دانلود رایگان

داده های GIS حوزه آبخیز آجی چای - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه فایل های GIS , RS(تخصصی ترین فروشگاه نقشه های سنجش از دوری و GIS در کشور)

دانلود رایگان داده های GIS حوزه آبخیز آجی چای این فایل فقط در نرم افزار ARC GIS قابل فراخوانی است


GIS


RS


Shapefile


نقشه


زمین شناسی


سنجش از دور


مدل رقومی ارتفاع


DEM


فروشگاه تخصصی GIS


دانلود نقشه GIS


حوزه های آبخیز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


داده های GIS حوزه آبخیز آجی چای - فایل های رایگان

داده های GIS حوزه آبخیز آجی چای. توسط mohsenjoseph · نوامبر 27, 2017. نوع فایل:
ASTER GDEM. قدرت تفکیک:27 متر. سیستم تصویر : جغرافیایی. سیستم
مختصات : درجه. نوع DEM: ماهواره ای. همچنین این فایل شامل شبکه آبراهه های این حوزه و
مرز حوزه می باشد. این فایل فقط در نرم افزار ARC GIS قابل فراخوانی است … دریافت
فایل ...

GISRS SAT داده های GIS حوزه آبخیز آجی چای

نوع فایل:ASTER GDEM. قدرت تفکیک:27 متر. سیستم تصویر : جغرافیایی.
سیستم مختصات : درجه. نوع DEM: ماهواره ای. همچنین این فایل شامل شبکه آبراهه های این
حوزه و مرز حوزه می باشد. این فایل فقط در نرم افزار ARC GIS قابل فراخوانی است.
اشتراک بگذارید: گزارش مشکل/شکایت. پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از
خرید ...

GISRS SAT نقشه های GIS حوزه آبخیز قوری چای آذربایجان غربی

نقشه های GIS حوزه آبخیز قوری چای آذربایجان غربی. حوزه آبخیز قوری چای یکی از زیر
حوزه ها و شاخه های اصلی زرینه رود (جغاتی) میباشدحداقل ارتفاع حوزه قوری چای در نقطه
خروجی و محل اتصال به زرینه رود حدود 1302 متر از سطح دریا و حداکثر ارتفاع آن در
مناطق کوهستانی 2382 متر می باشد. حوزه قوری چای عمدتا کوهستانی بوده و در داخل آن
حدود ...

H H H H - پژوهش های آبخیزداری

نشان داد كه از نظر آماري در سطح اعتماد 5 درصد اختالفي بين داده. هاي مشــاهده شده و محاسبه
شده وجود ندارد. لذا مي توان استفاده. از مدل بيالن آبي ماهانــه مذكور را براي برآورد رواناب
ماهانه حوضه. هاي فاقد آمار مشــابه توصيه نمود. حصــاري)1390( در تحقيقي در. حوضه
نازلو چاي اروميه با روش تورنت وایت- ماتر به صورت توزیعي. در محيط نرم افزار ارك
جي ...

شیپ فایل های حوضه آبریز رودخانه‌های دریاچه ارومیه - قرینه

شیپ فایل های حوضه دریاچه ارومیه - دانلود شیپ فایل های کامل حوضه آبریز رودخانه‌های
دریاچه ارومیه - این مجموعه شامل 18 لایه جی ای اس در یک فایل فشرده هست. ... اصلی آن،
جریان‌های مدیترانه‌ای است. رودهای عمدهٔ حوضه در نیمهٔ جنوبی آن قرار دارند و مهم‌ترین آن‌ها
آجی چای، زرینه‌رود، سیمینه‌رود، ... ۱۰٫ لایه شیپ فایل gis رودخانه های اصلی. ۱۱٫ لایه
شیپ ...

مدل سازی توزیعی و دینامیک بیلان آب حوزه آبخیز چهل چای در محیط ...

آﺑﺨﯿﺰﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده. ، دﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﺎﻣﻊ. ﺗـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ. ﻮزه. آﺑﺨﯿـﺰ ﭼﻬـﻞ. ﭼـﺎي. در ﻣﺤـﯿﻂ. GIS. و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﻧﻮﯾﺴـﯽ. ب ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرش، ذوب ﺑﺮف، ﺗﺒﺨﯿـﺮ و ﺗﻌـﺮق، رﻃﻮﺑـﺖ ﺧـﺎك،. ﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻼن
آب ... ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷـﺪه. آورد. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ. ﻣﻘﺪار. ﻣﺸـﺎﻫﺪ. ه ﺷـﺪه آن در اﯾـﻦ دوره. 22. ﻼن آب. ،. PCRaster. و
ﺳﭙﺲ ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ. ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ. اﮐﺜﺮ.
ﻣﺪل.

متن کامل (PDF)

9 فوریه 2015 ... اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل km. 35/77. و ﺟﺰ. ء ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻫﻜﺸﻲ آﺟﻲ. ﭼﺎي ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . اﻃﻼﻋﺎت. ﭘﺎﻳﻪ. ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر،
ﻧﻘﺸﻪ. 1:100000. زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺴـﺘﺎن. آﺑـﺎد،. ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ و. ﻧﺮم. اﻓﺰار ... ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ
ﻋﺪم ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻧﻴﻤﺮخ رودﺧﺎﻧـﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪ . داده. ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎي. ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻴﺐ.
ﺗﻬﻴﻪ. ﺷﺪه. ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﻪ. ﺑﺪﻳﻦ. ﺻﻮرت. ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪ، ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ زﻳـﺮ. ﺣﻮﺿﻪ. ﻫﺎي.

شناسایی عوامل موثرو پهنه بندی خطر زمین لغزش دربخش غربی حوضه ...

شناسایی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های موجود در یک حوضه و پهنه بندی خطر آن یکی
از ابزارهای اساسی جهت دستیابی به راه کارهای کنترل این پدیده و انتخاب مناسب ترین
و کاربردی ترین گزینه موثر می باشد. حوضه سرندچای در استان آذربایجان شرقی و در
ناحیه شهرستان هریس واقع شده و یکی از حوضه های فرعی آجی چای به شمار می آید.

SID.ir | محاسبه آب معادل از پوشش برفي با پردازش تصاوير سنجنده ...

سپس، در محيط نرم افزار ArcGIS ضمن بهره گيري از داده هاي نقطه اي ثبت شده توسط
ايستگاه هاي برف سنجي، ساير عمليات تحليل مکاني نظير: تبديل نقشه هاي
توپوگرافي آنالوگ به فرمت رقومي، ايجاد مدل ناهمواري ... كليد واژه: حوضه آبريز آجي چاي
، سنجش از دور، تصاوير MODIS، الگوريتم نقشه برفي، سطح پوشش برف، آب ذوب
معادل و GIS.

دکتر محمود عرب‌خدری | پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

بررسی اثر دوره بازگشت باران و الگوی آن بر فرسایش خاک دامنه ها در حوضه های آبریز(
مطالعه موردی: حوضه آبریز هشان). مجله علوم و مهندسی ... Sediment Yield Investigation
using Hydrophysical Model and GIS in Forest Watersheds. .... تحليل منطقه اي
سيلابها با استفاده از مدلهاي رگرسيوني چند متغيره ( كاربرد موردي در حوزه آبريز آجي
چاي).

