دانلود رایگان

پرسشنامه خود مراقبتی دیابت توبرت وگلاسکو (2002) - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه خود مراقبتی دیابت توبرت وگلاسکو (2002)

دانلود رایگان پرسشنامه خود مراقبتی دیابت توبرت وگلاسکو (2002) مشخصات فایل:
تعداد سوال:15

نوع فایل: word

روایی و اعتبار: دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

گارانتی بازگشت وجه: دارد ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه مشکل یا نارضایتی احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود)


پرسشنامه خود مراقبتی دیابت توبرت وگلاسکو (2002)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي

ﮔﯿﺮى ﺗﺼﺎدﻓﯽ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . اﺑﺰار ﮔﺮد. آوري داده. ﻫﺎ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت. دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ،.
ﻣﻘﯿﺎس. دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، ﻣﻘﯿﺎس. ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي. دﯾﺎﺑﺖ. CIDS. و ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران. دﯾﺎﺑﺘﯽ. ﮔﻼﺳﮑﻮ. و.
ﺗﻮﺑﺮت. ﺑﻮد . داده. ﻫﺎ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. ازﻧﺮم. اﻓﺰار spss. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ. (. اﯾﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ودوﺳﻮﮔﺮا. ) ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و. ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ دﯾﺎﺑﺖ در
ﺳﻄﺢ ...

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻨﻨ

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ. در ﺑﻴﻤﺎران. دﻳﺎﺑﺘﻲ. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﺎﺑﺖ ﻳﺰد. ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻟﮕﻮي اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺮوﺗﻲ ﺷﺮﻳﻒ آﺑﺎد. 1*. ، ﻧﻮﺷﻴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻨﻲ. 2 ..... ﺧﻮد
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ. : ﺳﺎزه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد. ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺎ. اﺳـﺘﻔﺎده از. ﻣﻘﻴـﺎس ﺧـﻮد. ﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲ دﻳﺎﺑـﺖ ﺗـﻮﺑﺮت و. ﮔﻼﺳـﮕﻮ. (
Toobert &. Glasgow). )20(. ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ . اﻳﻦ ﺳﺆال ﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣـﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ
...

عنوان پيشنهادي" خودمديريتي ديابت: همبسته هاي ... - روانشناسی معاصر

ﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ دﯾﺎﺑﺖ. 6. (. SDSCA. ؛. ﺗﻮﺑﺮت، ﻫﺎﻣﭙﺴﻮن و ﮔﻼﺳﮕﻮف. ،. 2000. ) و ﻧﯿﺰ ﺷﺶ ﮔﻮﯾﻪ ﻣﻘﯿﺎس.
ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دﯾﺎﺑﺖ ﭼﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ و در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . اﯾﻦ اﺑﺰار ﺷﺎﻣﻞ. 14. ﮔﻮﯾﻪ. 9( .... ﻫﺎﯾﯽ
اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻓﺮدي دﯾﺎﺑﺖ. 2. (. ﻫﺎﻣﭙﺴﻮن، ﮔﻼﺳﮕﻮ و ﺗﻮﺑﺮت. ،. 2003. ) ، ﻣﻘﯿﺎس
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ادراك ﺷﺪه درﻣﺎن. 3. (. اﺳﮑﯿﻨﺮ، ﻫﺎﻣﭙﺴﻮن. و ﻓﯿﻒ. -. اﺳﮑﺎو. ،. 2002. ) و ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎور ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
درﻣﺎن.

ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي - دانشگاه علوم پزشکی زابل

ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ دﯾﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮﮐﺮد ﮐﻪ. ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮى ﺗﺼﺎدﻓﯽ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
. اﺑﺰار ﮔﺮد. آوري داده. ﻫﺎ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت. دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ،. ﻣﻘﯿﺎس. دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، ﻣﻘﯿﺎس.
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي. دﯾﺎﺑﺖ. CIDS. و ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران. دﯾﺎﺑﺘﯽ. ﮔﻼﺳﮑﻮ. و. ﺗﻮﺑﺮت. ﺑﻮد . داده. ﻫﺎ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. ازﻧﺮم.
اﻓﺰار spss. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ.

ابت ی زنان‌مبتال‌به‌د ‌ی مراقبت خود ‌ی ها‌ رفتار ‌ی نیب ‌ش یپ )

این. مطالعه همبستگی پیش. بینی کننده در سال. 1334. بر روی. 488. زن مبتال به
دیابت بارداری مراجعه. کن. نده به مراکز بهداشتی. -. درمانی و درمانگاه. های مامایی وابسته
به دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد انجام شد . ابزار. گردآوری داده. ها. شامل پرسشنامه
اطالعات فردی، خود. مراقبتی بر. گرفته از مقیاس خالصه فعالیت. های خود. مراقبتی. )
SDSCA.

