده اند.

4-1-5-
ذخاير سرب و روي راونج

در جدول (4-1) جمع بندي ذخاير اکتشافات جديد در معدن سرب راونج ارائه شده است. با توجه به اين اطلاعات، ذخاير جديدي که در طي 3 سال مطالعه، گروه اکتشافي معدن بدست آورده اند، مجموعا بالغ بر 341200 تن با عيار 94/5 درصد سرب مي باشد. ذخايري که قبلا توسط گروه کارشناسان بلژيکي، اکتشاف و گزارش گرديده بود شامل 170000 تن با عيار 82/4 درصد سرب بود. در جدول (4-2) جمع بندي باقيمانده ذخاير، توسط کارشناسان بلژيکي برآورد شده است]1
[.
در نهايت مي توان گفت که معدن سرب راونج از سال 1375 داراي 500000 تن ذخيره با عيار 5/5 درصد سرب است که در حال حاضر عيار سرب معدن به 5/3 درصد کاهش يافته است
.

4-1-6- تجهيزات و ماشين آلات معدن و کارخانه راونج

در جدول (4-3) ماشين آلات موجود در معدن و نيز خودروهاي موجود در سال 1375ارائه شده
است. متأسفانه بسياري از اين تجهيزات به فروش رفته و در حال حاضر موجود نمي باشند. در شکل (4-3)

دريل واگن مورد استفاده در معدن سرب راونج مشاهده مي شود. همچنين در شکل (4-4) نمايي دور از معدن راونج ارائه شده است]


4-7- مواد مصرفي كارخانه
مواد عمده مصرفي در اين کارخانه عبارتند از:
الف- مواد شيميايي مصرفي در واحد فلوتاسيون
ب- آب
ج- برق
د- سوخت
ه- مواد و قطعات مصرفي در واحد سنگ شكني وآسيا
4-7-1- مواد شيميايي
مواد شيميايي مصرفي در اين واحد شامل اميل گزانتات پتاسيم و اتيل گزانتات پتاسيم به عنوان کلکتور و روغن کاج و آيروفين به عنوان كف ساز است كه در واحد فلوتاسيون مورد استفاده قرار مي گيرد. اميل گزانتات و كف ساز ها در مخازن آماده سازي، توسط آب رقيق شده و با غلظت مشخص مصرف مي شوند. به طور متوسط ميزان مصرف اميل گزانتات 300 سي سي در دقيقه مي باشد.
ميزان مصرف اميل گزانتات و كف ساز در ماه هاي مختلف سال 1369 به صورت جدول (4-46) مي باشد. در شکل (4-43) و (4-44) به ترتيب نمايي از اميل گزانتات جهت مصرف در سلول هاي فلوتاسيون و مخازن کلکتور و کف ساز مورد استفاده در خط فلوتاسيون مشاهده مي گردد]1[.

4-7-2-
آب
آب مصرفي اين کارخانه توسط يک حلقه چاه حفر شده تأمين مي شود. آب مورد استفاده در کارخانه بوسيله دو عدد مخزن آب با ارتفاع 4 متر و قطر 10 متر تأمين مي شود. در شکل (4-45) نمايي از اين دو مخزن در قسمت بالاي کارخانه آورده شده است. مقداري از آب مصرفي كارخانه از آب بازيابي شده در تيكنر كنسانتره تأمين مي شود.

4-7-3-
برق
برق مصرفي كارخانه و ساختمان هاي اداري و مسكوني و آزمايشگاه از برق اصلي تأمين مي شود. در جدول (4- 19) مقدار برق مصرفي در بخشهاي مختلف معدن و کارخانه ارائه شده است]1[.
4-7-4-
سوخت
سوخت عمده مصرفي در اين واحد گازوئيل است. به همين جهت 8 مخزن گازوئيل 20000 ليتري در کنار کارخانه وجود دارد که 3 تانك از اين مجموعه فعال مي باشد (شکل (4-46)).
از ديگر سوخت هاي مصرفي در اين واحد مي توان به نفت و بنزين اشاره كرد.

4-7-5-
مواد و قطعات مصرفي
مواد و قطعات مصرفي در اين واحد عبارتند از]1[:
الف- فك هاي سنگ شكن فكي، گلوله ها، آستر آسياها و توري سرندها
ب- پارچه فيلتر
ج- لاستيك نوار نقاله و سرندهانمايي از روستاي راونج در نزديکي معدن و کارخانه سرب راونج]1[
نمايي از دفتر معدن و کارخانه راونج]1

مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل فارسی نوکیاRM-1187 216 حل مشکل contact service

دفترچه راهنمای موتورسیکلت پالس NS200

حل‌المسائل شیمی معدنی میسلر-فیشر (ویرایش 5)

آشنایی با فیزیک بهداشت-سمبر

نمونه سوالات ازمون اتومکانیک درجه دو فنی و حرفه ای با پاسخ

جزوه ماشین های الکتریکی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر حلم زاده

طرح درس سالانه تمام دروس پایه اول ابتدایی

کتاب WASTEWATER ENGINEERING – METCALF & EDDY ویرایش پنجم

فایل صوتی هیپنوتیزم برای موفقیت تحصیلی و کنکور

دانلود فایل فلش concord+ X5 MT6580 مخصوص فلش تولز

پکیج برنامه هفتگی چندپایه اول تا ششم (2پایه و 3پایه و 6پایه)

تقویم سال 1357

جزوه آموزشی مدیریت بانکداری و بیمه

حسابداري مديريت دكتر نيكبخت

گزارش کارآموزی حسابداری در پست بانك

آموزش جامع حسابداری پیمانکاری ویژه بازار کار

خلاصه کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری سجادی

قالب پاورپوینت سمینار علوم سیاسی

پاورپوینت درباره عملیات انتحاری -77 اسلاید

دانلود کار تحقیقی با موضوع : حضانت 10 صفحه

ساده ساز آیین دادرسی مدنی

ساده ساز حقوق تجارت

قالب پاورپوینت زبان و ادبیات فارسی

دیوان صغیر اصفهانی

خلاصه کتاب تاریخ اروپا از 1815 تا بعد از جنگ جهانی دوم از لیتل فیلد

پاورپوینت درس عروض و قافيه دكتر سيروس شميسا

پاورپوینت فارسی کلاس پنجم درس اول: تماشاخانه

دانلود پاورپوینت ادبیات فارسی پیش دانشگاهی بخش سوم: ادبیات معاصر

موالی در خلافت حضرت علی

طرح درس ادبيات هشتم