وب سایت شخصی دکتر محمد حسين رضائي مقدم - دانشگاه تبریز

... رضائی مقدم محمدحسین، ولیزاده کامران خلیل، رستم زاده هاشم، رضائی علی، 1391/11/
02، ارزیابی کارائی داده های سنجنده MODISدر برآورد خشکسالی حوضه دریاچه ارومیه،
جغرافیا و پایداری محیط، 3، 37; رضائی مقدم محمدحسین، محمدی فر عادل، ولیزاده کامران
خلیل، 1391/11/09، آشکارسازی تغییرات کناری و شناسائی مناطق خطر رودخانه آجی
چای ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ GIS ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﯿﻼب در ﺷﺒﮑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳ

ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﯿﻼب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . در اداﻣﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ. آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎی ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
ﻣﺤﯿﻂ. HEC-GeoRAS. ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﭙﺲ از ﻣﺤﯿﻂ. GIS. ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ. HEC-RAS. اﻧﺘﻘﺎل داده. ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ....
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎی ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ، ﻧﺮﻣﺎب، ﭼﻬﻞ ﭼﺎی، اوﻏﺎن، دوغ و ﺣﺎﺟﯽ ﻗﻮﺷﺎن از. ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ
اﺻﻠﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود. اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه. اراﺿ. ﯽ آن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ در اﺳﺘﺎن. ﻫﺎی.

مجله پژوهش آب ايران، شماره 22 - Magiran

ارزيابي و مقايسه عملكرد روش هاي داده كاوي در تخمين شاخص كيفي SAR (مطالعه موردي:
رودخانه آجي چاي آذربايجان شرقي) .... رابطه اي كلي براي محاسبه نسبت عمق هاي مزدوج
انواع مختلف پرش در سطوح شيب دار ..... شبيه سازي هيدروگراف جريان در حوضه آبريز
جنگ، با مدل هيدروگراف واحد لحظه اي گاماي معكوس و بررسي روش هاي تخمين پارامترها آن

لینک سال نویسنده 62 81 84 81 62 62 83 83 77 83 81 83 80 80 81 81

بررسي و تحليل خشكسالي اقليمي حوضه آبريز آجي چاي با استفاده از نمايه. SPI . .
معصومه خلخالي .... تجزيه و تحليل و ارزيابي تغييرات کاربري و پوشش زمين با
استفاده از داده هاي سنجش از دور و سامانه. هاي اطالعات جغرافيايي در .... پيش بيني روند
خشكسالي هواشناسي با استفاده از سري هاي زماني در حوزه آبريز آجي چاي. ليال قنبرزاده.
85.

مقاله کنفرانس: پیش بینی سیلاب در حوضه آبریز اهر چای با استفاده از ...

سپس با مدل سازی و نوشتن فرمولهای مرتبط در محیط نرم افزار GIS نقشه پهنه بندی
ارتفاع رواناب و سیلخیزی منطقی تهیه گردید هدف از این پژوهش پیش بینی سلاب
رودخانه اهر چای با استفاده از روشهای ک شبکه عصبی مصنوعی ANN، حفاظت خاک
آمریکا SCS و GIS می باشد. برای این منظور از داده های سالانه اقلیمی و هیدرلوزیکی دو
ایستگاه اهرچ ...

بررسی میزان فرسایش در حوزه آبخیز دماوند به کمک GIS

تحقیق حاضر باهدف شبیهسازی رواناب حاصل از ذوب برف به کمک نروفازی و دادههای
اندازهگیری در حوزه آبخیز طالقان صورت گرفته است بدین منظور 38 تصویر سنجنده
مودیس مربوط به سالهای 2003 .... نفوذ پسابهای آجی چای، زهابهای اراضی کشاورزی و
روانابهای حامل عناصر آلاینده به آبهای زیرزمینی منطقه، کاهش کیفیت این آبهاه را فراهم
می آروند.

مرکز تبریز - درباره ما-اداره زمین شناختی و مخاطرات-سیروس اسماعیلی

نقشه حساسیت به فرسایش بخش غربی حوزه آبخیز آجی چای، شرکت لرزه ساخت
ساوالان، 1393. نقشه زمین شناسی حاشیه رودخانه ... 1390، استفاده از وارون سازی دادههای
سازوکار کانونی زمین لرزه برای مطالعه رژیم تنش لرزه زمین ساختی استان فارس:
پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم. منفرد، س.، زمانی، ا.،
اسماعیلی، ...

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮد روش ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي رﯾﺴﮏ ﻣ

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ داده ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﻮژي و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت. ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺣﻮادث ﺳﯿﻼﺑﯽ د. ر ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ اوﺟﺎن ﭼﺎي. (. ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ. /5. 562. ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ. ﻣﺮﺑﻊ
. ) ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻫﮑﺸﯽ رودﺧﺎﻧﻪ آﺟﯽ ﭼﺎي اﺳﺖ، ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر. 16
. ﻻﯾـﻪ. اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي ﻓﺎزي روﯾﻬﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ روش. C mean. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي داده ...

رزومه - آرش ملکیان - دانشگاه تهران

پهنه بندی کیفی آب های زیرزمینی با روش های زمین آمار(مطالعه موردی: دشت سبزوار)،
راضیه کیخسروی، کاربردی، دانشکده منابع طبیعی، 1393/03/19; بررسی وضعیت ...
منابع آب و ویژگیهای هیدرولوژیک حوزه آبخیز آجی چای، مجید کاظم زاده، کاربردی،
دانشکده منابع طبیعی، 1394/06/29; تعیین موثرترین شاخصهای بیوفیزیکی
بیابان زایی ...

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳ - دانشکده علوم جغرافیایی

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺷﮑﻞ زاﯾﯽ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺳﺪ (ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ رود
ﻧﺮﻣﺎب). ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ آﻫﻨﮕﺮي. اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻣﯿﻦ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ... ﺑﺮاورد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎرش ﻣﺤﺘﻤﻞ (P.M.P) ﺑﻪ روش ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ
و آﻣﺎري (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ آﺟﯽ ﭼﺎي). رﺿﺎ آرﺗﯿﺪار. ﺑﻬﻠﻮل ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان. 1 .... ﭘﺎﯾﺶ
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، داده ﻫﺎي RS و GIS. ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻮي زاده. ﭘﺮوﯾﺰ
ﺿﯿﺎﯾﯿﺎن.

ارزیابی عملکرد بهره‌برداری از سدهای حوضه آبریز ارومیه با رویکرد پویا

4 مارس 2016 ... تأثیر سیاست. های توسعه و بهره. برداری از منابع آب در حوضه آبریز رودخانه آجی چای.
در شرق دریاچه و اثرات آن بر. تراز آب دریاچه ارومیه را بررسی نمودند. نتایج نشان. دادند
که ساخت سد بر رودخانه آجی چای به. تنهایی تأثیر خاصی را. بر تراز آب دریاچه ندارد.
مؤمنی و همکاران. ) 1385. (، نیز با استفاده از رویکرد پویایی سیستم.