رابطه دانش دیابتی با عملکرد خودمراقبتی در ... - نشریه سالمندشناسی

آن، پرسشنامه مقیاس رفتارهاي خودمراقبتی توبرت گالسکو و همچنین پرسشنامه محقق
ساخته دانش دیابتی بود. در این مطالعه روایي و. پایایی پرسشنامه ها مورد تأیید قرار
گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب
همبستگی. پیرسون و رگرسیون خطی در محیط نرم افزار Spss 17 تجزیه و تحلیل
گردید.

ﺧﻮد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻟﮕﻮي ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ آﻣ

آﻣﻮزش. ﺧﻮد. ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ. و. ﺗﻐﻴﻴﺮ. رﻓﺘﺎر. در. ﻣﺮاﻗﺒﺖ. دﻳﺎﺑﺖ. ﻣﺤﺴﻮب. ﻣﻲ. ﮔﺮدد . اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ.
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ. اﻟﮕﻮي. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي. ﺑﺮ. ارﺗﻘﺎء. رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﺧﻮد. ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ. در. ﺑﻴﻤﺎران. دﻳﺎﺑﺘﻲ. ﻧﻮع. 2. ﺷﻬﺮ. اﺻﻔﻬﺎن
. ﻣﻲ ... ﮔـﺮوه. ﻣﺪاﺧﻠـﻪ. ﺑـﻪ. ﺗﻜﻤﻴـﻞ. ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. اﻗﺪام. ﻧﻤﻮدﻧﺪ . اﻫﺪاف. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي. در. اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺎ.
ﻣﻔﻬﻮم. ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ. ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ. در. ﭘﻴﮕﻴﺮي. ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ. و. ﺳـﻪ. ﻣـﺎه. ﺑﻌـﺪ. اﺑـﺰار. ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ.
دﻳﺎﺑﺖ.

بررسی وضعیت رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع 2 ...

مقدمه. : کنترل موفقيت آميز ديابت به طور عمده ای به. انجام. رفتارهای. خود مراقبتي
بيماران وابسته است. پژوهش. حاضر. با. هدف. بررسي وضعيت. رفتارهای خودمراقبتي.
در ... درصد در سال. 2002. برآورد شده. است. که پيش بيني مي شود تعداد بيماران
ديابتي در. ايران تا سال. 2030. ميالدی به بيش از شش مليون نفر. برسد .(3). ديابت.
متوسط. اميد.

های مراقبتي بیماران مبتال به دیابت بر اساس سبک - دانشگاه پیام نور

بیني رفتارهای خود. -. مراقبتي بیماران مبتال به دیابت بر اساس سبک. های.
دلبستگي و کانون کنترل سالمت: نقش تعدیل کننده جنس. منصوره نیكوگفتار. )
نویسنده مسئول ..... مـاده سـطح خـود. -. مراقبتی فرد را در انجـام تکـالیف مـرتبط بـا
بیمـاری. دیا. بت نشان می. دهـد. )تـوبرت و گالسـکو. ٣. ،. 1992. (. این پرسشنامه پ از
ترجمه بـه فارسـی ...

روایی و پایایی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماران دیابت نوع 2

ﺑﻮﺩ. ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ. ۱۱۲: ﻫﺎ. ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ. (۲. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ. ) ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ.
ﺩﻳﺎﺑﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ. ﺑﻮﺩﻧﺪ،. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ. ﺍﺯ .ﻧﺪ. ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ. ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳ. ﻫﺎﻱ ﺍﻝﺆ. ﻣﻘﻴﺎﺱ ﭘﺎﺳﺦ
ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﻪ . ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺍﺯ. ۴۰. ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﻭ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻱ. ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﺭ. (GSE). ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻱ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ. ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻮﻉ.

خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی شهر خرم آباد

و ﯾﮏ ﻣﻄﺐ ﻓ. ﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻏﺪد در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺧﺮم. آﺑﺎد ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﯿﺎس. ﺗﻮﺑﺮت. ﮔﻼﺳﮑﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران را در زﻣﯿﻨﻪ ....
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤـﺎران،. ﻃﻮل ﻣﺪت اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ دﯾﺎﺑـﺖ و ﻧـﻮع درﻣـﺎن درﯾـﺎﻓﺘﯽ. (. ﺧـﻮراﮐﯽ ﯾـﺎ. ﺗﺰرﯾﻘــﯽ. ) ﺑــﻮد . ﻗــﺴﻤﺖ
دوم ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﯿــﺎس رﻓﺘﺎرﻫــﺎي. ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺗﻮﺑﺮت ﮔﻼ. ﺳﮑﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ.

