دانلود رایگان

پروژه بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‌های تعاونی به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 289 صفحه

چکیده:
شناخت ماهيت حقوقي سهم و تبيين آن در بحث انتقال سهام قابل توجه مي باشد، در يک تقسيم بندي کلي در حقوق مدني، حقوق اشخاص بر اموال خويش به حق عيني و ديني تقسيم مي گردد. حق عيني حقي است که شخص به طور مستقيم و بي واسطه نسبت به چيزي پيدا مي کند و در مقابل، حق ديني يا حق شخصي حقي است که شخص ثالث نسبت به ديگري پيدا مي کند.
حال اين سوال مطرح است که آيا بايد سهام را جزء اموال و حقوق عيني دانست يا ديني؟
بايد گفت حقي که شريکان در شرکت هاي تجاري دارند طبيعت خاصي دارد و باساختمان هيچ يک از اين دو حقوق (حق عيني و ديني) يکسان نيست. بدون ترديد، سهامدار حقي بر اموال شرکت ندارد، زيرا اين اموال متعلق به شخصيت حقوقي است و بنابراين فرض، شخصيت حقوقي وجود ممتاز و مستقل دارد. ولي طلبکار شرکت نيز به حساب نمي آيند، چون سهم معيني از سود را مي برند و هنگام انحلال شرکت نيز اين اموال بين آنها تقسيم مي شود.
از مقايسه انتقال سهام با عقود و قراردادهاي مشابه اين نتيجه به دست مي آيد که انتقال سهام را نمي توان بيع يا نوعي تبديل تعهد و يا انتقال دين و طلب دانست. ماهيت پيچيده انتقال سهام، سبب مي گردد که قالب هاي حقوقي مذکور، براي توصيف انتقال کارايي مناسبي نداشته باشد به نحوي که تنها بعضي آثار انتقال سهام را مي توان در قالب هاي مزبور قرار داد.
در شرکت هاي تعاوني، انتقال سهام به اعضاء و غير اعضاء واجد شرايط، مجاز است، لکن اين عمل حقوقي موکول به موافقت هيأت مديره شرکت تعاوني مي باشد. گرچه موافقت هيأت مديره تاثيري در نفوذ عقد يا قرارداد انتقال سهام ندارد و صرفاً از موارد محدوديت کننده است.
موضوع انتقال در قرارداد واگذاري سهام، عبارت است از جنبه هاي مادي و غير مادي سهم که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم مي گردد.
انتقال سهام که عمدتاً بوسيله قانون و اساسنامه شرکت تعيين مي شود، داراي آثار حقوقي متعددي است، اهم اين آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل اليه و شرکت ظاهر مي شود؛
تکاليف انتقال دهنده به تسليم اوراق سهام و اسناد انتقال و اجراي حقوق و تعهدات ناشي از سهم و متقابلاً پرداخت قيمت سهام و اقساط پرداخت نشده ناشي از خريد سهم توسط منتقل اليه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاوني و الحاق منتقل اليه به شرکت از جمله اين آثار مي باشد.

مقدمه:
هر پژوهشي مسبوق به وجود سوالي است وهدف از پژوهش، يافتن پاسخ مناسب وعملي براي پرسش مطروحه است. بنابراين، پژوهشگر ابتدا بايد به صورت علمي سوال خود را مطرح وحدود وثغور آن را مشخص كند والا، نيل به مقصود مشكل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر يعني ماهيت سهم و نحوه نقل و انتقال سهام شركتهاي تعاوني لازم است ابتدا به بيان مسئله، اهميت موضوع واهداف آن بپردازيم وسپس، روش كار وفرضيات تحقيق وسوابق آنها ونهايتاً ترتيب فصول را بيان نمائيم