رزومه علمی آقای دکتر جمشید یاراحمدی - سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه
شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق
نباشد. مقالات کنفرانسی. ردیف, عنوان مقاله, عنوان کنفرانس, سال نشر. ۱, ارزیابی
اثر تغییر کاربری اراضی بر سیل خیزی در حوضه آبخیز صوفی چای · سومین همایش ...

سومین کنفرانس مدیریت منابع آب - Symposia.ir

بررسی علل نیازمندی برنامه های آموزش همگانی مدیریت تقاضای آب در حوزه کودک و
نوجوان ، به آگهی های خدمت عمومی تلویزیونی با قالب انیمیشنی ... بررسی عوامل موثر
در کیفیت آبهای سطحی بخش جنوبی حوزه آبخیز حبله رود با استفاده از داده های ماهواره
ای +ETM و GIS ..... پیش بینی وضعیت خشکسالی حوضه آبریز آجی چای(آذربایجان).

اصل مقاله

ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﺯُﻓﺖ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩ. ﻛﺎﺭﻭﻥ، ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺩﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ. ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻳﻜﺴﺮﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ
ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻳﺮﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ،. ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻜﻲ. ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎ، ﻣﺪﻝ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﻴﻼﺏ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺍﺩﻩ
...

ارزیابی برآورد رسوب با استفاده از روش‌های منحنی سنجه و شبکه عصبی ...

11 مارس 2015 ... ﻫﺎﻱ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ. ﺳﻨﺠﻪ ﺭﺳﻮﺏ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ. ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎﻱ. ۱۳۶. ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺩ. ﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﻮﺏ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺁﻥ ﻭ ﻫﻤ. ﭽﻨﻴﻦ
ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫـﺎﻱ. ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﺭ ﺭﺳﻮﺑﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﻍ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ..... ﺣﻮﺯﻩ. ﺁﺑﺨﻴﺰ.
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ. ﻓﺮﻳﻤﺎﻥ. ﻭ. ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ. ﺳﻨﺠﺶ. ﺩﺑﻲ. ﻭ. ﺭﺳﻮﺏ. ﺑﺎ. ﻍ ﻋﺒﺎﺱ. ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ. ﺁﺟﻲ. ﭼﺎﻱ. ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ. ﺷﺮﻗﻲ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼـﺒﻲ. ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ. ﺑـﺎ. ﻣﻨﺤﻨـﻲ. ﺳـﻨﺠﻪ. ﺭﺳـﻮﺏ. ﻧﺸـﺎﻥ.

مقالات - خانه - دانشگاه صنعتی شریف

به منظور تجزیه و تحلیل داده¬های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی محدوده مطالعاتی
از نرم افزار دیپ DIP استفاده شد. .... در این تحقیق روند جریان سالانه رودخانه¬¬های
زرینه رود، سیمینه رود، نازلوچای، گدارچای، آجی چای، باراندوز چای و زولاچای واقع در
حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال در سطح معنی داری
10، 5 و 1 ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﺪﻳﺎﺑﻲ ﻫﻴﺪروﮔﺮا

21 ا کتبر 2014 ... ﺷﻮد . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ. –. ﺗﻮزﻳﻌﻲ. WetSpa. ، روﻧﺪﻳﺎﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻞ در ﺣـﻮزه
آﺑﺨﻴـﺰ زﻳـﺎرت ﺻـﻮرت. ﮔﺮﻓﺖ . ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻣﺪل از داده. ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺌﻮروﻟﻮژي ﺳﺎﻋﺘﻲ از ﺳﺎل. 1386 ....
ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫﻪ، درﺟﻪ اﺷﺒﺎع ﺧﺎك و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎرش ﺑـ. ﻪ. ﺻـﻮرت. ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ ﻣـﺪل اﻳـﻦ اﺳـﺖ. ﻛﻪ داده. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن. ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ. GIS. ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ.

پایش ماهواره ای دریاچه ارومیه - سازمان فضایی ایران - سنجش از دور ایران

تامین کننده های اصلی آب دریاچه شامل، رودهای دائمی زرینه رود، تلخه رود (آجی چای
شهرچای، زولاچای، سیمینه رود، لیلان چای، نازلوچای، باراندوزچای، صوفی چای، قلعه چای،
آلمالوچای و اسکوچای هستند که از کوه های پیرامون دریاچه (سبلان و سهند، کوه های مرزی
ایران و ترکیه) سرچشمه می گیرند. اکوسیستم این دریاچه نمونه ای شاخص از یک حوضه
آبریز ...

استورجیس دات کام-روش ترسیم شیپ فایل خطوط منحنی میزان

17 ژانويه 2016 ... ... قبل شیپ فایل مرز و آبراهه یک حوضه آبخیز را تهیه نمودیم. در این جلسه، خطوط
منحنی میزان همان حوضه را ترسیم خواهیم کرد. دوستان، در نقشه های توپوگرافی، خطوط
منحنی میزان همان خطوط قهوه ای رنگ هستند و خطوط هم ارتفاع می باشند. برای تهیه شیپ
فایل خطوط منحنی میزان در روی نقشه ی توپوگرافی و نرم افزار GIS، بعد از ...

192 K - تحقیقات منابع آب ایران

ﮔﺰارش ﻓﻨﯽ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻼن ﻣﺘﻮﺳﻂ درازﻣﺪت درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﺎ. ﺳﺎل ﻫﺎی آﺑﯽ ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ. ﻧﻮر. اﻟﺪﯾﻦ آﯾﺮﻣﻠﻮ.
1،. اﺣﻤﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﺗﺮاﺑﯽ. 2. ﭼﮑﯿﺪه. دراﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻼن درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ. ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. آﻣﺎر ﺳﯽ
.... اﯾﻦ ﺣﻮزه درون. اﺮـﮔ. ﺑـﻮده. و رودﺧﺎﻧ. ﻪـ. ﻫﺎی زرﯾﻨ. ﻪـ. رود، ﺳ. . ﯿﻤﯿﻨﻪ. رود، ﻣ. ﻬﺎﺑـ. ﺎدـ. ﭼﺎی،. ﮔـ.
ﺎدارﭼﺎی،. ﺑﺎراﻧﺪوزﭼﺎی، زوﻻﭼﺎی، ﺷﻬﺮﭼﺎی، روﺿﻪ. ﭼﺎی، ﻧﺎزﻟﻮﭼﺎی، درﯾﺎن. ﭼﺎی،. آﺟﯽ ﭼﺎی،. ﻗﻠﻌﻪ ﭼﺎی و.
ﺻﻮﻓﯽ.

ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻼب در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﻬﻨ - پرتال جامع علوم انسانی

18 جولای 2015 ... ﯾﮏ ﻧﻘﺸـﻪ ﺧﻄﺮ ﺳـﯿﻞ را ﺑﺮاي اﯾﻦ. ﮐﺸـــﻮر ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ. ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ(. GIS. )ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .
ﻟﯿﻦ. 4. و ﻫﻤﮑﺎران(. 2000. ) ﭘﻬﻨﻪ. ﺑﻨﺪي ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ. ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎي ﺷــﻤﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ. BMPs ... 83x. ﻋﺮض
ﺷـــﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارد. ﺑﺮ. اﺳـﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻘﺴـﯿﻤﺎت ﮐﺸـﻮري. ،. ﺷـﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ داراي. دو. ﺑﺨﺶ (ﻣﺮﮐﺰي و
ﺧﺴﺮوﺷﻬﺮ) و. ﺷﺶ. دﻫﺴﺘﺎن (آﺟﯽ ﭼﺎي. ،. 1 -Liang Mohanty. 2 -Correia.