بررسي ارتباط بين خودکارآمدي درک شده و عملکرد خودمراقبتي در ...

مواد و روش ها: اين پژوهش توصيفي- تحليلي بر روي 100 بيمار مراجعه کننده به
درمانگاه ديابت بيمارستان امام خميني اروميه که به روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند،
انجام شد. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه مشخصات دموگرافيک، مقياس خود کارآمدي
ديابت CIDS* و مقياس خودمراقبتي بيماران ديابتي گلاسکو و توبرت بود. داده ها با
استفاده از ...

تاثیر آموزش رفتارهای خود مراقبتی بر کیفیت زندگی در بیماران ...

10 مه 2016 ... زمینه و هدف: دیابت. شایع. ترین. بیماری ناشی از اختالالت. سوخت. وساز. است. که در
صوورت عودم کرتورن ن،. می. توانود. باعو کواهک کیتیوت ز. نودگی در. مبتالیان. شود.
؛. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی. تأثیر. موزش رفتارهای خود مراقبتی بر کیتیت
زندگی در بیماران مبتال بوه دیابو. ت نوو دو انجو. ام گردیوده. است. مواد و.

ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧ

6 دسامبر 2010 ... ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ ﺍﺳﺖ. ﺭﻓﺘﺎﺭ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﺍﺭﻭ. ﺆﻲ ﻣﻳ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑـﻪ. ﺩﻟﻴـﻞ ﺁﺛـﺎﺭ
ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ. ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ. ﺍﺯ ﻫﺪﻑ. ﺍﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ... ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ. ٣٥٢. ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ. (ﻏﺮﺑﻲ. ﺷﻬﺮﺧﻮﻱ. ) ﻭ ﻭﺍﺟﺪ. ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻏﻴﺮ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎﻱ.

نظر كميته اخلاق پژوهشكده در مورد رعايت اصول اخلاقي در پژوهش - PLOS

در شروع مطالعۀ آزمودنیهای هر دو گروه پرسشنامه کیفیت زندگی، فرم کوتاه سبکهای
مقابلهای، مقیاس خود مراقبتی دیابت، پرسشنامه حمایت اجتماعی و پرسشنامه پذیرش و
عمل دیابت را تکمیل ...... نتایج 7 مطالعه نشان داد که این مقیاس از اعتبار و روایی
مناسبی برخوردار است و نسبت به تغییر حساس است (توبرت، گلاسگو و هامپسون،
2002).

بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی پرستار بهداشت جامعه برخود مراقبتی ...

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مداخله ی آموزشی پرستار بهداشت جامعه بر خود
مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه حضرت علی (ع) شهر
اصفهان انجام گرفت.معيارهاي ورود شامل بیماران دیابتی نوع 2 ... نحوه اندازه گیری
متغیر : پرسشنامه خلاصه فعالیتهای خود مراقبتی توبرت و گلاسکو. فاز کارآزمایی :
در این مطالعه ...

پرسشنامه خود مراقبتی دیابت توبرت وگلاسکو (2002)

پرسشنامه خود مراقبتی دیابت توبرت وگلاسکو (2002)

نقش پيش‌بين خودکارآمدی، باور به اثربخشی درمان و حمايت اجتماعی در خودم

ﻫـﺎي ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ دﯾﺎﺑـﺖ،. ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي، ﺑــﺎور ﺑــﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ درﻣــﺎن، ﺣﻤﺎﯾــﺖ. اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و راﺑﻄــﻪ. ﭘﺰﺷﮏ
. -. ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺎﺳﺦ .دادﻧﺪ. ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده. ﻫـﺎ. ﺑـﻪ روش ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ .ﭘﯿﺮﺳــﻮن و ﺗﺤﻠﯿــﻞ رﮔﺮﺳــﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧــﻪ
..... ﺷﺨﺼـﯽ دﯾﺎﺑـﺖ. 7. (. PMDQ. ) (ﻫﺎﻣﭙﺴـﻮن، ﮔﻼﺳـﮕﻮ و ﺗـﻮﺑﺮت،. 2003. )، ﻣﻘﯿـــﺎس اﺛﺮﺑﺨﺸـــﯽ
درﻣـــﺎﻧﯽ ادراك. ﺷـــﺪه. 8. (. PTES. ) (اﺳــﮑﯿﻨﺮ و ﻫﻤﮑــﺎران،. 2002. ) و ﻣﻘﯿــﺎس ﺑﺎورﻫــﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ.
درﻣﺎن. 9.