فهرست مطالب:
فصل اول
كليات
مبحث اول – معرفي و شناخت سهم
بند اول – تعريف سهم
الف- تعريف لغوي سهم
ب- تعريف اصطلاحي سهم
بند دوم- تعريف سهم در شركت تعاوني
مبحث دوم – اقسام سهم
بند اول – اقسام سهم از حيث آورده
الف- سهم سرمايه
ب- سهم انتفاعي
ج- سهم موسس
بند دوم - اقسام سهم از حيث مزاياي وابسته به آن
سهم از حيث مزاياي وابسته به آن
الف- سهم ممتاز
ب- سهم عادي
بند سوم-اقسام سهم از حيث سهولت انتقال
الف- سهم با نام
ب- سهم بي نام
مبحث سوم – مبنا و ماهيت حقوقي سهم
بند اول – مبناي حقوقي سهم
بند دوم – ماهيت حقوقي سهم
الف – نظريه عيني بودن ماهيت حقوقي سهم
ب- نظريه ديني بودن ماهيت حقوقي سهم
ج- ماهيت خاص سهم
فصل دوم
شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام
مبحث اول – شكل حقوقي انتقال
بند اول – مقايسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد‏هاي مشابه
الف – بيع
ب- تبديل تعهد
ج- انتقال دين و طلب
بند دوم – وضعيت خاص قرارداد انتقال سهام
مبحث دوم – شرايط عمومي انتقال سهام
بند اول – قصد و رضا
بنددوّم – ايجاب و قبول
فصل سوم
انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی
مبحث اول – انتقال سهام
بند اول: انتقال اختياري سهام
بند دوم: انتقال قهري سهام
مبحث دوم – موضوع انتقال
بند اول – سهم و جنبه مادي آن
1- گواهينامه موقت سهم
2- ورقه سهم و مندرجات آن
بند دوم: جنبه غير مادي سهم
بند سوم- قيمت سهام
بند چهارم: انتقال حقوق ناشي ازسهم
1- حقوق غير مالي
2- حقوق مالي
مبحث سوم- شرايط اختصاصي انتقال سهام در شركت ‏هاي تعاوني
بند اول – موافقت هيات مديره شركت تعاوني
بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شركت تعاوني
فصل چهارم
آثار حقوقی انتقال سهام
مبحث اول – انتقال مالكيت سهام
بند اول – حدود و قلمرو مالكيت سهام
الف – انتقال تعهدات ناشي از سهم
ب- انتقال حقوق و مزاياي ناشي از سهم
ج- انتقال قسمتي ازسرمايه شركت
مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل اليه
بند اوّل – وظايف و تكاليف انتقال دهنده
الف – تسليم اوراق سهام و اسناد انتقال
ب- اجراي حقوق و تعهدات ناشي ازسهم
مبحث سوم – وظايف و تكاليف منتقل اليه
بند اول- تاديه قيمت سهام
بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشي از سهم
مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شركت
بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شركت
بند دوم- الحاق منتقل اليه به شركت
نتيجه گيري و پيشنهادات
فهرست منابع و ماخذ
كتب، مقالات، تقريرات اساتيد و رساله ها

منابع و مأخذ:
الف- کتب
 1. آهنگران، جعفر، قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، چاپ سوم، تهران، موسسه فرهنگي شريف، تابستان 1377.
 2. اسكيني ربيعا، حقوق تجارت (شركت‏هاي تجاري) جلد اول، تهران، انتشارات سازمان مطالعه وتدوين علوم انساني دانشگاهها، 1375.
 3. اسكيني، حقوق تجارت، كليات معاملات تجاري، تجار و سازماندهي فعاليت تجاري، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، زمستان 1378.
 4. اسكيني، ربيعا، حقوق تجارت، شركت‏هاي تجاري، جلد اول، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، تابستان 1377
 5. افتخاري، جواد، حقوق تجارت، شركت‏هاي تجارتي، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1380.
 6. الماسي، نجادعلي، تعارض قوانين، چاپ اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1368
 7. امامي، سيد حسن، حقوق مدني جلد اول، چاپ هفتم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، 1370
 8. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد دوم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، 1375.
 9. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد سوم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلامي، 1375
 10. بازگير، يدا، موازين حقوق تجارت در آراء ديوان عالي كشور، چاپ اول، تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1378.
 11. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات مشعل آزادي ، 1357.
 12. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج.
 13. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1370.
 14. حاتمي، علي، دميرچيلي، محمد خزايي، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، چاپ اول، تهران، انتشارات خليج فارس، 1380.
 15. حسنی، حسن، حقوق تعاون، شركت‏هاي تعاوني، جلد اول، چاپ دوم با تجديد نظر، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، زمستان 1374.
 16. دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد 16، تهران، انتشارات چاپخانه دولتي ايران، 1337.
 17. ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت، جلد 2، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1375.
 18. شايگان، سيد علي، حقوق مدني، جلد اول، تهران، چاپخانه مجلسي، 1322.
 19. شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1368.
 20. عرفاني، محمود، حقوق تجارت، جلد 2، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاهي، 1371.
 21. عميد، حسن، فرهنگ عميد، جلد 2، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشارات اميرکبير، 1362.
 22. صقري، منصور، حقوق تجارت، تهران، بي تا، بي نا.
 23. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (اموال و مالکيت)، چاپ اول، تهران، انتشارات يلدا، 1372.
 24. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (عقود معين)، جلد اول، شرکت سهامي انتشار، چاپ هشتم، 1381.
 25. گلريز، حسن، بورس اوراق بهادار، تهران، انتشارات اميرکبير، 1374.
 26. نوبخت، يوسف، انديشه هاي قضايي، انتشارات کيهان، چاپ سوم، 1370.