ﺑﻴﻼن آب در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﮔﺮﮔﺎن

4 سپتامبر 2007 ... ﮔﻠﺴﺘﺎن. دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب. ﮔﺰارش ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزي. ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب. ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي
ﻗﺮه ﺳﻮ. و. ﮔﺮﮔﺎن. ﺑﻴﻼن آب در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﮔﺮﮔﺎن. ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان. آذرﻣﺎه ... ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ
اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت از ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ. (GIS). در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ داده ﻫـﺎ. ،. ﺑﻬﻨﮕـﺎم ﺳـﺎزي داده ﻫـﺎ.

ارﺳﺒﺎران - ﻛﻠﻴﺒﺮﺟﺎي ارزﺷﮕﺬاري اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻮﺿﻪ

ﻬﺎﻴ. ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﺼ. ﺎوﻳﺮ. ﻣﺎﻫﻮاره ﻟﻨﺪ. ﺳﺖ. )
2002(. و. 2006(. و. ) 2008. IRS. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻮق ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎ. ﺞﻳ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ارزﺷﮕﺬار. ي ...
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ارﺳﺒﺎران ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﻮزة آﺑﺮﻳﺰ در ﺳﺪ ﻣﺸﺘﺮك. ﺧﺪا. آﻓﺮﻳﻦ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ .
ﺣﻮزة آﺑﺮﻳﺰ ارﺳﺒﺎران. (. ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ارس. ) ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود. 802. ﻛﻴﻠﻮﻣ. ﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﺘﻬ. ﻲ. اﻟﻴﻪ
.

اي ﻣﻮاد ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻮده ﺎﺑﻲ و ﭘﻬﻨﻪ ارزﻳ ﭼﺎي در ﺣﻮﺿﻪ

ﺣﻮﺿﻪ. ي آﺑﺮﻳﺰ اوﺟﺎن. ﭼﺎي در داﻣﻨﻪ. ي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮده. ي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳﻬﻨﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ.
ﻫﺎي ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﭘﺮﻳﮕﻼﺳﻴﺮ و رودﺧﺎﻧﻪ. اي، در داﻣﻨﻪ. ي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺗـﻮده. ي ﻛﻮﻫـﺴﺘﺎﻧﻲ، وﻗـﻮع ﺣﺮﻛـﺎت. داﻣ. ﻨﻪ ...
ﻫﺎي زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي و داده. ﻫـﺎي ﺳـﻨﺠﺶ از دور. (. ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. اي. ETM. ،. ) 2002.
و ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ. (. GIS. ) ﺷـﺎﻣﻞ ﻧـﺮم. اﻓﺰارﻫـﺎي. ARC/GIS. و. ARC/ ...

دکتر مهدی عرفانیان، دانشیار دانشگاه ارومیه - پرتال اساتید دانشگاه ارومیه

در طول مدت تحصیل، اساتید راهنمای اینجانب آقایان پروفسور Toshio KOIKE،
پروفسور Yang Kun، پروفسور Taikan OKI و پروفسور Shinjiro KANAE بودند.
محورهای پژوهشی اینجانب در پایان نامه ها و رساله های دکتری شامل هیدرولوژی و سنجش از
دور حوزه آبخیز، تحلیل خشکسالی، هیدرولوژی برف، آلودگی منابع آب و کاربرد علوم و
فنون نوین در ...

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﺿﻪ زﯾﻠﺒﺮﭼﺎى ﺶ ﯾ ﻤﺎ ﯿ ﺧﻄﻮط ﻫم ﭘ ﻦ ﯿﯿ ﺗﻌ GI

SCS. در ﻣﺤﯿﻂ. GIS. اﺳﺖ. ﻟﺬا ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻠﯿﻪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ، ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﻮط ﻫم ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در. GIS. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. از
ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﻮط ﻫم ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ. ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ زﯾﻠﺒﺮﭼﺎى ﻣﯽ. ﺗﻮان در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﺑﯽ ﻟﺤﻈﻪ اى ﺳﯿﻼب. ﻫﺎى ﺣﻮﺿﻪ ....
38. ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟي. واﻗﻊ. ﺷﺪه اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ زﯾﻠﺒﺮﭼﺎي ﺑ. ﺎ روﻧﺪ ﺷﺮﻗي. -. ﻏﺮﺑي از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي
زﻧﻮزﭼﺎي. و آﺟي. ﭼﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺣﻮﺿﻪ و در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ. ﻗﻄﻮرﭼﺎي ﻣي.

تغییر اقلیم در حوضه دریاچه ارومیه و فقدان مدیریت یکپارچه منابع آب ...

بعد از آن به ترتیب آجی چای و زرینه رود قرار می‌گیرند. " این سه رودخانه در مجموع ... بر
مبنای داده‌های مندرج در جدول، متوسط بارندگی در منطقه برابر 347/93 میلی متر می‌باشد.
در نمودار شماره یک نیز ... نمودار شماره 7 – مقایسه میزان بارندگی در ایستگاه‌های
هواشناسی مجاور دریاچه ارومیه - وزارت نیرو ، دفتر بررسی های منابع آب. علاوه بر سطح
دریاچه ...

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن واﺳﻨﺠﯽ و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣ - مجله مدیریت خاک و تولید ...

15 نوامبر 2013 ... از زﯾﺮﺣﻮزه. ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﮐﺎرون ﺷﻤﺎﻟﯽ. ) ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ . ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از. ﺳﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ داده. ﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎزﻓﺖ، داده. ﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ. (. CRU. ) و داده .... ﺳـﺎزي
رواﻧـﺎب و. رﺳﻮب اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ . ﻋﺎرﻓﯽ. اﺻﻞ و ﻫﻤﮑﺎران. (. 2012. ) ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ. اﻣﮑﺎن. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل.
SWAT. ﺑـﺮاي. ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي رواﻧﺎب و رﺳﻮب در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ. ﭼﻬﻞ. ﭼﺎي. اﺳﺘﺎن. ﮔﻠﺴﺘﺎن. ﻧﺘ،.

آرشیو مجله - انجمن آبیاری و آب ایران

بررسي تأثير باد بر توزيع مكاني برفانباشت در يكي از زيرحوضههاي كارون · تخمین
آبدهی و همگن بندی حوضه های آبخیز فاقد آمار شمال غرب کشور با استفاده از منحنی رشد
منطقه ای · تخمین عمق آبشستگی در محل پایههای پل با استفاده ازمدل ریاضی FASTER
مدلسازی منحنی مشخصه رطوبتی برخی خاکهای ایران با استفاده از توابع انتقالی ...