ارتقاء دانش - Vira Science

روش: در این مطالعه مقطعی 374 سالمند دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
مجری برنامه غربالگری شهر کرمان به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای وارد مطالعه شدند
. ابزار گردآوری اطلاعات در خصوص رفتارهای خودمراقبتی و پیشگویی کننده های آن،
پرسشنامه مقیاس رفتارهای خودمراقبتی توبرت گلاسکو و همچنین پرسشنامه محقق
ساخته ...

The Impact of Pictograph-Based Education on Knowledge, Attitude ...

8 دسامبر 2016 ... THE IMPACT OF PICTOGRAPH-BASED EDUCATION ON KNOWLEDGE,
ATTITUDE AND SELF-CARE. The Impact of ... care, fasting blood glucose and
HbA1c among patients with type 2 diabetes. Materials and methods: This ... ﺩﺭ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﺎﺑﺘ ﻰ ﻧﻮﻉ 2 ﺩﺭ ﺷﻬﺮ HbA1c ﺭﻭﻯ ﺁﮔﺎﻫﻰ، ﻧﮕﺮﺵ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻰ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻭ.

سوالات و پاسخ کنکور سراسری ریاضی فیزیک 10 سال اخیر - دانلود ...

دانلود رایگان فروشگاه جامع پروژه ، پاورپوینت و مقالات دانشجویی.

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - جمعی از نویسندگان - عمومی پیام نور ...

پرسشنامه خود مراقبتی دیابت توبرت وگلاسکو (2002) · فصل دوم،ادبیات ، پیشینه
پژوهش ،کارشناسی ارشد ،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های مدل اطلاعات-انگيزش-
مهارتهاي رفتاري (IMB) · پرسشنامه هوش معنوی ناصری · دانلود+پایان نامه+جو سازماني در
مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي · پرسشنامه رفتار خرید لوازم آرایشی زنان ...

کاهش وزن و کنترل قند خون - دکتر پورشریفی

به نظر میرسد در بیماران دیابت نوع دو، مصاحبهای انگیزشی گروهی و. آموزش گروهی ....
استرسی مرتبط با دیابت را کاهش دهند و موانعی که بر سر راه. خود مدیریتی وجود دارد از
میان برداشته و مهارتهای مقابلهای. خود را افزایش دهند. نتیجهی به کارگیری این
تکنیکها بهبود. مهارتهای مراقبت از ..... (هامسون، گلاسگو و توبرت ، ۱۹۹۰). در این
پرسشنامه هر ...

پروژه آماده ادیوس باغ و اسپرت (عاشقانه 26)

پاورپوینت درس21 تفکر و سواد رسانه ای دوره دوم متوسطه(من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم)

پنج استراتژی برای خروج از استپ وزنی در کتو

دانلود حل تشریحی تستهای صنعتی 1 عثمانی

پاورپوینت وظایف و اختیارات رئیس جمهوری

قالب پاورپوینت حقوق

مقاله جنسيت و نابرابري جنسيتي

دانلود پاورپوینت تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم درس 20 - ایران در مسیر انقلاب اسلامی

پاورپوینت (اسلاید) شرکت تویوتا

تحقیق درس همسرداری از پودمان همسرداری

دانلود پاورپوینت خط و دایره ریاضی پایه هشتم

کامل ترین پاورپوینت در مورد نیمه شعبان

پاورپوینت چیستی چرایی چگونگی آموزش عمومی هنر

سمینار مسائل شهری

طرح درس مخلوط و جداسازی مواد ، علوم هشتم

فیلم آموزشی مثال برای آزمون استقلال کای دو ( کای مربع)

پاورپوینت درمورد نشانه شناسي -نشانه هاي شايع اختلالات رواني-137اسلاید

پاورپوینت نحوه نشستن

سنجه های اعتبار بخشی میکروب شناسی +40 فایل کنترل کیفی و استاندارد سازی میکروب شناسی

پاورپوینت جریان های الکتریکی در فیزیوتراپی

کتاب Radiographic Pathology for Technologists زبان اصلی

کتاب آناتومی به زبان ساده دکتر نیکروش زبان اصلی

ارزیابی ریسک به روش FMEA برای جرثقیل سقفی

پژوهشکده زيست فناوري دام، طيور و آبزيان

پاورپوینت سازماندهی (درس اصول مدیریت خدمات پرستاری)

کتاب OET Nursing - Official OET Practice Book 1 سال انتشار (2018)

پمفلت کتواسیدوز دیابتی

پاورپینت تشریفات در رانندگی

دانلود پاورپوینت فرآیند پرستاری در بیماری آسم

پاورپوینت فرآیند آموزش به بیمار آرتریت روماتویید