ب – مقالات، تقريرات اساتيد و رساله ها
1- آذربايجاني، عليرضا، بررسي تطبيقي شركت‏هاي تعاوني و سهامي، درس حقوق تجارت پيش نياز، دانشگاه تربيت مدرس، دانشوري حقوق خصوصي، نيم سال اول، سال تحصيلي 77-1376.
2- اخلاقي بهروز، جزوه درسي حقوق تجارت 3، تهران، پلي كپي درانتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال تحصيلي 70-1369
3- اديب زاده، حسين، شركت‏هاي تعاوني، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي.
4- اعظمي زنگنه، عبدالحميد، حقوق بازرگاني، درس و تقريرات ، با سعي و اهتمام سهراب امينيان، چاپ سوم، بي نا، بي تا.
5- اعظمي غلامعلي، سهم در شركت‏هاي سهامي (رساله دكتري)، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1352
6- امامي، نورالدين، شركت در شرف تاسيس ، مجله كانون وكلاي دادگستري تهران، سال بيست و هفتم، پاييز 1354، شماره 132.
7- بورس، سهام و نحوه قيمت‏گذاري سهام شركتها، انتشارات معاونت سرمايه‏گذاري و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي، 1375.
8- تفرشي، محمد عيسي، تحولات حقوقي در نظام شرکتهاي سهامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، رساله دکتري (حقوق خصوصي) دانشگاه تربيت مدرس 1375.
9- حسنی، حسن، خروج از عضويت در شركت‏هاي تعاوني مسكن واعتبار ، مجله كانون وكلا، سال 26، شماره 129- 128
10- حسين زاده علي آبادي، جواد، اهليت شركت‏هاي تجاري، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، 1377.
11- حسيني تهراني، سيد مرتضي، سهام در شركت‏هاي سهامي مجله كانون وكلاي دادگستري، تهران، سال بيست و هشتم، پاييزو زمستان 2535، شماره 137-136.
12- خلاصه پيشنهادات دفتر تحقيقات و استانها درباره قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، كتابخانه مركزي وزارت تعاون.
13- دفترچه راهنماي ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي در ايران، تهران، اداره كل ثبت شركت‏ها و مالكيت صنعتي، بي تا.
14- دوستي، نصرت ا...، راهنماي ثبت شركت تجاري، موسسات غير تجاري، اختراعات و علايم تجاري، چاپ دوم، تهران، نشر حقوقدان، 1378.
15- فخاري، امير حسين، حقوق تجارت (شرکتها) جزوه درسي، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
16- کاشاني، سيد محمود، جزوه حقوق مدني 7، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 71-1370.
17- گوهريان خليل آباد، حميدرضا، نظام حقوقي تعاوني ها در حقوق ايران، پايان نامة دوره کارشناسي ارشد. دانشکده حقوق، و علوم سياسي، دانشگاه تهران، 1383.
18- مشکي سيروس، سهام ممتاز، رساله فوق ليسانس، دانشگاه تهران، 1354.


نقل و انتقال سهم


نقل و انتقال سهم در شرکت های تعاونی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس 6 کارگاه کارآفرینی ( خودشناسی )

بسکتبال

استفاده از الگوی بسیج در کشورهای فلسطین ، لبنان ، سوریه و عراق

خلاصه کتاب مشهور ایران از اغاز تا ورود اسلام از رومن گریشمن

پاورپوینت مدافعان حرم

پاورپوینت کشور سوئیس

دانلود پاورپوینت مکان یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )

تحقیق مهدی موعود

پاورپوینت زندگینامه مختار ثقفی

دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 2 (گوارش و جذب مواد) گفتار 4 (تنوع گوارش در جانداران)

دانلود لایه های رقومی استان کرمانشاه ( با فرمت شیپ فایل shp)

دانلود پاورپوینت دندانپزشکی جامعه نگر - 35 اسلاید

پوست بدون جوش مثل آینه.

رازهای بدنسازی

مقاله آشنایی با نانوکامپوزیت ها

Gamma ray spectroscopy_p.quittner

Radtoolbox - Radiological tool box

جزوه شیمی دارویی 1 دانشگاه شهید بهشتی

جزوه درمان شناسی 3 دانشگاه شهید بهشتی دارو درمان یا فارماکوتراپی 3

جزوه کارآموزی داروسازی دانشگاه شهیدبهشتی

دانلود کتاب فراورده های ترکیبی و درمان بیماری ها - فرمولاسیون ، کاربرد

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش با فرمت word-ورد 80 صفحه

جزوه چکیده دارو درمان 1و2و3

مقدمه ای بر فارماکولوژی

دانلود جزوه کارآموزی داروخانه شهری

جزوه فارماکولوژی برای رشته های پرستاری هوشبری و اتاق عمل

دانلود پاورپوینت ایمنی در آزمایشگاه آسیب‌شناسی(پاتولوژی)

کتابچه استانداردهای حدود مواجهه ACGIH 2011

تحقیق در موردپيشگيري و درمان بعضي بيماريها با ورزش

مجموعه شماره 1 فیلمهای آموزشی ایمنی