جستجوی نقشه های gis حوزه آبخیز شهرچای ارومیه | نوشا

متن نقشه های gis حوزه آبخیز شهرچای ارومیه مابین مطالب و اخبار صدها سایت و وبلاگ
معتبر فارسی جستجو و نتایج به دست آمده است. هیچ کدام از اطلاعات منتشر شده توسط
وبسایت نوشا ایجاد نگردیده و مطالب از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

مجموعه مقالات کاربرد GIS در علوم مختلف - پرتال مطالعات جغرافیایی ایران

۲, تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رسوب در حوزه ی آبخیز صنوبر(
شهرستان تربت حیدریه) ... ۴, کاربرد شاخص OIF در داده های سنجنده OLI وTIRS ماهواره
لندست ۸ درتهیه نقشه لیتولوژی مناطق مرکزی ایران ..... ۱۹۹, کاربرد GIS در محاسبه
میانگین بارندگی سالانه و تعیین همبستگی آن با عامل ارتفاع میانگین در حوزه
آبریز آجیچای.

بررسی شاخص‌ها و تهیۀ نقشه شوری خاک با استفاده از داده‌های سنجش از دور ...

منطقۀ مورد مطالعه دلتای آجیچای که در منطقه غرب شهر تبریز و شرق دریاچه ارومیه واقع
است، انتخاب گردید که از لحاظ کشاورزی و اکولوژیکی حائز اهمیت است. ... بررسی
شاخص‌ها و تهیۀ نقشه شوری خاک با استفاده از داده‌های سنجش از دور (مطالعۀ موردی: دلتای
آجی‌چای). مقاله 6، دوره 8، ... 1دانش‌آموخته کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه
تبریز.

ارزیابی تغییرات سطح دریاچه ارومیه به عنوان چالش عمیق زیست محیطی ...

11 نوامبر 2010 ... ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺳﺪﻫﺎ. ،. ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي ﺑﯽ. ﻣﻬﺎﺑﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ در. ﺣﻮﺿﻪ.
آﺑﺮﯾﺰ. درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ. ،. زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺑﺤﺮان وﺳﯿﻊ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ/ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ....
رادﯾﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي و اﺳﺘﺨﺮاج داده. ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي. Envi. و. ArcGIS. ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري. SPSS. و. Excel. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

انجام پایان نامه پایان نامه:ارائه موضوع - عناوین و موضوعات پایان نامه های ...

م‍دل‍س‍ازی‌ ه‍ی‍درول‍وژی‍ک‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍خ‍ی‍ز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ه‍ای‌ م‍اه‍واره‌ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ح‍وض‍ه‌
آب‍خ‍ی‍ز ن‍ک‍ارود - زی‍ر ح‍وض‍ه‌ ل‍ک‍ش‍ا. ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ GIS در
م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ ، ت‍وزی‍ع‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍ر
م‍ه‍اب‍اد. پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌. ارزی‍اب‍ی‌ ف‍رس‍ای‍ش‌ و
ت‍ول‍ی‍د رس‍وب‌ ...

اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ...

18 ا کتبر 2016 ... به عنوان نمونه روي رودخانه آجي چاي به تنهايي تعداد 22 سد احداث شده كه كل آب شيرين
موجود را جمع آوري ميكند رودخانه "آجي چاي " ، "سيمينه رود " و " زرينه رود " تامين كننده ...
نكته مهمي كه تاثيرگذاري اين عامل در بيلان آبي درياچه را بيشتر ميكند، آن است كه
زمان بهره برداري زيادتر از چاهها در تمام سطح حوزه آبريز منطبق بر دوره هاي ...

ارزیابی فعالیت‌های زمین ساختی حوضه‌های آبریز دامنه جنوب غرب ارتفاعا

[email protected]. ارزیابی. فعالیت. های. زمین ساخت. ی. حوضه. ها. ی
آبریز دامنه جنوب غرب ارتفاعات سبلان. با استفاده از اختصاصات ژئومورفولوژیک .....
ی آبریز بیوک چای،. آغمیو. ن، رازلیق ،تاجیار و قوری چای. )آقامعلی چای( از زیر. حوضه.
ها. ی آجی چای. می. شود. جنس سازندهای زمین شناسی منطقه عمدتا ولکانیکی متعلق به
ائوسن ...

925 K

28 دسامبر 2010 ... ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ داده. ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﺑ. ﻪ. ﻛﺎر ﻣﻲ. رود . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﺪل. ﻫﻴﺪروﮔﺮاف. ﻫﺎي واﺣﺪ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻣﺨﺰن. (
. GUHR. ) ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻟﻴﻘﻮان در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳـﻦ ﻣـﺪل ﺑـﺮ ..... ﺣﻮﺿﻪ
آﺑﺨﻴﺰ ﻟﻴﻘﻮان ﻳﻜﻲ از ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺟﻲ. ﭼـﺎي ﺑـﻮده و. در داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮ. ه ﻫﺎي ﺳﻬﻨﺪ،. درﺟﻨﻮب ﺷـﺮق ﺷـﻬﺮ
ﺗﺒﺮﻳـﺰ واﻗـﻊ. ﺷــﺪه اﺳــﺖ . اﻳــﻦ ﺣﻮﺿــﻪ از ﻧﻈــﺮ ﻣﺨﺘﺼــﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺎﻳﻲ درﻃــﻮل. ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ.

داده های GIS حوزه آبخیز آجی چای – کالا مشهد

28 فوریه 2017 ... نوع فایل:ASTER GDEM. قدرت تفکیک:۲۷ متر. سیستم تصویر : جغرافیایی.
سیستم مختصات : درجه. نوع DEM: ماهواره ای. همچنین این فایل شامل شبکه آبراهه های این
حوزه و مرز حوزه می باشد. این فایل فقط در نرم افزار ARC GIS قابل فراخوانی است ...

وضعیت سنجش از دور در ایران و جهان - آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

داده های ماهواره ای موجود بصورت دو پوشش کامل سراسری از داده‌های لندست(TM & ETM) و
یک پوشش سراسری داده های رادار و بطور پراکنده داده های اسپات و کاسموس می‌باشد.
بررسی‌ها در ... ج) بررسی دورسنجی حوضه آبریز آجی‌چای به منظور بهره برداری بهینه از
آب پشت سد شهید مدنی(همکاری با شرکت قدس نیرو). د) همکاری ... فعالیت‌های مرتبط با
GIS:

مجموعه مقاله های پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب ...

10 ژوئن 2012 ... برآورد شدت فرسایش ویژه با مدل ژئومرفولوژی کیفی، با استفاده از روش تحلیل
سلسله مراتبی (مطالعه موردی : حوزه آبخیز هرزند چای) · بررسی تاثیر کاربری اراضی و
... ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت امامزاده جعفرگچساران با استفاده از مدل
DRASTIC و تکنیک های GIS ... ارزیابی کمی داده های آب زیرزمینی دشت جیرفت

Resume (CV) of MR. Doctor Jamshid Yar Ahmadi

2, ارزیابی فرایند های موثر در پیدایش جریانات واریزهای و تاثیر آن بر سازه های
هیدرولیکی با استفاده ازGIS(مطالعه موردی : حوضه های شمال دریاچه ارومیه - طرح
آبخوانداری تسوج ) ... 17, بررسی غلظت فلزات سنگین در رودخانه آجی چای بوسیله GIS
(Download Paper) · International Conference on Water Resources: Emphasis on
Regional ...

پهنه بندی خطر و خسارت زمین لغزش - علمی پژوهشی مدیریت بحران

نقشه ی خسارت قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که مدل رگرسیون لجستیک برای پهنه
بندی خطر زمین لغزش کارایی بیشتری دارد و 13/62. درصد و 9/04 درصد از حوضه ی
آبخیز زیارت شامل روستای زیارت به ترتیب در پهنه ی خطر و خسارت زیاد و خیلی
زیاد قرار می گیرند. ، رگرسیون لجستیک.LNRFپهنه بندی، معادله ی وارنس، واژه های
کلیدی:.

در ﺑﺮآورد ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ي ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ داده modis ي آ - جغرافیا و ...

10 جولای 2012 ... ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ داده. ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه. ي. MODIS. در ﺑﺮآورد ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ. (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي ﻣﻮردي: ﺣﻮﺿﻪ. ي آﺑﺮﯾﺰ
درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ). ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ رﺿﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪم. *. . اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ. ﺧﻠﯿﻞ وﻟﯽ. زاده
ﮐﺎﻣﺮان. . اﺳﺘﺎدﯾﺎر. ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ. ﻫﺎﺷﻢ رﺳﺘﻢ زاده. . اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي
ﻃﺒﯿﻌﯽ. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ. ﻋﻠﯽ رﺿﺎﯾﯽ. . ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺳﻨﺠﺶ از دور و. GIS. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ.

کاهش خسارت سیل از طریق تعیین حریم و بستر رودخانه مهران‌رود تبریز

داده اﺳﺖ . ﮐﻠﻤﺎت. ﮐﻠﯿـﺪي. : ﺳـﯿﻞ، ﺑﺴـﺘﺮ ﻃﻐﯿـﺎﻧﯽ،. ﻣﻬـﺮان. رود. ،. GIS. ،. ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻮﺟﯽ ﺑﻮدن .
Downloaded from jorar.ir at 10:08 +0330 on Wednesday November 29th 2017 ....
ﺣﻮزة. آﺑﺮﯾﺰ. رو. دﺧﺎﻧـﮥ. ﻣﻬـﺮان. رود. و. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺧﺴﺎر. ت. ﻫﺎ. ي. ﺟـﺎﻧﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ ﺳـﯿﻼب. ﻫـﺎي. ﺷﻬﺮي در
ﺳـﻄﺢ ﮐـﻼن ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾـﺰ و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از. ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز. ﻫﺎي. ﺷﻬﺮي در ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻬـﺮان. رود. اﺷﺎره. ﮐﺮد.
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ.

مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی - Yektaweb

بررسی میزان تعادل فرسایش در حوضه آبخیز رودخانه حاجی آباد هرمزگان با استفاده از
مدل آنتروپی(Entropy). ابراهیم مقیمی، مجتبی یمانی، منصور جعفر ... ارزیابی کاربرد
روش ژئومورفولوژی جهت طبقه بندی ریسک مخاطرات سیل با استفاده از منطق فازی (
مطالعه موردی: حوضه آبریز اوجان‌چای). مهدی ثقفی، محمد حسین رضایی مقدم، سال ۲، شماره ۱
...

مجموعه مقاله های پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب ...

7 ژوئن 2012 ... مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور در
پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.
پن.

داده های GIS حوزه آبخیز آجی چای - فاکس فایل

29 مه 2016 ... نوع فایل:ASTER GDEM. قدرت تفکیک:27 متر. سیستم تصویر : جغرافیایی.
سیستم مختصات : درجه. نوع DEM: ماهواره ای. همچنین این فایل شامل شبکه آبراهه های این
حوزه و مرز حوزه می باشد. این فایل فقط در نرم افزار ARC GIS قابل فراخوانی است ...

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی - پروفایل

علي جاني, "ارزيابي و اصلاح روش پتانسيل يابي آب زيرزميني در مناطق كارستي با
استفاده از داده هاي آزمايش پمپاژ" , مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي, نسخه 24, صفحات:
77-88, 1393. ... ناصري, "بررسي آستانه رواناب در زمين هاي كارستي ( مطالعه موردي
حوضه كارستي دلي بجك سپيدار)" , علوم و مهندسي آبخيزداري ايران, صفحات:49-58,
1391.

پوستری برنامه ارائه مقاالت

6 سپتامبر 2017 ... بهترین توزیع فراوانی سیل برای حوضه. آبریز بختگان. BIB-00364-AB. آزاده
رضایی،مجید فضلی. بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل. متفاوت بال و جان آبشکن. T ....
کمک تحلیل پوشش داده ها با مدل. ) CRS). BIC-00471-AB. حمید مرتضوی ،محمدرضا
جعفرزاده. مدلسازی عددی نقطه شکست و سازه. های کنترل آن. BII-00478-AB.

شناخت اقلیم - مطالعه نوسانات بارش و پیش بینی و تعیین فصول ...

زاهدی و قویدل رحیمی(1381،44)ویژگیهای خشکسالی ها و ترسالی های ایستگاه های حوضه
آبریز دریاچهء ارومیه را با استفاده از روش«وینتر»موردمحاسبه قرارداده و اقدام به پیش
... داده های بارش 41 ساله فصل زمستان(3 ماه معادل یک فصل)12 ایستگاه استان
آذربایجان شرقی که توزیع جغرافیایی آنها در شکل 1 و مشخصات آنها در جدول 1 درج
گردیده ...

رزومه کامل فارسی - دانشگاه تربیت مدرس

18 سپتامبر 2016 ... (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﭼﺎی و ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﭘﺎﺋﯿﻦ دﺳﺖ)، ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی، ﺟﻠﺪ. 7. ،
ﺷﻤﺎره. :29 .... ﺷﺒﯿﻬﺴﺎزی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ذوب ﺑﺮف در ﺣﻮﺿﻬﻬﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ داده (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی. ﺣﻮﺿﻪ ...
زراع م.، ﻣﺮﯾﺪ س.،. ﺻﻠﻮی ﺗﺒﺎر ع.، ﻣﺪﻧﯽ ک. (. 1391. ) ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﻗﺰل اوزن- ﺳﻔﯿﺪرود
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ. و ﻃﺮح ﻫﺎی آﺗﯽ،. ﻣﺠﻠﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره : 93.

خدابخش - دانشگاه بوعلی سینا

2-24- خدابخش، س، محسنی، ح، حسامزاده، م، مهاجروطن، م و کرم الهی، ل (1392) بررسی
سرشاخه های غربی رودخانه قره چای براساس نوع رودخانه و رخسارههای رسوبی، رسوب
شناسی ... 2- 18- خدابخش، س، محمدی، ا، رفيعی، ب و بزرگزاده، ع (1388، چاپ 1390)
مقايسه برآورد ميزان فرسايش و رسوبزايي در زيرحوضه سزار (حوضه آبريز سد دز) با
استفاده از مدل ...

انتشار مجموعه مقالات دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

17 جولای 2012 ... تهیه نقشه های سطح پوشیده از برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS در حوزه
آبخیز قره چای · تغییرات کاربری اراضی شهرستان رامسر بر مبنای پردازش داده های
طیفی سنجنده TM · مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی جهت خدمات رسانی در فوریت های
امدادی بر اساس مدل های MCDM و Gis (مطالعه موردی: منطقه 8 تهران)

ﺪه ﻴ ﭼﻜ ﻣﻘﺪﻣﻪ

11 ا کتبر 2010 ... ﭼﻜ. ﻴ. ﺪه. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان اراﺿﻲ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
از اراﺿﻲ ﮔﺎﻣﻲ. ﺆﻣ. ﺛﺮ در. راﻫﺒﺮد. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ. ﻴ. ﺖ ﻣﻮﺿﻮع. ،. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ. ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺮﺗﻊ. داري. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﺮاﺗﺒﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﺑﻪ ا. ﻳ. ﻦ ﺗﺮﺗ. ﻴ. ﺐ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ...

زراﻋﯽ ﯽ اراﺿ ﺐ ﯾ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺨﺮ ﺑﻪ ﻟﻐﺰش ﻦﯿ ﺑﻪ زﻣ ﺖ ﯿ ﻧﻘ - نشریه حفاظت منابع ...

3 مه 2016 ... ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺨﺮ. ﺐﯾ. اراﺿ. ﯽ. در ﺣﻮزه. آﺑﺨ. ﺰﯿ. ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺪ. ﻦﯾ. ﻣﻨﻈﻮر، ﻻ. ﻪﯾ.
ﻫﺎي. اﻃﻼﻋﺎﺗ. ﯽ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در وﻗﻮع زﻣ. ﻦﯿ. ﻟﻐﺰش. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ در .... در ﺣﻮزه.
آﺑﺨ. ﺰﯿ. ﭼﻬﻞ. ﭼﺎي. اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن را ﺗﻬ. ﻪﯿ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎ. ﺞﯾ. ﺣﺎﮐ. ﯽ. از ا. ﻦﯾ. ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻮا. ﻣﻞ. ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ در.
ﺎ،ﯾ. زاو. ﻪﯾ. ﯿﺷ. ﺐ،. ﺳﺎزﻧﺪ زﻣ. ﻦﯿ. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ،. ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮔﺴﻞ، ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺎده، ﮐﺎرﺑﺮ.

داده های GIS حوزه آبخیز مردق چای آذربایجان شرقی |234848| گیگ

28 جولای 2015 ... داده های GIS حوزه آبخیز مردق چای آذربایجان شرقی (234848): ... نقشه DEM حوزه آبخیز
صوفی چای مراغه صوفی چای یا گپی چای یکی از رودخانه های استان آذربایجان شرقی
است. این رودخانه از کوه سهند سرچشمه می گیرد ... انجام پایان نامه رشته جغرافیا جی آی
اس فن آوری سنجش از راه دور (RS) پردازش داده های تصویری... دانلود مطالب ...

PDF: مجموعه نقشه های GIS شهرستان زیرکوه |44128| تِرا

11 نوامبر 2017 ... داﻧﻠﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی GIS ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﯾﺮﮐﻮه. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺣﺎوی داده ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ GIS ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﯾﺮﮐﻮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻼش ... ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، رودﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎ، درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﮔﺴﻞ ﻫﺎ، ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ
و دﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﯽ ای اس. ﮐﻞ ﮐﺸﻮر Download Source ... [44128] ... ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی GIS
ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﻗﻮری ﭼﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ. ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی GIS ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﻗﻮری ﭼﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ...

جستجوی نقشه های gis حوزه آبخیز کرج رود شهرستان البرز | ماهنامه

متن نقشه های gis حوزه آبخیز کرج رود شهرستان البرز مابین تمامی مطالب و اخبار از
هزاران سایت و وبلاگ فارسی جستجو و نتایج زیر به دست آمده است. ... داده های شهرستان
بانه نقشه های موجود در این فایل برای شهرستان بانه ایستگاه های باران سنجی مرز
شهرستان موقعیت شهر ها موقعیت ایستگاه های هواشناسی موقعیت روستاه ها نقشه زمین
شناسی ...

وبلاگ جامع مهندسی ژئوماتیک - آموزش(Teaching) - Geo-GIS

زمین شناسی - نقشه برداری- طرح های هادی - آبخیزداری- مدیریت شهری- ... با
بازنشستگی لندست ۵ در اوایل سال ۲۰۱۳، ماهواره لندست ۷ به عنوان تنها ماهواره موجود از
سری ماهواره های لندست بر روی مدار وجود داشت، و لندست ۸ اخذ مستمر داده و در دسترس .....
استفاده از قابلیتهای GIS و RS در تهیه نقشه سیمای فرسایش آبی حوزه آبخیز امام چای
(مقاله علمی).

در استان فارس بیشینه بارش محتمل مکانی - آب و هواشناسی کاربردی

بیشینه بارش محتمل. )PMP(. در استان. فارس. /. 517. ) 2151. (. بیشینه. بارش محتمل
در حوضه آبریز جاجرود. در بارش. های. 24. ساعته با روش همگرایی. همدید مورد بررسی ...
حوضه آجی چای به. روش همدیدی به برآورد. حداکثر بارش محتمل. در این حوضه پرداختند آن.
ها در این پژوهش با استفاده از داده. های. ترازهای فشار. 111. و. 111. هکتوپاسکال و نقشه.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته زمین شناسی گرایش هیدرولوژی ...

اثرات تغییرات الگوی بارش، کاربری اراضی و بهره برداری از سد ونیار بر هیدرولوژی
حوضه آبریز آجی چای و ورودی آن به دریاچه ارومیه. مدل سازی بارش-رواناب برای پیش
بینی های اقلیمی و تغییرات هیدرولوژی یک حوضه معرف. مطالعات فیزیوگرافی و
هیدرولوژی حوضه‌های آبریز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه
موردی حوضه ...

مقالات هیدرولیک و مهندسی آب - مرکز آموزش مهندسی عمران

دید کلی. استفاده ازپمپ (تلمبه) برای جابجا کردن فاضلاب به علت وجود مواد معلقی از
قبیل شن ، ماسه ، چوب و غیره در آن به سادگی كاربرد پمپ در آبرساني نیست. لذا باید
کوشش نمود تا آنجا که ممکن است از طرح چنین تأسیساتی در شبکه جمع آوری فاضلاب
شهرها خودداری نمود. تنها در حالتهایی که شیب شهر کم و امکان جریان فاضلاب در کانال با
...

تارنگار تخصصی کنترل آلودگی‌های محیط زیست - حوضه آبریز/ حوزه ...

تشکیل داده است. حوضه‌ آبریز مرکزی ایران حدود دو سوّم کل ایران را در بر می‌گیرد. هر
حوضه‌ آبریز بزرگ از چندین حوضه‌ آبریز کوچک تشکیل شده است. نام چند حوضه آبریز
: شهر تبریز داخل حوضه‌ آبریز رودخانه «آجی‌ چای» (تلخه رود). و شهر اهواز داخل حوضه‌
آبریز رودخانه‌ کارون می‌باشد. رودخانه‌ های بزرگ، حوضه‌ های آبریز بزرگ دارند و رودخانه‌
های ...

نقشه های GIS حوزه آبخیز قوری چای آذربایجان غربی | تایم دانلود

حوزه آبخیز قوری چای یکی از زیر حوزه ها و شاخه های اصلی زرینه رود (جغاتی)
میباشدحداقل ارتفاع حوزه قوری چای در نقطه خروجی و محل اتصال به زرینه رود حدود 1302
متر از سطح دریا و حداکثر ... ASTER یک سنجنده چند طیفی با توان طیفی بالا است،
که داده ها را در سه حیطه طیغی با استفاده از یک رادیو متر جداگانه برای هر ناحیه، اخذ
میکند.

فایل های پوستر

62, ارزیابی کارایی روش¬های ارزش اطلاعاتی و تراکم سطح در تهیه نقشه حساسیت
زمین¬لغزش (مطالعه موردی; حوزه آبخیز سیاه بیشه، مازندران). 63, استفاده از رنگزای
طبیعی ... 110, پهنه بندی خطرفرونشست زمین وتاثیربرداشت بی رویه از آب
زیرزمینی در این پدیده به کمک تحلیل سلسله مراتبی( AHP) و GIS. 111, شبیه سازی
فرونشست ...

نمایه سازی مقالات همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب در مرجع دانش ...

مدلهاى برآورد فرسایش و تکنیک هاى سنجش از دور GIS در مطالعات فرسایش خاک و
کشاورزی نرم افزار و معرفی چند نمونه آن برای مطالعه منابع آب کالیبراسیون ضریب
دبی سازه آبگیر ورودی به کانال در شبکه های آبیاری بمنظور کنترل تلفات آب (مطالعه
موردی کانال LC2 از شبکه قوریچای) برآوردحداکثرسیل محتمل حوضه آبریز آجی چای
براساس ...

مپکا | مرکز پیشبرد خدمات و کاوش اطلاعات علمی | MAGRICA.IRمجموعه ...

عنوان مقاله: تخمین عملکرد مزارع یونجه بر اساس داده های بدست آمده از ماهواره لندست 8 در
منطقه دشت جایدر شهرستان پلدختر استان لرستان. نویسنده (گان) : محمد زینوند ...
عنوان مقاله: آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه با استفاده
از طبقه بندی تصاویر ماهواره‌ای به شبکه های عصبی مصنوعی. نویسنده (گان) : یاسر
امینی ...

دانش‌رسان - مقاله استحصال آب و کاربرد بهینه آن در مناطق خشک و بیابانی

دانلود مقاله - چکیده: مناطق خشک و بیابانی در گستره وسیعی از جهان پراکنده شده اند.
آنچه در این مناطق مشهود است کمبود آب به عنوان حیاتی ترین ماده مورد نیاز بشر می باشد
. به بیا ن دیگر،...

اي ﻫﺎي داﻣﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺮﯾﻮان و ﭘﻬﻨﻪ - ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮ - مجله آمایش جغرافیایی فضا

11 آگوست 2011 ... ﺷﯿﺐ، ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺎده، ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ، ﻓﺎﺻﻠ. ﻪ از ﮔﺴﻞ، ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺷﺒﮑﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي. اﺻﻠﯽ. ﻣﻮﺛﺮ در. ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري
داﻣﻨﻪ. ﻫﺎي ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺟﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻻﯾﻪ. ﻫﺎي داده. ﻫﺎ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻓﻮق ...... ﺑﺮرﺳﯽ داده. ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ از دور و. GIS. ﺑﺮاي ﭘﻬﻨﻪ. ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻮده. اي در ﺣﻮﺿﻪ. آﺑﺮﯾﺰ
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺪواز،. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس . ﺑﺎﺧﻮﯾﺸﯽ، ﮐﺎوه . 1383.

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

24 ژوئن 2015 ... نیکی. پیروی. هماهنگ. پیشنهادی. کردند،. تسلیم. اردن. مکمل. بهنام. روایات. استعداد.
اوراق. گفتند. دا. کوهستان. بستن. سهراب. اراک. چو. تابش. نوين. شکر. لوح.
فرمانروایی. وحشی. ديدگاه. ::.. آرا. پیوست. اول،. حقوقي. روس. خرم. کاشان. نیروگاه.
کنید،. عليرضا. مییابد. دادههای. مینویسد: درسال. فروشنده. نمائید. اتوماتیک. مخاطب.

پکیج برنامه هفتگی چندپایه اول تا ششم (2پایه و 3پایه و 6پایه)

نمونه سوالات فاینال کتاب Lets Go سطح Starter

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی

طرح لایه باز برنامه هفتگی مدرسه

برنامه اکسل حق الزحمه خدمات نظارت سال 1400

فایل اکسل جرائم آسفالت اساس زیر اساس و بتن

مجموعه 50 طرح موج متنوع جهت کار CNC روی ام دی اف و چوب

قالب آماده و حرفه ای کامل جهت ارائه دفاع پایان نامه روانشناسی

فایل فلش فارسی هواوی HUAWEI Y6 (SCL-U31) MT6582 مخصوص فلش تولز

آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک

مجموعه کامل آموزش دفاع اسکاندیناوی با تدریس استاد بزرگ ماریان پتروف

فایل کامل ریاضی سوم ابتدایی به صورت پاورپوینت

پاورپوینت های آموزش زبان انگلیسی به کودکان

دانلود طرح لایه باز فوتوشاپ بنر تابلو تعمیرگاه مکانیکی / برای طراحان گرافیک و دانشجویان و مشاغل و ...

بنر تسلیت درگذشت مادر

طرح وکتور دفاع مقدس کد VD201099

پاورپوینت کاربردهای ژنوگرام در مشاوره و روان درمانی

مجموعه بیش از 60 طرح آیات قرآنی آماده برش لیزر و CNC

دانلود آرم سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برای لیزر و cnc

دانلود طرح درس سالانه- قرآن– پایه چهارم دبستان

دانلود کاملترین جزوه رادیولوژی دامپزشکی با فرمت pdf

تقویم سال 1368

فایل Cert , NVdata , EFS سامسونگ A310F مناسب جهت حل مشکل سریال و شبکه

فایل فلش فارسی samsung E1207T

آموزش تکنیک DANP ،آموزش روش ترکیبی تکنیک های دیمتل DEMATEL و ANP، همراه با مثال حل شده بصورت گام به گام،

دانلود نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری ( بهیاری ) یک ساله به همراه پاسخنامه (1350 سوال )

تمرین برنامه نویسی : زیررشته

پروژه‌ نهایی: رمزگشایی از طریق Rainbow

تمرین برنامه نویسی : جمع اعداد

تمرین برنامه نویسی : یافتن بزرگترین ثبت نام کننده برای مجلس شورای اسلامی